VEM FÖRKLARAR ”VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET”?

31.01.2015 20:26

Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ingår i socialstyrelsens riktlinjer och är det somhälso- och sjukvården, socialtjänsten, hälsoskyddet och smittskyddet ska bygga på. Men kan någon egentligen säga vad det är? Vem bestämmer vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?


Faktum är att ingen har ännu definierat begreppet, trots att det används för att besluta om vilka metoder som får användas inom svensk sjukvård.

2012 utfäste Michael Zazzio, medicinsk forskare och leg. sjuksköterska en belöning på 10 000 kr till den som kunde definiera begreppet. Belöningen frös dock inne, eftersom ingen kunde leverera någon godtagbar definition.

Läs om den utfästa belöningen här:

https://www.2000taletsvetenskap.nu/pdf/michael_zazzio_10000.pdf

Socialstyrelsens riktlinjer:
https://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer

Läkartidningen – Svårt att definiera beprövad erfarenhet:
https://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=5967

Originalartikel: 2op.se

Läs mer och se på vaken.se

https://www.vaken.se/vem-forklarar-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

 

Ytterligare fakta i anslutning till ovanstående artikel om ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

 

Om EU-rätten, EU-rättigheter enligt Lissabonfördragets Rättighetsstadga(EU-rättsakt) och EU-rättspraxis, som ingen svensk domstol får gå emot utan att först inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

 

Inte ens underinstanserna. Se Sieps rapport 2006:3 ”Sverige inför rätta”, https://www.sieps.se/sites/default/files/33-20063.pdf

 

Kom ihåg att EU-praxis gäller som svensk direktverkande lagKom också ihåg att Sveriges riksdag beslutat följande;

 

·        Sveriges riksdag har beslutat sedan tidigare via prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e stycket, citat;

 

”Av detta framgår i sin tur att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EG rättsliga normer. De är sålunda skyldiga t.ex. att omedelbart– utan mellankommande nationell rättsbildning – tillämpa gemenskapsfördragen och av rådet utfärdade rättsakter i den mån dessa är direkt tillämpliga eller har direkt effekt samt att i fall av normkonflikt mellan en inhemsk rättsregel och en EG-rättslig regel tillämpa den EG-rättsliga före den inhemska.”

Slut citat.

 

Kom ihåg att EU-domstolen fastslagit följande;

 

·        att EU-domstolen ålagt både myndigheter och nationell domstol skyldigheten att värna den enskildes unionsrätt. Se mål C-224/97 Ciola punkterna 26-33 https://www.notisum.se/rnp/eu/fakta/..%5Clag%5C69700224.htm

 

Läs nogsamt dessa punkterna 26-33 så förstår du hur bra EU-rätten är Solveig

 

 

Inledningsvis, vi är EU-medborgare enligt EU:s Rättighetsstadga, se ingressen i Rättighetsstadgan, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF

 

 

Ett suveränt EU-medborgarskap, tack vare Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare(röstade själv nej till EU men har att rätta mig efter den lag och rätt som i Sverige gäller).

 

 

 

EU-rättigheterna, ägs av EU-medborgarna och därmed gäller omvänd bevisbörda som är fastslagen av EU-domstolen, alltså gäller;

 

·        att motparten bevisar sin rätt till inskränkning av EU-rättighet och då utifrån på förhand kända förutsättningardvs. lagstiftning, svensk lagstiftning eller EU-praxis(godtycklig administrativ praxis underkänns direkt i EU-rätten, dvs. är EU-olaglig) och EU-rättakter(som Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget är)

 

·        Vetenskap och beprövad erfarenhet”, är icke definierat i svensk lagstiftning och därmed ett rent godtycke.

 

 

·        ”Vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv” är icke alls definierat i vare sig EU-rätten eller svensk lagstiftning, och därmed ett rent godtycke.

 

·        ”Vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv” som är ett administrativt tyckande förklädd i juridisk skepnad. En term som EU-kommissionen i skrivelsesvar underkänner eftersom uttrycket inte någonstans är definierat i EU-rätten. Bevis; Europeiska Kommissionen Ref. Ares(2013) 3236141- 14/10/2013

 

 

 

·        EU-domstolens mål C-206/94 av 1996-05-02 Paletta i punkt 26 fastställer EU-domstolen att den enskilde inte har någon bevisbörda eftersom unionsrätten just undanröjer detta krav.

 

26 Tillämpningen av den rättspraxis som har omnämnts av den nationella domstolen - enligt vilken det ankommer på arbetstagaren att framlägga ytterligare bevisning till stöd för att det faktiskt är frågan om en arbetsoförmåga som intygas i ett läkarutlåtande, så snart som arbetsgivaren gör gällande och visar omständigheter som medför att den åberopade oförmågan allvarligt kan ifrågasättas - är inte förenlig med de syften som eftersträvas genom artikel 18 i förordning nr 574/72. För den arbetstagare vars arbetsoförmåga har uppkommit i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten, skulle detta nämligen ge upphov till bevissvårigheter, vilka de gemenskapsrättsliga bestämmelserna just syftar till att undanröja.

 

Du finner domen via denna länk https://www.notisum.se/rnp//eu/lag/69400206.htm

 

·        Rättighetsstadgan (juridiskt bindande via Lissabonfördraget av datum 2009-12-01), och däri artikel 41.Motiveringsskyldigheten är en viktig och väl utvecklad rättsprincip i EU-rätten.

 

·        Se särskilt i Rättighetsstadgan artikel 47  Artikel 47 Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol”

 

 

 

Sieps rapport 2006:3 ”Sverige inför rätta” delger bl.a. följande;

 

I Sieps rapport 2006:3 ”Sverige inför rätta” noteras och konstateras, punkt 4.7 Kravet på motivering, insyn och kontroll, sidan 59-60, citat(EU-domstolen hette tidigare EG-domstolen, togs bort 2009-12-01, och numera EU-domstolen, icke att förväxlas med Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som handlägger mål utifrån Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995 );

 

Motiveringsskyldigheten är en viktig och väl utvecklad rättsprincip i EG-rätten. Det finns skäl att tro att kommissionen – och i förlängningen EG-domstolen– kommer att kräva att svenska slutinstanser uppfyller de EG-rättsliga kraven på motivering när de anger skälen för att inte begära ett förhandsavgörande. Det räcker alltså inte att enbart kraven på motivering i svensk rätt uppfylls.Stereotypa standardmotiveringar har aldrig accepterats av EG-domstolen.

 

Slut citat.

 

 

HD-dom av mycket stor betydelse

 

Av Högsta Domstolens mål nr. Ö461-11 Billerud klargöres i punkt 15 att myndigheter och svenska domstolar är förhindrade att ändra effekten av EU-rättssaker och EU-domar. I punkt 13 framhåller HD att proportionalitets bedömning är en allmän rättsprincip och skall tillämpas.

 

 

Följande mycket viktigt;

 

Sieps forskare i rapport 2006:3 ”Sverige inför rätta” under punkt 4.2 med hänvisning till EU-mål 314/85 Foto-Frost punkterna 14-20  konstateras att nationell domstol inte på egen hand får ogiltigförklara EU-rättsakt vilket EU-domstolen fastslår i punkt 20.

 

Klarlagt är även att EU-domstolens domar är en EU-rättsakt. Sieps rapport 2006:3 ”Sverige inför rätta” vidimerar/bevisar detta.

 

”En nationell domstol får dock aldrig på egen hand förklara en rättsakt från gemenskapen ogiltig”

Citat ur Sieps rapport, ovan nämnd, 4.2, sidan 50; En nationell domstol får dock aldrig på egen hand förklara en rättsakt från gemenskapen ogiltig. I en sådan situation är även en underrätt skyldig att begära förhandsavgörande från EG-domstolen.

 

 

 

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm

 

Häri är särskilt av intresse Artikel 6.1

 

 Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång
   1. I prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.

 

 

Min personliga erfarenhet av förvaltningsdomstolarna i Sverige är att dessa helt godtyckligt utövar makt över allmänheten, som icke finns stöd för i av Sveriges riksdag sedan tidigare beslutat Alltså då särskilt på vårt specialområde EU-rättigheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård.

 

Det anmärkningsvärda och synnerligen komplicerade är att Sveriges Regering och Sveriges riksdag och public service och riksmedia har alla fått del av att så sker(e-post skrivelser), men alla sammantaget tiger och sitter med armarna i korts och låter detta fortgå, generellt och systematiskt gentemot allmänheten.

 

Ingen synes vara intresserad av att taga ansvar, således är som synes dessa sammantaget då involverade i makt- och myndighetskorruption, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel, för alla dessa bör kunna läsa innantill./ Ulf Bittner

 

Ämne: VEM FÖRKLARAR ”VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET”?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar