Tidsfråga innan vi har ett islamistiskt parti i Sveriges riksdag

09.02.2017 18:25

Martin Hedlund: Medborgarna får tillbaka allt mindre under ett skattetryck som blir allt större…

realia-posten

Integration är ett ord som ofta förekommer i den svenska migrationsdebatten. Man säger att invandrare integreras dåligt på arbetsmarknaden, i skolan och i samhällslivet. Jag skulle dock vilja bredda perspektivet och påstå att staten i själva verket kan ses som en integrationsmaskin gentemot alla dess medborgare. Ur det perspektivet måste också svenskar integreras – för varför skall de i första hand vara svenskar istället för norrlänningar eller skåningar? Varför ska man betala skatt till staten Sverige?

Staten kan ses som en integrationsmaskin vars drivkraft och legitimitet bygger på ett framgångsrikt samhällsprojekt. Och det samhällsprojekt som format de västerländska staterna som vi känner dem idag är naturligtvis moderniteten, vars grund utgjordes av upplysningstidens liberala och vetenskapliga ideal, i kombination med industrialisering och massiv ekonomisk tillväxt. Moderniteten var ett oerhört framgångsrikt projekt – kanske mänsklighetens främsta hittills. Den skänkte staten kraft att integrera medborgarna och få dem att sluta upp bakom det gemensamma samhällsprojektet. I och med moderniteten minskade betydelsen av kön och av social, regional och etnisk bakgrund, till förmån för medborgarens kompetens och drivkraft. De som på grund av sjukdom eller annan orsak inte kunde bidra behövde inte svälta, utan hade rätt till försörjning från det allmänna.

Medborgarna får tillbaka allt mindre under ett skattetryck som blir allt större.

Samhällsutvecklingen de senaste decennierna pekar dock på att det moderna projektet har tappat sin drivkraft och kan närma sig sitt slut, såväl i Sverige som i andra delar av Europa. Nu flyttar industrin till andra delar av världen samtidigt som skolkunskaperna faller och arbetslösheten växer. Samtidigt sker en storskalig invandring från länder som i många fall befinner sig i upplösningstillstånd. Detta får bland annat som följd att konkurrensen om bostäder, sjukvård och jobb ökar än mer – att medborgarna får tillbaka allt mindre under ett skattetryck som blir allt större. I den omfattande immigrationens spår ser vi också hur segregationen, fattigdomen, laglösheten och våldet breder ut sig i samhället samtidigt som ordningsmakten står allt mer hjälplös. Mot denna bakgrund är det tveksamt om den svenska staten kommer lyckas integrera dess medborgare framöver.

Jag vågar påstå att det bara är en tidsfråga innan det dyker upp ett renodlat islamistiskt parti i Sveriges riksdag.

I frånvaron av ett framgångsrikt projekt kommer den nya tidens politiska legitimitet i allt högre utsträckning att grundas i separatistiska projekt av olika slag. Idag är detta som mest tydligt inom den politiska vänstern, där man börjat förespråka separatism baserat på hudfärg, kön, sexuell läggning och religiös tillhörighet.

Men det finns ingen anledning att tro att det kommer att stanna där, för när folk får det sämre, när samhället tappar drivkraften, då sluter folk upp i mindre grupper för att kunna tillskanska sig en större del av resurserna. Jag vågar påstå att det bara är en tidsfråga innan det dyker upp ett renodlat islamistiskt parti i Sveriges riksdag. På samma sätt är det endast en tidsfråga innan ett renodlat rasistiskt svenskparti dyker upp i riksdagen.

Utifrån samma logik ska vi inte förvånas om det dyker upp krav på regional självständighet. Debattören Lotta Gröning föreslog för bara någon månad sedan att Norrland borde rösta om självständighet från Sverige, varpå SVT höll en nätomröstning där 86% ansåg att Norrland borde kräva självständighet. Återigen låter det kanske otroligt att Norrland skulle kräva detta idag, men vem vet vad som händer framöver? Ifall moderniteten innebar att social, regional och etnisk bakgrund minskade i betydelse så ser vi nu hur detta framsteg håller på att skruvas tillbaka.

martin-hedlund3
Martin Hedlund, doktorand i kulturgeografi

https://politikfakta.se/2016/09/tidsfraga-islamistiskt-parti-riksdagen/

Ämne: Tidsfråga innan vi har ett islamistiskt parti i Sveriges riksdag

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar