Trådlös teknik är en folkhälsofara!

26.01.2017 21:30

I en debattartikel den 23 januari med rubriken ”Trådlöst billigare och lika bra som nedgrävt” skriver Jan Backman och Tony Petersson utförligt om att trådlös teknik kan ersätta nedgrävd fiber till lägre kostnader utan att minska på funktionen. Men skribenterna missar att beskriva (medvetet eller på grund av kunskapsbrist?) att trådlös teknik också innebär mycket stor hälsorisk för allt levande.

 

Ett rimligt krav vi bör ställa på debattörer är att de ska vara läskunniga. Om så är fallet så finns det mellan 15 000 och 20 000 publicerade forskningsrapporter som påvisar allvarlig hälsopåverkan att studera, för att förkovra er om skador och sjukdomar från trådlös teknik. Har ni läst en enda av dessa rapporter?

 

Allt levande är elektriska varelser, en blomma, ett bi, en människa… i vars nervbanor det ständigt strömmar kemisk-elektriska signaler. Dessa signaler är hos människor och djur informationsbärare mellan kroppens minsta beståndsdel och hjärnan, vars uppgift i huvudsak är att hålla kroppen frisk med hjälp av denna information. Med moderna instrument kan man uppmäta inifrån läckande elektromagnetiska pulser på utsidan av en kropp, vilket t ex sker inom sjukvården när man ”tar ett EKG eller EEG”, man kan på utsidan av kroppen ”se” de elektriska signaler som genereras till hjärtats muskler eller i hjärnan. Om det är enkelt att på utsidan ”se” dessa kroppsligt interna pulser, som i amplitud är mycket svaga, så vore det konstigt om liknade signaler från trådlös teknik, som i amplitud kan vara miljoner gånger starkare, inte kan tränga in i kroppen och störa det interna kontrollsystemet? Det är precis vad som sker!

 

Vi vet genom forskningen och beskrivningar från drabbade att den trådlösa teknikens strålning kan orsaka i stort sett vilka besvär och sjukdomar som helst, eftersom mikrovågornas innehåll av information (tal, data, bild, musik… alltså modulationen i bärvågen) innebär komplexa lågfrekventa signaler och pulser som direkt ”krockar” med kroppens interna system. Ju högre överföringshastighet det är i tekniken, desto mer komplex är signalflödet och ju mer aggressiv blir den inträngande strålningens lågfrekventa signaler mot våra kroppar. Den gamla analoga tekniken var väldigt ”snäll”, jämfört med den moderna digitala tekniken, vilket vi förstår när vi studerar dagens hälsoproblem.

 

En svensk 20-årig man har nu avsevärd minskad spermiemängd jämfört med vad en 20-åring hade för 25 år sedan, om detta fortsätter så kan mannen bli totalt steril i framtiden. Antalet testikelcancer har fördubblats sedan 1990. Trolig orsak är i första hand strålning från mobiler, laptop, wi-fi routrar och läsplattor. Ett kvinnligt foster i magen påverkas av strålningen från t ex moderns mobil eller Wi-Fi router så att det kan ske DNA-skador som ej är reparerbara och som medföljer denna dotter när hon själv får en dotter och det följer hennes dotter och….

 

Antalet människor som drabbas av hjärntumör i Danmark har mer än fördubblats sedan 1990 och den största ökningen har skett de senaste 10 åren. Bland unga i åldern 0-39 år är det den tumörform som ökar allra mest (danska cancerregistret). Det ser likadant ut i Sverige, men här är statistiken bristfällig.

 

Sammantaget sker mycket allvarlig biologisk påverkan i våra kroppar av strålningen, bland dessa är: Huvudvärk och migrän, kronisk utmattning, inre oro, sömnlöshet, öronsus, infektionsbenägenhet, inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn (t.ex. hyperaktivitet), skenande blodtryck, hjärtarytmier, hjärtinfarkt och apoplexi (stroke) hos allt yngre människor, hjärndegenerativa sjukdomar som Alzheimer och epilepsi, cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer….

 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som borde vara till för att skydda befolkningen från strålningsskador, har en ”rådgivande grupp” med starka kopplingar till industrin. Denna grupp får sin årliga information om forskningsläget från ICNIRP, som också består av utvalda experter med koppling till industrin. De har ett speciellt förfarande när de utvärderar alla rapporter, de som påvisar skador av strålningen (ca 65%) läggs i en hög märkt med ”Icke trovärdig”, medan de rapporter som är bekostade av industrin och inte finner någon hälsorisk (ca 14%) hamnar i den lilla högen med ”Trovärdiga rapporter”. Den lilla högen får SSM ta del av och de kan därför lögnaktigt år efter år påstå att ”det finns inga rapporter om hälsorisker med strålningen”.

 

Forskningen kan nu påvisa att det sker negativ cellpåverkan av mikrovågor redan från strålningstätheten ca 30 mikrowatt per kvadratmeter (Bioinitiativ Report 2012). SSM anser att vi ska tåla 10 miljoner mikrowatt/m2 i täthet, självklart får det konsekvenser! Enligt Salfordgruppen i Lund så är minst 1 miljon svenskar nu skadade av strålningen!

 

Bland det absolut värsta är att vi utsätter barn, som är mycket känsligare för mikrovågsstrålning än vuxna, för denna teknik både i hemmen och i skolor. Wi-Fi är med sin pulsrepeterfrekvens mellan ca 10 – 30 Hz extremt skadlig, eftersom denna pulsfrekvens ligger i hjärnans betafrekvensområde. I sådan strålning tvingas barn sitta i många timmar varje dag i skolan och när de kommer hem belastas de av Wi-Fi även i hemmet och kanske även DECT-telefon, resten av dygnet. På väg till och från skolan så belastas de av den egna mobilen, barnen har oftast inte en ledig stund utan kraftig strålning. Hur kommer detta att påverka deras framtid? Om strålningsrisker görs inga konsekvensbeskrivningar av våra myndigheter!

 

Fiber fram till bostaden, en router utan Wi-Fi, kabeldragning i huset/lägenheten eller att nyttja elnätet i bostaden som databärare från routern till datorn-läsplattan via s k ”Powerline adapter” (kallas också ”Home Plug”), innebär befrielse från stark egenproducerad mikrovågsstrålning i bostaden. Fast telefoni är också nödvändigt för att minska strålningsbelastningen.

 

Referenser till denna artikels faktapåståenden finner du bl a här:

www.maxicom.se/Laenksamling.php

 

Kalle Hellberg

Vd Maxicom AB

Ämne: Trådlös teknik är en folkhälsofara!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar