TOPPEN AV PYRAMIDEN: ROTHSCHILDS, DEN BRITTISKA KRONAN OCH VATIKANEN STYR VÄRLDEN

04.03.2016 23:04

 

Det finns två opererande kronor i England, varav den ena är Drottning Elizabeth II. Den extremt rika drottningen fungerar i stort sett i en ceremoniell form och tjänar till att avleda uppmärksamheten från den andra kronan, den som utvärderar sina marschorder genom sin kontroll över det engelska parlamentet. Denna andra krona består av en kommitté bestående av 12 banker under ledning av Bank of England (House of Rothschild). De styr världen från sin 677 hektar stora oberoende suveräna stat, känd som The City o London, eller förenklat "The City".


Staden är inte en del av England, precis som Washington DC, inte är en del av USA. Staden kallas de rikaste kvadratmilen  på jorden och den leds av en borgmästare som utses årligen. När drottningen önskar bedriva verksamhet inom staden, möts hon av borgmästaren i Templar Bar där hon begär tillåtelse att delta i denna privata och suveräna stat. Hon fortsätter sedan in i staden genom att gå flera steg bakom Mayor. Hennes omgivning får inte vara klädd i något annat än tjänsteuniformer. På artonhundratalet bars 90 % av världshandeln av brittiska fartyg som kontrollerades av kronan. De övriga 10 % av fartygen var tvungna att betala provision till kronan bara för att få förmånen att använda världshaven. Kronan förtjänade miljarder i vinst under beskydd av den brittiska krigsmakten. Detta var inte brittisk handel eller brittisk rikedom, utan kronans handel och rikedom.

 

Från och med år 1850 uppskattade författaren Frederic Morton Rotschilds turer vara värda över $10 miljarder euro (idag uppskattas den kombinerade rikedomen av bankdynastin till cirja $500 biljoner euro). 


Idag utgör världens bundna skuldsättning av kronan. Det tidigare nämnda Temple Bar är en JURIDISK arm av kronan och innehar ett exklusivt monopol på globalt rättsligt bedrägeri genom sin Bar Association Franchising. Temple Bar består av fyra "Inns of Court". Dessa är: Middle Temple, Inner Temple, Lincolns gästgivargård och Grays Inn. Inkörsporten till dessa slutna hemliga sällskap hittas när man kallas till deras "Bar". Barens advokater befinner sig i Förenta Staterna och de tackar för sin lojalitet och lovar sina löften till Kronan. Alla Bar-föreningar över hela världen har undertecknat ett franchise-avtal till International Bar Association som ligger vid Inns of Court of Crown Temple. Inner Temple håller rättsystemet med licenser i Canada och Storbritannien, medan Middle Temple står för de licenser som behövs för att stjäla från USA.

 

Att ha en självständighetsförklaring som är internationellt erkänd, enades Mellanösterns Templar King George III i Fördraget i Paris år 1783, för att fastställa den rättsliga kungliga enheten som införlivade USA, internt kallad som Temple States (kolonier). Stater stavas med stor bokstav "S" som betecknar en juridisk person, Kronan. Minst fem Templar Bar advokatbyråer har svurit ed till kronan, som undertecknades vid den amerikanska självständighetsförklaringen. Detta innebär att båda parter var för sig är agenter för kronan. Deklarationen var helt enkelt ett internt meddelande som cirkulerade bland privatpersoner inom kronan. De flesta amerikaner tror att de äger sin egen mark, men de har bara köpt fastigheten genom ett avtal. Vid fullföljandet av kontraktet, överförs kontrollen över marken som en garantihandling. Garanti Deed, är bara en "titel". Garanti Deed kan inte stå emot ett delstatspatent. Kronan beviljar Land Patent i Nordamerika från kungen av England. Koloniernas uppror mot ocker på kronans skatter, och därmed självständighetsförklaringen, skapades bara för att lugna befolkningen. Detta var bara ett annat knep för att lura fysiska personer av ett franchise-avtal. De kreditkort du har i plånboken och som bär ditt namn, stavas i versaler och betyder att du har rättsberättigande och status i ett bolag.

 

En "JURIDISK personlighet" har skapats,och du har ingått flera varianter av avtal som placerat dig i en aktierelation med kronan. Dessa osynliga kontrakt omfattar födelseattester, medborgarskapsregister, anställningsavtal, körkort och bankkonton. Det är kanske bra att notera här, att avtalen inte nu och inte heller någonsin, måste ges skriftligen för att kunna verkställas av amerikanska domare. Om de skrivs, är de bara en skriftlig redogörelse för kontraktet. Skattedemonstranter och (de kommande) förslagen till motstånd försöker avstå från delar av dessa kontrakt med att de inte kommer att inge vinst genom att tillgripa skadeståndsrätt (rättvisa) genom argument som motivering. Domarna kommer att förkasta dessa försvarslinjer eftersom de inte har någon betydelse för avtalsrättens rättsplaxis. Skadeståndsrätt reglerar klagomål där ingen avtalsrätt är i kraft. Dessa privata avtal/kontrakt som binder oss, kommer alltid före den breda allmänna bestämmelsen i konstitutionen och "The Bill of Rights" (konstitutionen är väsentligen omdöpt av engelsk common law). The Bill of Rights ses av kronan som en "förmånsdeklaration" som tilldelats oss i väntan på ömsesidighet (skatter).


Demonstranter och motståndstagare kommer också att förlora sina fall om de skryter med sitt medborgarskap. Medborgarskap är som ett annat aktieavtal som vi har med kronan. Det är ett JURIDISKT avtal som federal domare kommer att använda för att fängsla oss. Fd justitierådet Felix Frankfurter sade: "Återstoden av avdelning 42 avsnitt 1981 av Civil Rghts koden påstår: Medborgare ska vara föremål för att vilja ta emot ett straff, smärtor, skatter, licenser och utpressningar av alla de slag". Det bör också påpekas att även en flyktig cirkulation eller kommersiell användring av Federal Reserve Notes påverkar ansvaret för betalningen av kronans skuld till FED. Denna mäts på din beskattningsbara inkomst. Och för att underlätta framtida värdestegringar, finns ett tillstånd av skuld som tvingar USA till att alla röstberättigade personer (där du finns) kan hållas personligen ansvariga till kronans skuld. Kronan ser vårt deltagande i dessa kontrakt av kommersiella kapital som frivilliga, men en eventuell upplupen vinst är skattepliktig eftersom vinst inte skulle varit möjlig. De ser systemet för dessa mellanstatliga banker som sin egen egendom. En vinst på ett bankkonto (lån, hypotekslån eller kreditkort) bär med sig samma kraft och effekt som om kronan hade skapat vinsten. Bankkontona faller utanför ramen eftersom ett kommersiellt avtal är i kraft och The Bill of Rights inte kan anses ändra på ett kommersiellt avtal. Kronan ser också ett bankkontodokument som sin egen privata egendom. Enligt banken är det ett kontrakt som var och en av oss kan underteckna, men ingen av oss har väl någonsin läst detta. Den sällsynta personen som faktiskt läser ett bankkontrakt kommer att finna att de gått med på att binda sig vid avdelning 26 avsnitt 7202 där man kommit överens om att inte sprida någon bedräglig skatterådgivning. Det skriftliga avtalet med kronan erkänner också att sedlar är skattepliktiga instrument i handeln. När vi för första gången öppnade ett bankkonto skapades en JURISK person. Det är denna person med inkomster och tillgångar som IRS agenter tar tillbaka pengar ifrån och ger till kronan genom beskattning. Det är en hel del bläck som används för närvarande över vår sociala trygghet.


Genom ett få ett personnummer blir man känd inom kronans rätt som "ett avgörande bevis" på att vi har acceptererat federala kommersiella fördelar. Detta är ytterligare ett exempel på en aktierelation med kronan. Presentera ett personnummer för en arbetsgivare och du får en status som skattebetalare, och detta ger upphov till ansvar för en ömsesidig motprestation i form av betalade skatter till kronan. Genom att acceptera vårt personnummer accepterar vi också ett framtida pensionskapitals fördelar. Om du dör får din make ingenting, utan det som skulle ha gått till dig anses nu förverkat. 


För att en person ska kunna undkomma tentaklerna från kronans bläckfisk, krävs en djupgående studie av amerikansk rättspraxis. Man måste betraktas som "främmande för allmänhetens förtroende" och förlorar därmed all rösträtts förmåner och man stänger därmed alla bankkonton. Medborgarskapet behövde göras ogiltigt och förlorar sin status. Om det finns några personer som lyckats passera genom detta, skulle jag verkligen uppskatta att få höra från dem. Förenta staterna är ett företag som styrs av den brittiska kronan och Vatikanen.

 


USA är, och har alltid varit, ett stort bolag som regeras från utlandet. Dess urspungliga namn var Virginia Company och det ägs av den brittiska kronan och Vatikanen, som erhåller sin årliga andel av vinsten. De amerikanska presidenterna utses (de väljs inte av oss!). Dess lojalitet är inte "styrelsen", vi alla amerikanska medborgare. Vi ses som anställda i bolaget och röstningen är utformad med distraktion tänkt att erbjuda oss en illusion om att vi har något att säga till om i allt detta. Kung Jakob fick år 1606 förvaltningen av Virginia Company. Den kungliga myndigheten beviljade tillstånd till att man inledde bosättningar i provinsen Virginia som är uppkallad efter Elizabeth I, som populärt kallades den jungfruliga drottningen (Virgin Queen). Union Jack flögs in på amerikansk mark i Jamestown i Virginia och blev permanent ända till våren 1607...


"De första medlemmarna i Virginia Company var aristokrater som stödde Church of England och kronan. Hit hör Lord Southampton, Earlen av Pembroke, Earlen av Montgomery, Earlen av Salisbury, Earlen av Northampton och Sir Francis Bacon... 

"Som kansler för England har Bacon kunnat övertyga kungen om att utfärda stadgar som möjliggjorde för de nya kolonierna att föröka sig i den nya världen...

Medlemmar till The Virginia Company bosatte sig faktiskt i Amerika och hit hör medlemmar av familjen Bacon och hans vänner som var invigda i Rosy Cross" - Michael Howard - Occult Conspiracy (citerad av Michael Tsarion).

 

"Jag förstår från mina kontakter i Amerika att det är genom sådana organisationer som London Metal Exchange som Virginia Company (USA) får sina vinster ifrån och vilka kanaliseras tillbaka till London" - David Icke - Den största hemligheten.

"The House of Burgessess" bildades i Jamestown år 1619. Det var den första representanten för det lagstiftande organet i de amerikanska kolonierna. Huset vidtog åtgärder för att hjälpa företag att blomstra. Men ett allvarligt indianskt uppror i Jamestown år 1622, förorsakade att äventyrare förlorade allt det lilla intresse som de lämnat. År 1623 beslöt Jakob att företaget hanterats dåligt. Han tog över föreningen år 1624 och upplöste det. "World Book Encyclopedia". Dess ägare var londonbor och de skiljer sig från Plymouth Company som chartrades samtidigt och bestod till stor del av män från Plymouth.


 Det innebär att alla de rättigheter som gällde för ägarna av bolaget Virginia utgjordes av guld, silver, mineraler och skyldigheter som bröts och betalades i America och dessa gäller fortfarande för de brittiska familjerna som äger USA. Samma procenttal har betalats av "oberoende" och betalas fortfarande av det amerikanska folket genom sina federala tjänstemän som i själva verket är tjänstemän inom Virginia Company. Men här förekommer ännu en tvist. 


Vem äger tillgångarna som tydligen ägs av Virginia Company? 

Svar: Vatikanen. -. David Icke - Den största hemlighet.

 

Efter att den trettonde ursprungliga amerikanska kolonin vann sitt "oberoende" bytte Virginia Company namn ... till Förenta staterna. De Amerikanska staterna som skrivs med gemena U och S  är länderna för de olika staterna. Dessa länder, som vi har sett, ägs fortfarande av den brittiska kronan som är chefen för det gamla Virginia Company. Amerikas företa staters huvudstad "U och S" är 68 kvadratmil av mark väster om Potomac River och här byggs den federala huvudstaden, Washington DC och District of Columbia. Den innehåller också de amerikanska protektoraten i Guan och Puerto Rico.

Förenta staterna är inte ett land, det är ett bolag som ägs av samma brödraskap, reptilblodslinjer, som ägde Virginia Company eftersom USA är Virginia Company!  David Icke - Den största hemlighet

 

År 1604 träffades en grupp bestående av ledande politiker, affärsmän, köpmän, tillverkare och bankirer i Greenwich, och därefter i det engelska grevskapet Kent och bildade här bolaget som de kallade Virginia Company i väntan på den företående tillströmningen av vita européer, främst brittiska, till den nordamerikanska kontinenten. Dess huvudägare var reptilen, kung James I, och den ursprungliga stadgan för företaget avslutades den 10 april 1606.

 


Detta och i senare uppdateringar av stadgan fastställdes följande:

"De styrande medlemmarna för Virginia Company som skulle njuta av dessa rättighter blev kända som kassörer, företagsäventyrare och Ters i City of London. 
 

"Efter 21 år från bildandet av Virginia Company, måste alla skyldigheter och punktskatter betaldas från koloniernas handelsverksamhet, för att sedan betalas till den brittiska kronan genom kronans kassör... "
 

"De landar i Virgina Company som beviljas kolonierna under parollen Deed of Trust (leasing) och kan därför inte göra anspråk på äganderätten till marken..." 
 

"Monarken insisterade, genom sitt koloniråd, att invånarna i kolonierna inklusive indianerna blev kristna. 
 

"De kriminella domstolarna som ingick länderna för Virginia Company skulle driva frågor om sjörätt, havsrätt och de civila domstolarna gick under samma lag".  

 

Allt av detta ovanstående gäller än idag.

England, Canada, Australien och många andra länder leds politiskt av "premiärministrar" till drottningen. I själva verket är hon deras officiella överhuvud. Amerika, Ryssland och andra länder har dock en "president" och en "vicepresident". 

Vad betyder det här?

Den amerikanska presidenten uttalar sig från "Vita Huset".
Den ryska presidenten härskar också från det Vita huset.
Jesuiterna, en stor kraft bakom Illuminati, har också sitt eget Vita hus
England styrs från "Whitehall"


Vita Huset och Whitehall är symbolerna för makt, eftersom hallen är som frimurarnas hall, loge hall, union hall

Jordan Maxwell - Matrix Power

För er som tror att Amerika styr och ställer, skulle göra klokt i att överväga att drottningen av England fortfarande är den officiella chefen för The Commonwealth (bestående av 123 länder) och är också den officiella monarken för  Australien och Canada tillsammans.  Lägg till det faktum att Obama som fick två mandatperioder som president i USA, endast är representant för det brittiska imperiet. Prash Trivedi

 

De ursprungliga 13 kolonierna kallas faktiskt företag. Militära enheter kallas också företag. Vi sjunger patriotiska sånger såsom "Star-Spangled banner", men ett banér är ett företags reklam - inte en flagga. Om du vunnit självständighet genom en blodig revolution med Storbritannien, skulle du då välja samma tre färger för din nya amerikanska flagga?


Varför är varje sant hjärta för det röda, vita och det blåa? Varför används den guldkantade flaggan som används av militären, men hänger även vid alla domstolar, skolor och offentliga byggnader? Det har att göra med den brittiska maritima sjörättens flaggor. Denna är också känd som den brittiska militärlagen och det är därför som den amerikanska flaggan också alltid har en guldfrans när den visas i t ex domstolar i USA. Du hittar samma vid offentliga byggnader och federalt finansierade skolor. Guldfransen är en juridisk symbol som visar att domstolen står under brittisk sjörätt.


Internationell sjörätt, lagen om de fria haven, började i Sumer, fulländades i Rom och fortsätter än i dag. Jordan Maxwell har förklarat att det sätt som vi bedriver handel med idag är modellerad efter frimurarnas, Tempelriddarnas 1000 år gamla system. Lägg märke till hur, oavsett om du skickar en produkt med flyg, över vatten eller mark - "skeppar" du det. Fartyget drar in till "kaj" och lägger till vid "bryggan". Kaptenen måste ge hamnmyndigheterna ett "certifikat" som upptar de varor du har skeppat. Genom ett kryphål i lagen, som kungligheterna har skapat, tillhör amerikanska medborgare drottningen och lyder under brittisk sjörätt. Eftersom vi är födda i vår mors vatten, genom hennes "förlossningskanal" är vi därmed en maritim produkt som "levereras" som handelsvara. Våra mödrar levererar en produkt enligt sjörätten och därför är vi födda genom "leverans"(deliver). Det är därför som ditt "dokument" är undertecknat med ett "kajcertifikat" som är ditt "intygsmanifest". Du hålls i moderskaps "Ward". Varför ingen avdelning? Inga andra sjukhusområden kallas för "ward". Fängelser har avdelningar och vakter. 

USA Corporation kom till strax efter inbördelskriget. Lagen 1871 antogs av kongressen och skapade en särskild blankett av regeringen som används av DC, i avsikt att huvudsakligen omvandla det till ett bolag. Det beslutades att de anställa skulle kallas "medborgare". Så när du t ex i en domstol eller på ett papper anger att du är medborgare i USA, är du inte en fri amerikansk medborgare, utan en som är anställd av US Inc. När du får en biljett, ett lagförslag, eller en stämning, måste du logga in dig med versaler. När du dör, härstammar din gravsten från frimureriet, och kommer enligt lag att ha bokstäverna tryckta i versaler för att visa på att det är en anställd som har dött. Den enhet som har ditt namn skrivet med versaler, är enligt sjölagen en produkt. Versaler och gemener representerar lagligt dig själv och din kropp. "Uniform Commercial Code godkändes av American Bar Association, som är ett franchise, en underordnad gren av det brittiska rättssystemet och dess hierarki är baserad i London Temple Bar (uppkallad efter Illuminati Knight Templar's hemliga sällskap).


Som jag har skrivit under många år, är den kraft som styr Amerika baserad i Storbritannien ochi  Europa, eftersom det är här kraften ligger som äger USA Corporation. Förresten, om du tycker att detta är konstigt att en domstol som finns på torra land kan administreras under lagen om sjörätt, titta då på US Code, avdelning 18 B 7. Den säger att den amirala behörigheten är tillämplig på följande platser: 1) Det fria havet 2) Något amerikanskt fartyg 3) Länder reserverade eller förvärvade för användning i USA och under den exklusiva eller konkurrerande behörigheten därav, eller på någon plats som har köpts eller på annat sätt har förvärvats av USA med samtycke av den lagstiftande staten.

Med andra ord - fastlandet Amerika.

 

Allt detta bygger på romersk rätt,  eftersom Illuminati har delat samma spel genom århundradena oavsett var de gått. De stora politikerna vet hur detta förhåller sig och det gör även regerigen, administratörer, domare, advokater och "insider "journalister. De som insett vad som händer och ber domstolen om namnet på den sanna borgenären eller mottagaren av t ex böter, får alltid ett negativt svar av domaren. De verkliga borgenärerna i sådana fall, är bankirer som har ett bolag "land" som är bankrutt. David Icke - Tales from the Time Loop ;


Advokater måste ta en "Bar Association "bar" examen precis som alkoholister går till en "bar", sockerknarkare handlar från godis"barer" och spelare hoppas få en 3 "bar" på spelautomaten. Alla dessa härrör sig från "Temple Bar" turtalet är 13, i Egland. Ursprungligen var Temple Bar bokstavligen bara en bar eller en kedja mellan två stolpar intill templets domstolar. Snart utgjorde dessa en stor stengrund och det fanns till slut åtta stycken av dessa grindar byggda så att eliten kunde begränsa/ha handelskontroll inom staden London. (Jämför med våra "tullar"). De togs ner under 1900-talet, men varje sten som numrerats och förvarats fram till 2004 för att sedan återanvändas vid återuppbyggandet av Temple Bar i London. "USA Corporation skapades bakom skärmen till en "federal regering" efter att ha vunnit "Independence" i det amerikanska frihetskriget. De brittiska kolonierna bytte nu ut en öppen diktatur från London till en mycket effektivare dold diktatur som har funnits ända sedan dess.


I själva verket bytte, Virginia Company (företaget som leds av den brittiska kronan som kontrollerade tidigare kolonier) sitt namn till USA och andra pseudomymer. Dessa inkluderar USA, Washington DC, District of Columbia, den federala regeringen och "FBI".
 

USA Corporation är baserat i District of Columbia och den nuvarande presidenten i bolaget är en man som heter Barack Obama. Han är inte president för människor eller för landet som man kan ledas att tro, det är bara en dimridå. Det innebär att när Bush lanserade "kriget mot terrorismen" på uppdrag av ett privat bolag för att främja målen i detta bolag. Det har ingenting att göra med "Amerika" eller "amerikaner", eftersom dessa är olika mycket juridiska personer.

Det är USA Corporation som äger USAs militär och allt annat som faller under begreppet "federal". Detta inkluderar Federal Reserve, "Centralbanken" i USA, som i själva verket är en privat bank som ägs av kontrollerade aktieägare som inte ens är amerikanska. Detta är den bank som USA Corporation "lånar pengar" av. David Icke - Tales from the Time Loop 

 


Karta över det brittiska imperiet

 

 
Den chockerande sanningen om dina personbevis 
 

Om du läser längst nere på din födelseattest står det Department of Commerce. Det är en egenskap hos Department of Commerse för att du är ingenting mer än en bit av ett kommersiellt material. Det är därför som, om du är arbetslös, inte ska gå till arbetsförmedlingen. Du går till kontoret för Human Resources eftersom du bara är en mänsklig resurs.

Jordan Maxwell , 1990 Bildspel Presentation av dolda symboler

Domaren sitter på bänken framför banken med en flod på båda sidor. En flodbank styr flödet av strömmen/havet - valutan, kassaflödet. Vi är bara "konsumenter" som används som "mänskliga resurser" som används som batterier och de är "sociala ingenjörer" som formar oss "onödiga ätare" i ett löneslaveri.

Birth Certifactes Strawman & Sold Into Slavery In 1932

 

Källa: https://cloakedtruth.com/the-top-of-the-pyramid/

Ämne: TOPPEN AV PYRAMIDEN: ROTHSCHILDS, DEN BRITTISKA KRONAN OCH VATIKANEN STYR VÄRLDEN

Jesus frälsar dig

Jesus e din frälsare | 17.01.2017

Detta är sanningen, Sverige är självklart med i det Brittiska imperiet

sanning

kjell arvidsson | 11.03.2016

ren smörja

Sv:sanning

Kattguld | 11.03.2016

Vakna .

Ny kommentar