Tio saker du bör veta om invandringen till Sverige

13.11.2015 14:37

 Invandringspolitiken klättrar stadigt på listan över de frågor som väljarna anser vara avgörande för val av parti. Samtidigt är den invandringspolitiska diskussionen fylld av desinformation. Media och sju riksdagspartier av åtta gör sitt bästa för att dölja obekväma sanningar om Sveriges exceptionellt höga asyl- och anhöriginvandring. Nedan följer en sammanställning av centrala fakta om invandringen till Sverige som alla som vill diskutera invandringspolitik ur ett kritiskt analyserande perspektiv bör känna till.

 

Invandringspolitiken påverkar Sverige på ett antal olika sätt. Det handlar om invandringens omfattning, kostnader, sociala, kulturella och politiska effekter på samhället osv. medias roll. Den svenska massinvandringens förespråkare har inte verkligheten och fakta på sin sida. Deras argumentation består mest av fraser om att Sverige “tjänar på” och “berikas av” invandring, om att “gilla olika”, “alla människors lika värde”, att vara en “humanitär stormakt”, “öppenhet”, “mångfald” osv. Syftet är att framställa dig som är kritisk till massinvandringspolitiken som en sämre, mindre empatisk, rädd och fientlig människa. Sakargument vinner dock i längden. Därför är det bra att vara påläst.

Tiopunkterslistan nedan med sanning och konsekvens av sjuklöverns “utanförskapslinje” gör dig lite bättre rustad att möta floskler med fakta i politiska diskussioner i vardagen – inte minst nu inför valet då det är angeläget att övertyga så många som möjligt att rösta Sverigevänligt.

 

1. Svensk invandringspolitik är extrem. Sveriges befolkning var länge ovanligt homogen. 1970 var bara 0,4 % – 32.353 personer födda utanför Europa. Men de senaste 2-3 decennierna har invandringen från länder långtifrån Sverige varit mycket stor. De senaste åren utfärdas mer än 100.000 uppehållstillstånd/ år, 2013 var siffran 116.587 st! Bara 4 städer i Sverige har större befolkning ! Alla dessa omvandlas dock ej till permanenta uppehållstillstånd. SCB’s statistik över in- och utvandring gäller personer som blir folkbokförda i Sverige.

Mätt på detta sätt invandrade 2006-2012 årligen 96.000-103.000 personer varav 15.000-21.000 återvändande svenska medborgare. Invandring av personer med ett utomeuropeiskt medborgarskap låg då på 42.000-48.000 personer. Denna extreminvandring har gjort att 2012 var 735.069 personer födda utanför Europa och andelen utlandsfödda eller svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands var 20,1%. Denna befolkningsmässiga förändring är en av de största samhällsförändringarna någonsin i Sveriges historia.

Med största sannolikhet har i dagsläget ingen annan politisk fråga tillnärmelsevis så stor betydelse för samhällsutvecklingen som utformandet av invandringspolitiken. Sverige är det befolkningsmässigt 14:e största landet inom EU men trots det är Sverige år efter år bland de länder som tar emot allra flest asylsökanden: Åren 2007-2013 var placeringen 1,4,4,3,4,3,3.

Sverige har mindre än 2 % av EU’s befolkning men av de som fick beviljad asyl i ett EU-land 2013 var det 19,4 % som fick det i Sverige som var det land som beviljade allra flest asylansökningar i hela EU !! Då Sverige dessutom ligger nästan längst bort från de länder som oftast används för att ta sig in i EU gör detta att svensk invandringspolitik inte bara är extrem. Den är extremt extrem. (scb, migrationsverket,unhcr, eurostat,unhcr)

2. Invandringen gör Sverige fattigare. Det är andelen som jobbar och deras inkomst som välståndet i ett välfärdssamhälle bygger på. Invandrarnas sysselsättningsgrad 20-64 år ligger sedan mitten av 90-talet ca 25 %-enheter lägre än inföddas. 2012 var invandrarnas snittinkomst från förvärvsarbete i åldrarna 18 år och över 41 % lägre än inföddas och de betalade 55 % mindre i inkomstskatt. 2011 hade enligt SCB 12 % av svenskfödda men 23 % av utomeuropeiska invandrare endast förgymnasial utbildning. Sept 2012 skrev regeringen att över 60 %av de nyanlända flyktingarna och deras anhöriga högst har förgymnasial utbildning. I Sverige är bara 2,5 % av alla jobb åtkomliga för dem med lägre kvalifikationer, jämfört med EU-snittets 17 %.

Allt detta gör det stora sysselsättningsgapet ofrånkomligt. Sverige har därför den största skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i hela OECD. Invandrarna har haft högre arbetslöshet jämfört med svenskfödda ända sedan 1970 och den skillnaden har oavbrutet ökat oavsett borgerlig eller socialdemokratisk regering. Självklart innebär därför invandringen en stor ekonomisk förlust för Sverige och att mindre resurser för välfärden finns tillgängliga.

Samtliga beräkningar över NETTO- effekten av invandringens ekonomiska påverkan sedan mitten av 1990-talet har kommit fram till att den inneburit en kostnad.Jan Tullberg, docent på Handelshögskolan, beräknade våren -14 nettoförlusten för offentlig sektor till 125 miljarder kr/år.SD har med hjälp av Riksdagens utredningstjänst visat vilka enorma resurser som skulle frigöras till välfärdssatsningar genom en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90 % (vilket är SD’s ambition och som skulle innebära en normalisering av asylinvandringen jämfört med genomsnittet av EU-länderna). 2013 landade beräkningen av denna besparing på drygt 118 miljarder kronor de kommande fyra åren ! (svd 130205, scb, framtidskommisionen,Sverigedemokraterna)

3. Invandringen ökar utanförskapet och har skapat en ny underklass. Som en oundviklig konsekvens är underklassen idag till stor del etniskt, kulturellt och ibland även religiöst skild från majoritetsbefolkningen vilka de dessutom ofta bor segregerat ifrån. Allt detta ger mycket goda förutsättningar för sociala problem och oroligheter. Förortsupploppen 2013 drabbade främst sk utanförskapsområden. 1990 fanns det 3 utanförskapsområden i Sverige. 2006 hade de ökat till 156 st. Folkpartiet skrev då om hur man skulle bryta trenden: Vi liberaler vet vad vi vill och hur det kan åstadkommas. Vi har ett omfattande aktionsprogram mot utanförskapet.” Från år 2006 har Alliansen styrt och Fp besatt posten som integrationsminister2012 hade antalet utanförskapsområden växt till 186 st……. (utanförskapets karta)

4. Invandringen gör Sverige till ett farligare land. 2012 sade rikspolischefen att den grova organiserade brottsligheten ökar och att en av förklaringarna är utanförskapet i samhället. I en rapport från rikskriminalpolisen samma år står: ”De etniska nätverken inom den organiserade brottsligheten samt territoriella nätverk bedöms utgöra ett allvarligt samhällshot.”, ”I Sverige finns det idag otaliga kriminella nätverk vars huvudsakliga sammanhållande faktor är den gemensamma etniciteten eller släktskapet”, ”Segregering och känslor av utanförskap är viktiga förutsättningar för att de territoriella nätverken ska kunna växa sig starka, rekrytera och bibehålla sitt direkta inflytande över människorna i ett område. De kriminella individerna i de territoriella nätverken blir normsättande för de boende i området och då särskilt för barn och ungdomar.”

Jämfört med svenskfödda med två svenskfödda föräldrar är utrikes födda enligt BRÅ 150 % överrepresenterade i brottsstatistiken och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar överrepresenterade 100 %. De utrikes födda har särskilt hög överrepresentation när det gäller allvarliga brott såsom dödligt våld, våldtäkt, misshandel och rån.Socioekonomiska orsaker är en stor orsak till invandrarnas högre kriminalitet, men invandrarnas socioekonomiskt mer utsatta position är ju alltså en ofrånkomlig konsekvens av den extrema invandringspolitiken och hur invandringen till Sverige ser ut, vilket oundvikligen leder till att en icke oansenlig del av de som invandrar hamnar i utanförskap.

Invandrarnas överrepresentation i brottslighet betyder att den extrema invandringspolitiken orsakar tusentals brottsoffer varje år. Men det perspektivet väljer aldrig svensk media. Ansvaret för denna ökade brottslighet vilar INTE på den majoritet av invandrarna som INTE är kriminella, utan främst på brottslingarna men även delvis på de politiker och debattörer som genomdrivit den extrema invandringspolitiken. Men de sistnämnda har aldrig ställts till svars för detta, aldrig har de framfört någon ursäkt till brottsoffren, aldrig någonsin har de överhuvudtaget tagit något som helst ansvar för den ökade kriminalitet som deras invandringspolitik orsakar.  (BRÅ)

5. Invandringen gör Sverige mer muslimskt. Vad som kan följa i Islams fotspår ser vi ständigt på TV’s utrikesnyheter. Progressiva moderna muslimska organisationer som säger bra saker hänvisar till Koranen, men även konservativa imamer eller muslimska jihadister och terrorister belägger sina åsikter och handlingar med hänvisning till Koranen, se bla sura 9 at-Tawba i Koranens budskap, eller haditherna (berättelser om Muhammeds liv).

Det gjorde bland annat Taimour Abdulwahab vid terrorförsöket i Stockholm 2010. Feb 2014 bedömde Säpo att minst 75 personer från Sverige åkt för att strida med grupper inspirerade av al-Qaida. SäPo betraktar dessa som allvarliga säkerhetshot. De som överlever och återvänder till Sverige får hög status bland yngre likasinnade, vilket kan leda till nyrekrytering och fler potentiella terrorister även i Sverige.

2012 producerade svensktalande jihadister i Syrien en propagandafilm på svenska där en man säger: ”vi vittnar att Jihad är obligatoriskt för var och en som tror på Allah, hans profet och domedagen. Jihad är obligatoriskt i Sverige och över hela världen.””Sura at-Tawba är själv, den är sig själv nog, den talar för sig själv. Och haditherna är många om Jihad.”,”Kom till Jihad – Allah förlåter dina synder”. Helena Benaouda är ordförande i Sveriges muslimska råd. Hennes svärson dömdes 2012 till 12 års fängelse i Danmark för att ha planerat ett terrorbrott!! Sept 2014 avslöjade SäPo att man de senaste åren avvärjt två terrorattentat i Sverige planerade av islamister.

Uppemot en halv miljon människor i Sverige har sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav knappt en tredjedel beräknas vara i någon mån utövande muslimer. I takt med den muslimska invandringen ökar ständigt Islams makt och påverkan på svenska samhället. (Dagen, SvD 140101, Utrikespolitiska institutet, koranens budskap Per Gudmundson, AB140903)

6. I journalistkåren finns extremt stort stöd för partier som stödjer en extrem invandringspolitik. MP är tillsammans med V och C de som förordar allra extremast invandringspolitik. Kent Asp vid Göteborgs universitet är den som mest undersökt journalisters partisympatier. I hans senaste undersökning från 2012 visades att 41 % av journalisterna stödjer MP och 15 % stödjer V! Bara 1 % stödjer SD. Av de som bevakar politik/samhälle stödjer 46 % MP och 19 % V! På SR och SvT sympatiserar en majoritet med MP!!! Detta förklarar att journalisternas rapportering närmast kan liknas vid propaganda för öppna gränser och mångkultur, att de inte avslöjar alla de politiker som kommer med påståenden om invandringen som går rakt emot forskningens slutsatser, och att en del journalister verkar tro att medias främsta uppgift är att med alla tänkbara medel motarbeta och svartmåla partier som kritiserar invandringspolitiken. Journalistkårens skevhet i politisk uppfattning leder också till en skevhet i vad de beskriver som normalt och extremt. Det som den grön-röda journalistkåren kallar extremt är i själva verket ofta det normala, medan deras egna åsikter, ffa den invandringspolitik de förordar, är bland det extremaste som finns. (Institutionen för kommunikation, media och journalistik vid Göteborgs universitet)

7. Sverige är inte demokratiskt. Media ser därför som sin kanske främsta uppgift att dölja sanningen om invandringen och dess konsekvenser. Enklast tydliggörs detta genom att konstatera att en stor av det som presenteras i dessa tio punkter är okända för större delen av befolkningen och att det var knäpptyst i media om den stora SCB-rapporten från december 2013 ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige”, när den borde varit huvudrubrik. Anledningen var uppenbar: Rapporten visade tydligt invandringens negativa påverkan på samhället i en mängd avseenden och att påståendet att invandringen ”berikar” Sverige är en grov lögn.

Sept -12 sade expressens politiske redaktör i SvT att ”Man är naturligtvis oerhört rädd för att någonting man skriver skall på något sätt kunna gynna Sverigedemokraterna”. Med den inställningen blir det svårt att publicera fakta om invandringens påverkan på samhället. Allra tydligast blev detta då SD i Sept -14 av en stor mängd tidningar förvägrades införa annonser innehållandes officiell asylstatistik. Denna statistik har tidningarna själva ett ansvar att publicera. Det har de inte gjort. Men inte nog med det. När ett parti vill betala för att denna statistik skall publiceras så förvägras alltså detta!!

Medias agerande går rakt emot det som står på journalistförbundets hemsida som första punkt under publicitetsregler: ”Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.” Medias mörkläggning, urvalsförfalskning och ibland rena lögner i sin nyhetsrapportering av invandringsfrågor har istället gjort att de allra flestainte har klart för sig vilka konsekvenser invandringspolitiken fått. I avsikt att tysta fullt legitima åsikter skam- och skuldbelägger många av dem dessutom all form av kritik mot den extrema invandringspolitiken vilken avfärdas som rasism eller främlingsfientlighet. Därmed har media hindrat fri åsiktsbildning, motarbetat yttrandefriheten och satt demokratin ur spel

Detta är särskilt allvarligt eftersom det gäller en av de största samhällsförändringarna någonsinOch trots allt som rapporteras från muslimska länder anklagas dessutom ofta de som inte är positiva till Islams ökning i Sverige för att vara ”islamofober” och således lida av en psykisk störning! Allt detta har bidragit till att driva upp en hatstämning mot alla som kritiserar extreminvandringen, vilket släppt lös en behandling av dessa fullständigt ovärdig en demokratisk nation. De som kritiserar den extrema invandringspolitiken får sällan debattartiklar publicerade, deras möten saboteras, de utesluts ur fackförbund, deras hem vandaliseras och de misshandlas. Inför valet 2010 var svensk-syrianen Issa Issa nära att mördas pga sitt engagemang i SD. 2012 hade 49 % av förtroendevalda Sverigedemokrater blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier, mer än dubbelt så hög siffra som inom något annat parti.

Begreppet ”demokratur” har använts av bla Vilhelm Moberg: ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, men den fria debatten stryps.”(W Moberg i DN 1965, BRÅ)

8. Den viktigaste frågan för 7 av 8 riksdagspartier är trots allt detta att fortsätta med den extrema invandringspolitiken. I alla frågor utom bevarandet av Europas mest extrema invandringspolitik är det öppet för kompromisser och samarbete. Vid val brukar frågor om jobb vara dominerande. Att det ”skapats fler jobb” under alliansen beror enbart på att befolkningen ökat. Men det är andelen som jobbar och deras inkomst som välstånd bygger på, inte antalet som arbetar, och sysselsättningsgraden är oförändrad.

Huvudorsaker till alliansens misslyckande är den globala konjunkturen och extreminvandringen. Allt detta, utom att skylla på den globala konjunkturen, försöker alliansen dölja, och media gör inte mycket för att avslöja dem. Inte heller de rödgröna vill berätta om orsaken till alliansens misslyckande eftersom de inte har några planer på restriktivare invandringspolitik. Detta medför också att de röd-grönas förutsättningar att på allvar göra något åt de stora hål som faktiskt numera finns i välfärden är exakt 0. Och därför vill även de, liksom alliansen, hålla den avgörande faktorn borta från den politiska fråga som dominerar den politiska debatten. Detta är absurt och fullständigt ansvarslöst

Både alliansen och de rödgröna driver en invandringspolitik som bevisligen och ofrånkomligt ÖKAR både arbetslösheten och utanförskapet, just det som de säger sig bekämpa och som majoriteten av politiska debatter fokuserar på. Alliansen driver inte någon ”arbetslinje”, alliansen driver tillsammans med de rödgröna ”utanförskapslinjen”.

9. Invandringsförespråkarna är hycklare. Om alla de som säger sig förespråka mångkultur levde som de lär skulle det inte finnas någon etnisk segregation. Men det går inga flyttlass med invandringsförespråkare till de invandrartäta områdena. Den politiska och kulturella eliten gör istället allt de kan för att i sina egna liv slippa konsekvenserna av det samhälle som extreminvandringen skapar och som de utåt vill försvara. Bara 5 av 349 riksdagsledamöter bor i något av de 38 områden som regeringen har pekat ut som särskilt utsatta. Journalisterna bor huvudsakligen i städernas, ffa Stockholms, innerstad samt några få stadsdelar med viss status. Få journalister bor där arbetare bor, i städernas utkanter och förorter, i områden med många invandrare samt i industriorter. (SvD 20130601, Simo)

10. Visionen om folkhemmet har ersatts av visionen om det mångkulturella samhället, och mångkulturalismen och den extrema invandringspolitiken har blivit ett prestigeprojekt som skall genomföras till vilket pris som helst. De flesta invandrare jobbar och begår inte brott. Men det är större andel invandrare än svenskfödda som inte jobbar och större andel som begår brott. Forskningen angående detta är mycket tydlig. En företeelse som gör landet fattigare och farligare kan knappast anses vara positiv för samhället.

Försämringarna i välfärden och säkerheten är beklagliga. Men det är sättet som detta genomförts på som är fullständigt oacceptabelt. Mångkulturalismen har på ett fullständigt oacceptabelt och på direkt odemokratisk väg blivit Sveriges överordnade ideologi.

Forskare och statliga myndigheter som SCB och BRÅ har under lång tid tagit fram rapporter som pekar på de negativa effekter invandringen sedan mitten av 1990-talet medfört: mindre resurser till välfärd, högre arbetslöshet, mer organiserad brottslighet, lägre sysselsättning, fler som har låg inkomst, sämre skolresultat, högre kriminalitet, mer utanförskap.

Men från samtliga traditionella politiska partier och hela mediakåren hörs ändå en enda lång oavbruten hyllningssång till tolerans, öppenhet, mångfald och liberal invandringspolitik trots de förödande konsekvenser detta fått för samhället. De är hycklande dubbelmoralister som låter ffa underklassen, vilken alltså till stora delar består av redan invandrade, betala priset för deras extrema invandringspolitik.

Ty Reinfeldt, Jan Helin, Erik Ullenhag, Jonas Sjöstedt, Thomas Mattsson, Stefan Löfven och de flesta andra politiker och journalister som driver den extrema invandringspolitiken är de som drabbas minst av denna. Med hög lön, bostad i fina områden, med barnen i skolor långtifrån problemen, med eget sparkapital, privat pensionssparande och sjukvårdsförsäkring sitter de väl skyddade från de negativa effekter som deras extrema invandringspolitik skapar. Från denna position sitter de sedan och fördömer alla som har invändningar mot denna. Det är motsättningen mellan verkligheten och elitens ideologi som sliter sönder Sverige.

I DN 111209 sade Reinfeldt angående Sveriges invandringspolitik: ”Vi valde att gå i motsatt riktning än vad andra länder i Europa har gjort. Det kommer att bli otroligt intressant att se hur det svenska vägvalet faller ut.” För den som bryr sig om att ta reda på fakta är det inte alls svårt att se hur det vägvalet faller ut. 14 september 2014 är det val i Sverige. Statens viktigaste uppgifter har historiskt sett alltid varit att värna medborgarnas säkerhet och välfärd. Utanförskapslinjen leder till den raka motsatsen. Trots att vi idag har säkra vetenskapliga belägg för detta är 7 av 8 riksdagspartier tydliga med att de vill fortsätta med den extrema invandringspolitiken.Vill du det ?

Sven Johansson

Referenser:

1: https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313943/1381926464222/tab1.pdf
https://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/22678/Ovrigt/Statistisk-arsbok/?Pk=OV0904&Dpu=True
https://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2008A01_BR_05_A01BR0801.pdf
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_06_A01BR1401.pdf
https://www.unhcr.org/4e9beaa19.htmlwww.unhcr.org/5329b15a9.html
https://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-19062014-BP/EN/3-19062014-BP-EN.PDF,

2:https://www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandring-hjalper-inte-offentlig-sektor
https://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-företagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/
Sök under år 2009 rapport 3 under rapporter i : https://eso.expertgrupp.se/https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page1)
https://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/
https://www.tino.us/2013/06/media-felrapporterar-kring-invandringens-kostnader/
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf
https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/spraket-nyckeln-till-integration_8476216.svd
https://lasningen.sehttps://www.regeringen.se/sb/d/119/a/198141
https://www.regeringen.se/content/1/c6/21/33/06/9cde7be8.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sd-s-budget-politik-foer-jaemstaelldhet-nya-jobb-och-staerkt-vaelfaerd-912238https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/visst-behover-sverige-skapa-fler-laglonejobb_7888050.svd,

3: https://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_3491/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
https://tino.us/2014/05/uppdatering-av-utanforskapets-karta-visar-fortsatt-okning-av-utanforskap-2006-2012/
https://www.sydsvenskan.se/malmo/satsning-ska-sanka-bidragssiffra/
https://m.expressen.se/kvp/ledare/ledare-malmo-slar-snart-miljardvallen/?partner=www
Sid.79 i: https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf,

4: https://www.dn.se/debatt/polisen-behover-hjalp-mot-den-grova-brottsligheten
https://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Polisens%20l%C3%A4gesbild%20av%20grov%20organiserad%20brottslighet%202012.pdf,https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf
https://bjc.oxfordjournals.org/content/early/2013/02/18/bjc.azt005.full?keytype=ref&ijkey=nYIMmx6VcFhLob4

5: https://www.koranensbudskap.se/
https://www.dagen.se/nyheter/de-har-verserna-triggade-terroristen/
https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ny-utredning-om-valdsbejakande-extremism_8950012.svd
https://www.liveleak.com/view?i=eb8_1353966993
https://gudmundson.blogspot.se/2012_11_01_archive.html
https://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=627935&epslanguage=sv
https://www.expressen.se/ledare/sluta-blunda/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19466807.ab

6: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Drommen-om-Sverige_H002A393/?text=true
https://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1379/1379935_journalistboken.pdf
https://politikfakta.se/wp-content/uploads/2013/03/SVT_partisympatier.pdf
https://politikfakta.se/2013/03/svts-partisympatier-ett-demokratiskt-problem/

7: https://www.samtiden.nu/3237/asylstatistik-ovalkommet-svensk-media
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler
https://www.medievarlden.se/blogg/axel-anden/2012/07/far-sd-en-rattvis-behandling-i-media
https://vimeo.com/4394107https://www.svd.se/nyheter/inrikes/attacker-kan-ge-sd-sympatier_2969579.svd
https://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/mats-skogkar/ett-hot-mot-demokratin
https://www.skanskan.se/article/20101014/PERSTORP/710139747/-/sd-politiker-uteslots-av-sitt-fackforbund
https://www.va.se/nyheter/fack-vill-utesluta-sd-medl-74824
https://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2265780/svenskerne-toer-ikke-debattere-indvandring
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2760051
https://expo.se/2011/sverigedemokrater-attackerades-i-uppsala_4050.html
https://www.bra.se/bra/brott-mot-politiker/ptu.html,https://www.expressen.se/gt/knivattackerad—nu-lamnar-han-politiken/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur
https://www.icakuriren.se/Bloggar/Lasarbloggar/Kropp–Sjal/Kolhydratproblem/Inlagg/?BlogEntry=31324,.

8: https://super-economy.blogspot.se/2013/01/tar-det-sju-ar-innan-invandrare.html
https://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/
https://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsgrad-i-olika-aldersgrupper
https://www.regeringen.se/content/1/c6/15/67/80/4e37a363.pdf
https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/spraket-nyckeln-till-integration_8476216.svd
https://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/,

9: https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fem-av-349-riksdagsman-bor-i-utsatta-omraden_8229478.svd
https://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Har_bor_journalisterna.pdf

10: https://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-vi-har-valt-ratt-vag-i-asylpolitiken/

 

Källa: https://avpixlat.info/2014/08/30/tio-saker-du-bor-veta-om-invandringen-till-sverige/

Ämne: Tio saker du bör veta om invandringen till Sverige

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar