VÅRT DRICKSVATTEN ÄR INTE ETT SKJUTFÄLT

18.06.2016 20:36
Kampanjen skapades av
David Appelgren
 

TILL: MILJÖPRÖVNINGSENHETEN VÄSTRA GÖTALAND

Försvaret bedriver idag en verksamhet intill och över Vättern där man övar med med såväl grovkalibrig som finkalibrig ammunition. Detta över ett av norra Europas största vattenreservoarer. Under 2016 har beslut fattats där man avser att utöka sin verksamhet än mer. Vi ifrågasätter lämpligheten med att förstöra dricksvatten för hundratusentals svenskar och störa djur och växtliv i området.

Försvarsmaktens verksamhet kommer att skada vattnet, de varelser som som lever där och i landet omkring – detta i en betydlig omfattning. Det är inte rätt att orsaka så stora olägenheter för livet! Att sjön är en av Sveriges största dricksvattentäkter gör beslutet än märkligare.

Vi överklagar länsstyrelsens beslut enligt ovan angivet diarienummer, samt anmodar länsstyrelsen att upphäva beslutet rörande Försvarsmaktens ansökan ”Tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun”.

Det finns åtskilliga skäl till att beslutet upphävs. De har alla har att göra med verkligheten som vi lever i och kommer att leva i, samt med livet och alla livsformer i och omkring det område som tillståndet avser. Alla hot mot livet och tillvaron måste avvärjas, och militär destruktiv verksamhet hör till dessa. Att Försvarsmakten idag klassas som ett överordnat intresse för landet, är inte skäl till att orsaka skada på vare sig land, liv eller miljö!

I beslutet bedöms riskerna med Försvarsmaktens tilltänkta verksamhet som små eller rent av osannolika – i likhet med Harrisburgholyckan. Man nämner inget om vem som skall bära ansvaret om en olycka eller en miljökatastrof skulle äga rum vid eller som konsekvens av de militära övningarna över Vättern och omgivande land. Övningarna är, trots alla bedömningar, ett risktagande, vilket inte kan anses som annat än ett aningslöst, oansvarigt risktagande.

Varför ta sådana risker, när det övergripande målet rimligen bör vara att värna allt det som lever och förutsättningarna för detta? Vem skall betala och hur skall någon kunna betala för följderna – om de blir verklighet? Försvarsmakten? Tja, den finansieras av allas gemensamma skattemedel. Ska vi alla betala både för något vi motsätter oss och för dess konsekvenser?

Kan en naturkatastrof – stor eller liten – överhuvudtaget repareras genom att betalas? Både länsstyrelsen och Försvarsmakten rycker på axlarna. Är sannolikheten större för att Försvarsmakten genom dessa utökade, miljöhotande övningar ska kunna ”rädda” livet, än sannolikheten att man sakta tar död på det? Sannolikheten för det senare är i stort sett 100 %.

Vi uppfattar Försvarsmaktens bemötande av de olika remissvaren som substanslösa och arroganta. Framförda synpunkter avfärdas för det mesta med orden ”Försvarsmakten delar inte den uppfattningen”. Vi ifrågasätter om ”Försvarsmaktens” bemötanden verkligen har demokratisk förankring. Försvarsmakten anser sig ha överordnad rätt att utöva sin uppgift på 
ett sätt som stora delar av befolkningen inte vill ha – och som ingen del av naturen varken klarar av eller tolererar!

Länsstyrelsen har i sitt beslut beaktat många olika aspekter, men var för sig. Vi anser inte att länsstyrelsen har beaktat helheten i tillräckligt hög grad.

Upphäv belutet och stoppa alla övningar över Vättern omedelbart!

Varför är det här viktigt?

Kan vi ta sådana risker med våra vattenreserver i en värld där färskvattentillgångar blir allt sämre och färre. Kan vi med gott samvete lämna efter oss ett Vättern till eftervärlden som frikostigt använts som ett skjutfält för vårt försvar.

Lämpligen bör verksamheten flyttas till ett område där man inte riskerar att äventyra stora vattentäkter på det viset som övningarna gör idag och avses göra i framtiden. Vi kan inte med ett gott samvete låta dessa skjutningar pågå över Vättern, vi som innevånare och boende i och omkring denna sjö säger härmed ifrån.

Ett nej till utökade övningar, för ett sundare beslutsfattande och ett mer hållbart miljötänk som gynnar människorna i nu- och framtid.

Överklagande av länstyrelsens i Västra Götaland beslut den 2016-05-18, 
Diarienummer 551-12463-2012, dossienummer 1446-1142

https://www.minkampanj.nu/petitions/sluta-anvanda-vattern-som-skjutfalt-for-militaren?time=1466262035