Till er alla goda medmänniskor och landsting/regioner, Sveriges Regering och Sveriges riksdag, Socialstyrelsen och IVO

22.01.2016 20:11

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator dagboksblad och dnr till voulf56@gmail.com Begär att registrator laddar ner mp3 filen som genom länk bifogas denna skrivelse/kommunicering, och registrerar särskilt denna mp 3 fil i dagboksbladet

 

2016-01-21

 

Välkommen till det ansvarslösa och korrupta Sverige!

Det makt- och myndighetskorrupta Sverige är i fokus, och det som synes börja ”brännas” för de ”giriga” i samhället.

Kom ihåg;

”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapen-dåd och mord SAMMANTAGET”

Fritt översatt till svenska, källor

https://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/01/13/2016-01-13-alla-landsting-och-regioner-i-sverige-har-fatt-fragestallningar/

https://www.thenhf.se/ar-det-forsvarbart-att-regionerna-fortsatter-att-samarbeta-med-den-kriminella-lakemedelsindustrin/

 

 

”Den svenska korruptionsmodellen går över partier, organisationer och förbund. Den har inte heller färg eller härkomst. Den bygger på acceptans, bekvämlighet och rädslan att utmana etablissemanget.”

Källa

https://newsvoice.se/2016/01/19/abf-watergate-och-den-svenska-korruptionsmodellen/

 

Är Landstinget Västernorrland en rättsvårdande myndighet och sker åsiktsregistrering inom landstinget Västernorrland

§  Åtföljer och tillämpar landstinget Västernorrland den lag och rätt som är sedan tidigare instiftad av Sveriges riksdag? Eller råder en icke demokratisk och icke rättssäker ”härskar kultur” inom landstinget Västernorrland?

§  Varför är Sundsvalls sjukhus som synes det näst sämsta sjukhuset inom Vård Sverige?

§  Varför är ca 50 % av Västernorrlänningarna i den situationen att dessa västernorrlänningar inte har förtroende för landstinget Västernorrland?

§  Är landstinget Västernorrland en konkurrenskraftig vårdgivare utifrån att fri rörlighet råder för vårdtjänster och därmed konkurerar vårdgivaren landstinget Västernorrland på EU:s enorma vårdgivaremarknad, ”raggar” man vårdkonsumenter/kunder på det sätt som idag delges er alla, där vårdtjänster är konkurrensutsatta? Alltså där kunden väljer vårdgivare eller väljer bort vårdgivare.

§  Åsiktsregistreras Västernorrlänningarna som ringer in till landstinget Västernorrland?

 

 

 Varför denna rubrik, denna dag?

Jo för att den är som synes befogad, du avgör själv om så är fallet!

https://www.lvn.se/imagevault/publishedmedia/kxi9drhkvm9kqrbfbfa6/vardval_sticker_1.jpg

källa för denna bild

https://www.lvn.se/For-vardgivare/Vardval--ny-vardgivare/

 

Igår, 2016-01-20, spelades in, av undertecknad, ett samtal med anställd inom landstinget Västernorrland, den anställde är vårdutvecklare Lena Nordgaard, direkt telefon 0611- 800 29landstinget.vasternorrland@lvn.se och den anställde myndighetsutövaren Lena Nordgaard lena.nordgaard@lvn.se informerar, upplyser och vägleder allmänheten, citat;

Det är olagligt, det är olagligt att spela in……

Jag kommer anmäla…

Jag vet att du heter Ulf…..

Man får inte spela in någon utan att först få deras medgivande..

Jag skall genast prata med våra jurister angående det här..

Ni har varit oförskämda..

Ni har inte presenterat er..

Du talade inledningsvis inte om att du spelar in samtalet…

 

Du återhör det inspelade samtalet genom denna länk

https://www.dropbox.com/s/3ym430i5zadr6hv/Landstinget%20V%C3%A4sternorrland%20v%C3%A5rdvalsansvarige%20Lena%20Nordgaard%20_2016.01.20.Wed.13.07.52.mp3?oref=e&n=56025782

Genom länken kan du också ladda ner mp 3 filen

 

Anställda inom landstinget lyfter lön via det allmänna, således genom det offentligt skattefinansierade vårdskattesystemet, således är vi skattebetalare ”delägare” till landstinget Västernorrland, vi västernorrlänningar som tvingas betala skatt till detta landsting, vare sig vi vill eller inte!

Men vad ”tvingas” de anställda till, finns det krav på de anställda från arbetsgivaren landstinget Västernorrland?  Är det så att de anställda skall av arbetsgivaren landstinget Västernorrland ”tvingas till ” att åtfölja lag och rätt, tillämpa gällande EU-rätt, och därtill ”tvingas” till att sluta uppbära lön om dessa myndighetsutövare icke åtföljer gällande lag och rätt?

Alltså och därtill har ett bemötande gentemot ”vårdkonsumenterna/kunderna” som är utifrån gällande konkurrens på vårdtjänsteutförare marknaden inom EU:s enorma vårdmarknad, eller hur?

 

Ett landsting, myndighetsutövare, allmänheten är i beroendeställning, skall känna lag och rätt. Ett landsting är inte en rättsvårdande myndighet som är sakkunnig på området olagliga eller lagliga inspelningar/ljudinspelning i samtal med myndighetsutövaren landstinget Västernorrland, som allmänheten är i beroendeställning till. Som i dagens exempel/samtal, som spelades in av undertecknad, där allmänheten ringer upp för att få information, vägledning och upplysning.

Befogad frågeställning är om myndighetsutövaren bedriver åsiktsregistrering, som allmänheten skall man som synes vara tvingad att delge myndighetsutövaren sitt namn, varför? När allmänheten ringer upp en myndighetsutövare för att få saklig information, upplysning och vägledning, då avkräver myndighetsutövaren att allmänheten skall uppge namn, annars är man otrevlig!

Landstinget Västernorrland styrs av en socialdemokratisk majoritet, har arbetsgivaren landstinget Västernorrland utbildat denne anställde, dvs. har kompetensutveckling skett enligt Hälso- och sjukvårdslag § 31 skett?

Förvaltningslag § 4, är denna lag känd inom landstinget och av anställda, ser politikerna till att lag och rätt är känd av de anställda myndighetsutövarna?

 

Finns ett arbetsgivare ansvar hos landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren att säkerställa att de anställda åtföljer, tillämpar lag och rätt i samband med myndighetsutövningen, när t.ex. Nordgaard utövar myndighet och informerar, upplyser och vägleder allmänheten, som t.ex. i detta inspelade telefonsamtal till landstinget Västernorrland, där allmänheten ringer upp för att få information, upplysning och vägledning.

Har arbetsgivaren instruerat, och står arbetsgivaren bakom, att myndighetsutövare inom landstinget aktivt vilseleder allmänheten och åsiktsregistrerar genom att kräva namn när allmänheten ställer generella frågor till sakkunnig vårdvalsutvecklare Lena Nordgaard? Uppenbart är att denne vårdutvecklar skriver upp och noterar i tjänsteanteckning Ulf Bittners namn. Som skall anmälas…. För det är olagligt att spela in….

 

Åsikt

Åsikt är en människas sätt att se på någonting, till exempel:

– Enligt min åsikt är glass godare än paj.

Det handlar alltså om ett uttalande om vad personen ifråga (personligen) tycker.

Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85sikt

 

Befogad fråga, har allmänheten åsiktsfrihet i Sverige, gäller det inom landstinget Västernorrland för alla Västernorrlänningar?

Undertecknads uppfattning är att det är fullt lagligt, för allmänheten, att spela in öppet eller dolt samtal med myndighetsutövare/läkare/chefsläkare och övriga anställda genom det allmänna, när allmänheten självt deltager i samtalet.

Alltså och därmed denna inspelning säkerställer vad som sagts, från bägge parters sida, för att kunna kontrollera i efterhand att lag och rätt av myndighetsutövaren informeras, upplyses och vägledes, i och om på ett myndighetsutövande korrekt sätt gentemot allmänheten(som är i beroendeställning), och att bemötandet från myndighetsutövaren är korrekt och professionellt.

Region Kronoberg genom deras regionjurist, som i diarieförd kommunicering till undertecknad, delgett att i Region Kronoberg, som lyder under samma lagar som landstinget Västernorrland, är det helt Ok att spela in gentemot myndighetsutövare/läkare/vårdgivare genom ljud inspelning, men inom landstinget Västernorrland har du idag dag självt fått höra att det är citat ”olagligt”!

 

Åsikter går emot varandra

Alltså är åsikten(från allmänheten) att lag och rätt skall kännas och tillämpas av myndighetsutövare, en åsikt som registreras hos landstinget Västernorrland, dvs. som en åsikt som icke alls kan accepteras av myndighetsutövarna, därtill krävs att man uppger namn, annars är man otrevlig, särskilt utifrån;

·       att Lena Nordgaard, vårdutvecklare, påstår att åsikten(allmänhetens åsikt, även Region Kronobergs regions jurist har denna uppfattning, därtill styrkt i diariefört ställningstagande/beslut) om --  att det är fullt lagligt att öppet eller dolt spela in alla samtal som man själv deltager i -- och särskilt då i samtal med myndighetsutövare som synes generellt gentemot allmänheten, utan lagstöd, påstår att det är olagligt

 

·       att Chefsläkare Per Skude, som uppenbart är läkare, inte jurist, eller rättsvårdande myndighetsutövare, direkttelefon nr 0611-800 68per.skude@lvn.se, har i 2 beslut, utan lagstöd och motivering, gentemot allmänheten; beslutat att läkare och all vårdpersonal inom landstinget Västernorrland kan neka allmänheten vård, behandling och konsultation gentemot allmänheten, om allmänheten har för avsikt att spela in vad som sägs genom ljudupptagning.

 

·       Att som synes står arbetsgivaren, Erik Lövgren (S), landstingsstyrelsens ordf., bakom att så här skall det vara inom landstinget Västernorrland, våra anställda skall ”beskyddas” från gällande lag och rätt när dessa utövar myndighet gentemot allmänheten

 

·       Om landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) inte står bakom att anställda i deras myndighetsutövning som synes inte åtföljer lag och rätt, sedan tidigare instiftat av Sveriges riskdag, vilka åtgärder kommer då att ske från arbetsgivarens sida? Vilka lagbrott har skett och är dessa lagbrott som synes grova tjänstefel? Utreder arbetsgivaren landstinget Västernorrland brottsmisstankar eller anmäls brottsmisstankar till rättsvårdande myndighet som utreder brottsmisstankar?

 

·       Kommer landstinget Västernorrland(arbetsgivaren) fortsätta ”beskydda” det som synes makt- och myndighetsutövande etablissemanget inom myndighetsutövande ledet, eller kommer arbetsgivaren landstinget Västernorrland ”rätta in sig i ledet” och åtfölja och tillämpa den lag och rätt som sedan tidigare är instiftad av Sveriges riksdag? Det återstår att se, eller hur?

 

·       Den avgörande frågan;

 

Kommer riksmedia/lokalmedia och SVR/SVT alls granska vad som pågår inom landstinget Västernorrland, dels arbetsgivare ansvaret och dels vad för kompetensutveckling som sker och skett hos myndighetsutövare och därmed anställda inom landstinget, eller skall denna myndighetsförtryckare och ”härskar” kultur tillåtas fortsätta utan granskning, dvs. kommer journalisterna värna demokratisk rättssäkerhetsutveckling för vårdkonsumenterna/ skattebetalarna och därmed allmänheten/vårdkonsumenterna?

 

Begär att arbetsgivare ansvarige Erik Lövgren (S), landstingsstyrelsens ordf., inom landstinget Västernorrland, återkopplar och kommunicerar till undertecknad, mycket skyndsamt i detta för allmänheten så viktiga demokratiska och ur rättssäkerhetsperspektiv oerhört viktiga ärende, vilka åtgärder arbetsgivaren har för avsikt att verkställa mycket skyndsamt.

Begär att all kommunicering sker genom e-post till undertecknad.

 

Med vänliga hälsningar från allmänheten

Ulf Bittner

 

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Ämne: Till er alla goda medmänniskor och landsting/regioner, Sveriges Regering och Sveriges riksdag, Socialstyrelsen och IVO

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar