Välkommen till det Super Korrupta Vård Sverige

13.05.2016 21:40

Ulf Bittner: 12 maj 2016

 

Dagens tema: Vård Sverige är maktkorrumperat och det gynnar den kriminella läkemedelsindustrin tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel

 

”Sjukdomar och diagnoser är påhittade av industrin för att öka försäljning och för att ta nya marknadsandelar.”

 

 

Makt korrumperar.

Korruptionen i form av vänskapskorruption frodas. All form av korruption är korruption. Vart har denna korruption fört Vård Sverige?

 


Vem har det gynnat?

 

Har svenska folkets folkhälsa gynnats?

Alltså när fler dör av sk mediciner än av sjukdomar, är det då rimligt att anse svenska folkets folkhälsa kan gynnas av Vård Sverige/skolmedicinen, som går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin?

 

Kom ihåg; Vård Sverige/skolmedicinen är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin.

 

Kom också ihåg att de som styr och är ”ansvariga” för vad som hänt och händer inom Vård Sverige, sedan 1975 är dessa mer eller mindre totalt ansvarsbefriade, det går inte att utkräva ett personligt ansvar. Alltså Vård Sverige styrs och ”drivs” av fullständigt ansvarslösa människor, politiker som tjänstemän/myndighetsutövare(som vi människor är i beroendeställning till)utifrån följande;

 

 
 

Göran Svensson, Professor, Kristiania University College, Norge

 

”Avsaknaden av ämbetsmannaansvar innebär att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker.”

– På samma vis råder i princip straffrihet när det gäller försummelse, oförstånd eller oskicklighet i deras tjänsteutövning och beslutsfattande.

– Det är orättfärdigt och otidsenligt att fel och försummelser endast i sällsynta undantagsfall leder till straffrättsligt kännbara konsekvenser. Saklighet och opartiskhet borde prägla all tjänsteutövning och alla beslut som fattas i offentlig förvaltning.

Läs hela artikeln

https://nyheter24.se/debatt/839456-professor-lofven-ska-kunna-hallas-juridiskt-ansvarig-for-sin-politik

Läs också

Maktutövning under lagarna? Av professor i förvaltningsrätt Olle Lundin

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betänk följande;

 

John Virapen: Myndigheterna är lika kriminella som läkemedelsbolagen

 

 

“Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin är mån om er hälsa – glöm det! Det är bara pengar de är intresserade av. Och myndigheterna är lika kriminella som läkemedelsbolagen.”

 

Korruption ligger ofta bakom godkännandeprocessen och marknadsintroduktionen av nya läkemedel.”

 

”Sjukdomar och diagnoser är påhittade av industrin för att öka försäljning och för att ta nya marknadsandelar.”

 

 

”Läkemedelsbolag ökar sina investeringar på mediciner för fabricerade sjukdomar hos barn.”

 

Frågan blir, som alla bör ställa sig;

 

TROVÄRDIGHET?

Är Vård Sverige och dess makt- och myndighetsutövare att lita på över huvud taget, utifrån att läkare(makt- och myndighetsutövare som allmänheten/folket är i beroendeställning till), tjänstemän och politiker, alltså då dessa sammantaget är ansvarsbefriade utifrån ”att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker.”

Finns bättre/effektivare vård inom EU:s enorma vårdmarknad, där Sverige är endast en mycket liten del av denna EU:s enorma vårdmarknad, som Sverige ingår i sedan 1995?

·       Svaret är givet, det finns massor av bättre/effektivare vård, men varför tillåts den icke att komma in i Sverige?

 

·       Vad är vård Sverige så stolta över utifrån kända fakta?

 

·       Varför remitteras då icke av sjukhusläkarna till denna bättre/effektivare vård?

 

·       Varför upplyser inte sjukhusläkarna om behandlingsalternativen bättre/effektivare vård på EU:s enorma vårdmarknad, då utanför Sverige men inom EU?

 

·       Ställ dig frågan, på en konkurerande marknad, där landstingen i Sverige är ”dominanter” vill du erkänna att du inte är bäst och därtill remittera till en konkurrent utanför Sverige men inom EU?

 

EU-rättigheten till fri rörlighet och åtnjutande av bättre/effektivare vård och omsorg kränks som synes dagligen i Sverige av vård Sverige, för dessa vill som synes behålla ”makten över vårdkonsumenterna”.

 

 

 

EU-domstolen har i väldigt mången EU-praxis fastslagit att vårdkonsumenterna har ”makten” att välja vårdgivare, Sverige har förbundit sig till det, men som synes finns en ”kartell” inom Sverige som gör allt för att förhindra den fria rörligheten.

När det gäller bättre/effektivare privata vårdgivare finns enligt EU-domstolens praxis inga restriktioner alls, citat;

 

EU-domstolen har 2003 på fråga fastställt att när det gäller privatgiven gränsöverskridande vård finns ” inte något som rättfärdigar ett hinder för det fria tillhandahållandet av tjänster”.

Mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63

 

Av EUF-fördraget artikel 291 framgår citat; ”att medlemsstaterna ska vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter”, slut citat.

Fördraget är en bindande akt.

 

Situationen är absurd. Ty på samma EU-vårdmarknad garanteras ena aktören, landstinget och dess utländske kund, full ersättning samtidigt som Försäkringskassan avslår båden vård, resa och medicin för svensk patient som sökt sig till effektivare vård i annat EU-land.

 

Europamedborgaren, med svensk nationalitet, erhåller därvid inte ens den obligatoriska rättssäkerhetsprövningen vid inskränkningen av unionsrätten.

 

Regeringens varma värnade om den andra viktiga unionsprincipen, likabehandling, svalnar betänkligt speciellt om man går in på individnivå.

 

Listan på rena stolligheter går göra oändligt lång.

Regeringens tal om rättssäkerhetsprincip och likabehandlingsprincip i EU-domstolen klingar falskt ute i verkligheten.

 

Men grunden till märkligheterna hittas i att Försäkringskassan vägrar följa EU-domstolens absoluta villkor om att inskränkning skall motivera utifrån lagstiftning.

 

Assar Fager

Ämne: Välkommen till det Super Korrupta Vård Sverige

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar