Vi räds inte ett nyval

10.10.2015 20:48

Som det ledande oppositionspartiet var Sverigedemokraterna först ut med att presentera sitt alternativ till regeringens budget. Stora besparingar görs på en kraftigt minskad asyl- och anhöriginvandring, vilket möjliggörs av omedelbart återinförda gränskontroller. Partiet har också aviserat en vision om en återgång till principen om första säkra asylland. Vi motsätter oss flera av regeringens kostsamma förslag, bland annat införandet av subventionerade låtsasjobb och återinförandet av ineffektiva hyressubventioner. Det skapar ett unikt budgetutrymme som istället kan användas till betydligt mer produktiva ändamål.

Vi säger nej till regeringens föreslagna höjningar av inkomstskatten. Tillika säger vi nej till försämringarna av RUT och ROT. Dessa skattehöjningar kommer slå negativt mot sysselsättningen. Vi säger nej till högre bensin- och dieselskatt, vilket huvudsakligen försämrar livsvillkoren för de som bor och verkar på landsbygden. Överlag är det min bedömning att regeringen blivit mer tätortsfixerad, sannolikt som ett resultat av att man släppt in det regeringsodugliga och landsbygdsfientliga Miljöpartiet i värmen.

Sverigedemokraterna föreslår istället förstärkningar för barnen och småbarnsfamiljerna, för skolan, för industrin och jobben, samt för landsbygden.

Vi vill minska barngruppernas storlek, förbättra matkvalitén på förskolorna samt undanta förskolepersonalen från karensdagen. Vi vill skapa ett tydligt karriärsystem för lärare, för att både attrahera fler till yrket samt behålla de duktiga lärarna vi redan har. Vi vill anställa mer omkringpersonal i skolan, såväl kuratorer, sjuksköterskor, studie- och yrkesvägledare som vaktmästare. Därtill vill vi utveckla digitaliseringen av skolan samt ge stöd till landsbygdskommunerna för att kunna bibehålla de mindre skolorna.

Sverigedemokraterna vill förstärka den svenska industrins konkurrenskraft bland annat genom att säkra kompetensförsörjningen. Detta görs genom att erbjuda ett högre studiebidrag för de studenter som väljer att studera till bristyrken inom industrin. Vi vill också låta vidareutveckla konceptet med Teknikcollege, där företag i samverkan med kommunen utbildar främst gymnasieingenjörer. Dessutom vill vi avskaffa fastighetsskatten för industrienheter, som på industrifastigheter. Utöver det bör serverhallar klassas som energiintensiv industri, industriell verksamhet där energikostnaden är relativt hög, med påtagligt lägre skatt som följd.

Vi vill höja återbetalningen av drivmedelsskatt, inte minst för att de svenska mjölkbönderna ska hamna på ett mer kostnadsneutralt läge gentemot vår omvärld. Vi vill höja milersättningen med 5 kr per mil för att underlätta för de som arbetspendlar långa sträckor. Dessutom vill vi omedelbart påbörja prioriterade infrastrukturinvesteringar, bland annat dubbelspår på Malmbanan och modernisering av Inlandsbanan.

Vi kommer att sätta hård press på Alliansen. Det finns områden med besparingspotential där vi ligger närmre Alliansen än regeringen, där regeringens reformer i bästa fall är kostsamma till liten nytta, i värsta fall direkt kontraproduktiva. Bland annat har Alliansen aviserat att man avser minska kostnaderna för migration, man emotsätter sig fler subventionerade låtsasjobb och man säger nej till återinförda hyressubventioner. Om allianspartierna står fast vid detta i sina budgetförslag men lägger ned sina röster i en skarp votering så kommer jag och mitt parti att göra vårt yttersta för att påminna deras kvarvarande väljare om detta flagranta svek.

Vi räds inte ett nyval. Tvärtom.

Oscar Sjöstedt (SD)
Ekonomisk-politisk talesperson

Ämne: Vi räds inte ett nyval

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar