Varför skall svenska makt- och myndighetsutövare särbehandlas?

09.05.2015 18:24

Idag särskilt stark fokus på Sverige den makt- och myndighetsmissbrukande kulturen som synes firar 40 års jubileum år 2015!

 

Alltså då tack vare en Socialdemokratisk svensk regering i samverkan med Sveriges riksdag ordnade så att makt- och myndighetsutövare i Sverige är helt utan personligt ansvarstagande i deras makt och myndighetsutövning.

 

Men i Danmark och Finland är det annorlunda, varför skall svenska makt- och myndighetsutövare särbehandlas?

Okunskap i demokrati, lag och rätt eller endast korrupta?

 

 

Svenska makt- och myndighetsutövares trovärdighet står på spel, är dessa fullständigt okunniga eller korrupta?

 

Att svenska makt- och myndighetsutövare är utan personligt ansvar, sedan 40 år tillbaka, är fakta. Dåvarande Socialdemokratisk svensk regering, ledd av statsminister Olof Palme, agerade tillsammans med Sveriges riksdag(de sk folkvalda riksdagsledamöterna) och såg sammantaget till att det personliga ansvaret togs bort för makt- och myndighetsutövare.

 

Efter det beslutet är uppenbart dessa makt- och myndighetsutövare utan personligt ansvar i deras roller som ”makt- och myndighetsmissbrukare”. Ingen har nämligen personligt ansvar inom makt- och myndighetsutövarna därav som synes den makt- och myndighetskorruption som idag i Sverige har eskalerat till att Sverige är som synes icke längre en demokratisk rättsstat.

 

Försäkringskassan, landsting/regioner, förvaltningsdomstolar och passiva ministrar och riksdagsledamöter är personligt ansvarbefriade i deras makt- och myndighetsutövning. Detta ombesörjde Sveriges Riksdag i ett majoritetsbeslut 1975(40 års jubileum i år).

 

Frågan som bör och skall ställas är och var detta ett beslut som är och var svenska folkets vilja eller var beslutet i akt, mening och syfte att ”skydda” sig själva och ”kamaraderiet” för att borga vägen för ett makt- och myndighetskorruptare Sverige.

 

Public service/riksmedia, som helt sonika ”tillåter” detta fortgå utan att public service/riksmedia kritiskt och objektivt granska hur det kunde bli så här. Och är så illa att man kan förmodligen synes konstatera att Sverige icke längre är att anses som en demokratisk och rättssäker stat för det svenska folket.

 

 

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN ÅTERIGEN SOM SYNES ETT BEVIS PÅ MAKT- OCH MYNDIGHETSMISSBRUKARNA TILLÅTAS FÖRÖKA SIG SOM RÅTTOR

Redan 2009 hade Riksrevisionen i rapport konstaterat att ”Försäkringskassan beslutar ofta om sjukpenning på otillräckliga underlag och insatser genomförs dessutom sent. Resultatet är en handläggning som fungerar ineffektivt och riskerar drabba de försäkrade negativt.”

 

”Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassan har tillgång till underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning och funnit att sådana ofta saknas. Detta ger sämre förutsättningar för korrekta och rättssäkra sjukpenningbeslut.

Granskningen visar också att insatser som genererar beslutsunderlag, exempelvis SASSAM-kartläggningar och avstämningsmöten, dröjer påfallande länge. Riksrevisionen anser att det är viktigt att sådana insatser genomförs tidigt i sjukskrivningen eftersom de underlättar återgång i arbete.

I granskningen har även framkommit vissa skillnader i beslut, beslutsunderlag och handläggningstid mellan olika grupper. Riksrevisionen kan inte avgöra om skillnaderna beror på avsteg från kravet på likabehandling, men anser att Försäkringskassan systematiskt bör analysera om det förekommer obefogade skillnader som beror på exempelvis kön, ålder eller inkomst.

Ett förslag är att de behandlande läkarnas medicinska underlag bör innehålla en beskrivning av individens arbetsförmåga. Idag efterfrågas inte detta i den blankett som läkarna ska fylla i.”

Läs hela rapporten

https://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2009/Beslut-om-sjukpenning--har-Forsakringskassan-tillrackliga-underlag-/

 

Försäkringskassan maj 2015

Den bifogade pdf filen 2515-2015 Anmälan.pdf talar för sig självt. Läs den och sprid den vidare. Man kan konstatera som synes kopplingen, samma myndighet och de fakta som redovisas i JO anmälan, där som synes kan konstateras att det är ett systematiskt och generellt förfaringssätt implementerat att sätta rättssäker handläggning helt ur spel inom myndighetsutövningen.

 

Det fortplantar sig vidare och får negativa rättseffekter för allmänheten/skattebetalarna och de sjuka/mest drabbade i samhället. Det speglar ett övergrepp och makt- och myndighetsutövning i svensk regi och skola, utan moral och etik och särskilt utan personligt ansvar. Ingen är nämligen ansvarig för att detta sker, ingen är personligt ansvarig i makt- och myndighetsutövningen och därför har det kunnat ske!

 

Dåvarande generaldirektör Dan Eliasson, med stor erfarenhet som ämbetsman var själklart, i egenskap av jurist, mycket medveten om att tjänstemanna ansvaret/ämbetsmanna ansvaret togs bort 1975 i majoritetsbeslut av Sveriges riksdag.

 

Dan Eliasson är uppenbart delaktig i att ”sätta båten Försäkringskassan som myndighetsmissbrukare i sjön” och ombesörja att makt- och myndighetsutövningen, utan totalt personligt ansvar, då kan ingen inom makt- och myndighetsutövningen drabbas av personligt ansvarstagande.

 

BELÖNINGEN

Alltså då kan man göra som man vill, och denne store ämbetsman Dan Eliasson har sedermera ”belönats” för väl utfört uppdrag och är numera sedan 2015-01-01 utsedd av Sveriges Regering till högste och ytterst ansvarige chef för Polismyndigheten i Sverige.

 

 

 

Sveriges Regering och Sveriges riksdag, de där verksamma, är alla utan personligt ansvar, tack vare beslutet 1975 ovan omnämnt,

det är således riskfritt att ”lyfta lön” som makt- och myndighetsutövar för ingen har något personligt ansvar. Alltså ingen är ansvarig.

 

Svenska folket där är envar personligt ansvarig för envars personliga handlingar, är vi då lika inför lagen gentemot makt- och myndighets Sverige? Ett Sverige som har en grundlag där det framgår att all makt i Sverige utgår från folket.

 

En grundlag som ger vid handen att likabehandlingsprincipen skall gälla, men icke alls gäller för makt- och myndighetsutövarna, som alla är utan personligt ansvar!

 

Synnerligen mycket märkligt att dessa makt- och myndighetsutövare fattar sådant beslut 1975 utan att fått detta förankrat hos svenska folket, för beslutet kan aldrig spegla folkets syn på ansvarsfråga.

 

Likabehandlas skall makt- och myndighetsutövarna som folket, bör vara rimligt, högst rimligt, dvs. i en demokratisk och rättssäker stat. Desto större makt desto större ansvar skall kunna utkrävas, det är rimligt.

 

Men så är det icke i Sverige, men i Finland, Danmark, citat;

Tjänstemannaansvaret inskränktes i och med den offentliga ansvarsreformen 1975. Man trodde att risken att inte bli omvald skulle räcka som reglering för förtroendevalda politiker, förklarar Olle Lundin. När trotset ökat har lagstiftarna försökt komma åt det på olika sätt, men inte med sanktioner mot enskilda.

Förslag om personligt ansvar har lagts fram i flera utredningar genom åren men inte lett någon vart. Ofta har det bemöts med att det blir för svårt att rekrytera lokalpolitiker, ett argument som Olle Lundin avfärdar:
– Jag talade med en finsk kollega som aldrig hört talas om en enda kommunpolitiker som medvetet fattat beslut i strid med gällande lagar och regler.

I Finland har man behållit den gamla betydelsen av tjänstefel. Politiker har personligt straffrättsligt ansvar för lag- och domstolstrots. I Danmark finns också ett personligt ansvar………

Olle Lundin beskriver hur kolleger från de övriga nordiska länderna ”satt som fågelholkar” när han beskrev det svenska trotset. De trodde honom knappt.

–  ’Men hur blir det om kommunerna inte följer vad domstolarna beslutat’, frågade de, och när jag svarade ’ingenting’, undrade de hur i hela friden det är möjligt.

Läs mera

https://www.sjukhuslakaren.se/2015/04/17/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/

 

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf

 

 

 

Ingen är som synes personligt ansvarig inom makt- och myndighetsutövande Sverige,

det är bara tuta och köra över skattebetalarna. Särskilt då de mest utsatta för de orkar icke slåss emot systemet och de har icke rätt till juridisk hjälp av staten Sverige, det har staten Sverige sett till sedan länge tillbaka.

 

En folkomröstning är som synes det enda vettiga i denna fråga, där folket har folkmakten, all makt i Sverige utgår nämligen från folket, att avgöra om det är svenska folkets genuina vilja att makt- och myndighetsutövare skall vara utan personligt ansvar.

 

Alltså det är uppenbart demokrati och förmodligen kommer folkets vilja delge ett brakande svar, självklart skall makt- och myndighetsutövare ställas under personligt ansvar för vad dessa utför i makt- och myndighetsutövning. Annat är icke demokratiskt och rättssäkert för en sk demokratis rättsstat. Det fattar till och med finska folket och danska folket!Beröm således till våra finska och danska grannfolk.

 

 

 

Några ytterligare exempel om makt- och myndighetsmissbrukarna i Sverige

 

Gränsöverskridande vård kort introduktion 2015-01-26

Läs bifogade pdf filen Gränsöverskridande vård kort introduktion av Assa Fager 2015-01-26

 

 

 

Bolag har rätt att få prövningar utifrån de mänskliga rättigheterna men ej människor

 

Läs mera

https://newsvoice.se/2014/12/08/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran-de-manskliga-rattigheterna-men-ej-manniskor/

 

 

Förvaltningsdomstolarna gör EU-olaglig åtskillnad vid prövning av EU-rättigheter för fri och rörlig gränsöverskridande vård

Läs mera

https://newsvoice.se/2014/11/05/forvaltningsdomstolarna-eu-olaglig-atskillnad-gransoverskridande-vard/

 

 

 

Karl-Olov Arnstberg: ”Korrupta politiker””korruption är missbruk av ämbete eller annan förtroendeställning till egen vinning.

Frågan är vad man ska kalla de politiker som sprider desinformation istället för att agera i folkets intresse? Att de har förlorat rätten att kalla sig själva demokratiska är självklart.

 

Den rätten har förflyttats till de så kallade populistiska partierna. Kanske är det korrekt att kalla dessa politiker för korrupta? Korruption är ett begrepp som vi förknippar med att ta mutor, men det finns en vidare definitionnämligen att

 

korruption är missbruk av ämbete eller annan förtroendeställning till egen vinning.

 

Då är vi framme vid den svåra frågan varför sjuklöverns politiker ljuger och lurar Sveriges folk. Vad har de att vinna med det? Det är en fråga som jag varit inne på upprepade gånger. Den här gången tänkte jag göra det enkelt för mig genom att i poppersk anda istället svara på frågan vad de riskerar att förlora. Svaret är: väldigt mycket, utom sin heder.

Karl-Olov Arnstberg

Läs hela artikeln

https://www.exponerat.net/karl-olov-arnstberg-korrupta-politiker/

 

OM Karl-Olov Arnstberg

Karl-Olov Arnstberg

Karl-Olov Arnstberg, född 1943, är pensionerad professor i etnologi vid Stockholms universitet. Han har skrivit ett femtiotal forskningsrapporter och fackböcker om främst invandrarfrågor, etnicitet, svenskhet och samhällsplanering. Han har också gett ut tio romaner.

Läs mera

https://morklaggning.wordpress.com/forfattarna/

 

 

 

Samhällsfunktionen som dödar tio personer per dag – fortfarande utan haverikommission…

Läs mera

https://newsvoice.se/2015/04/12/samhallsfunktionen-som-dodar-tio-personer-per-dag-fortfarande-utan-haverikommission/

 

 

Knapptryckarkompaniet – Sverige har världens mesigaste parlamentariker

Knapptryckarkompaniet

När SvD skrev sin recension om boken ”Knapptryckarkompaniet” sammanfattades den så här i ingressen: ”Sverige har världens svagaste och mest osjälvständiga parlamentariker. Det hävdar förra riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson (M) i en ny bok. En viktig rapport om urholkningen av demokratin, skriver Göran Rosenberg.”

 

Läs mera

https://newsvoice.se/2013/03/18/knapptryckarkompaniet-sverige-har-varldens-mesigaste-parlamentariker/

 

Sprid gärna vidare i dina nätverk och du värnar en demokratisk utveckling och svenska folkets folkhälsa

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ämne: Varför skall svenska makt- och myndighetsutövare särbehandlas?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar