Sveriges EU-avgift avgörs av landets inkomster

24.05.2014 20:14

2013 betalar Sverige 37 miljarder kronor till EU:s budget och får tillbaka drygt 11 miljarder. Eftersom EU-avgiften är högre än återflödet får Sverige rabatt på avgiften.

Sveriges EU-avgift och återflöde 2013

  • Avgift: 37,3 miljarder kronor
  • Återflöde: 11,6 miljarder kronor från EU
  • Nettoflöde: -25,6 miljarder kronor

EU-avgiften bestäms utifrån Sveriges och de övriga EU-ländernas bruttonationalinkomst (BNI), momsinkomster samt tullar och avgifter vid handel med länder utanför EU. Medlemsländernas avgifter är EU:s viktigaste inkomst och kallas för EU:s egna medel.

Sverige betalar mer än landet får tillbaka

Sverige betalar mer än vad landet får tillbaka från EU i form av stöd och bidrag. Det kallas ibland för att Sverige är en nettobetalare till EU.

En anledning till detta är att Sverige har goda inkomster, bland annat från export av varor till utlandet, jämfört med många andra EU-länder. Stora inkomster innebär en hög BNI och eftersom merparten av EU-avgiften baseras på landets BNI blir Sveriges avgift hög.

Ett annat skäl till att Sverige är nettobetalare är att merparten av EU:s pengar går till jordbruket och till utjämning av sociala och regionala klyftor.

Eftersom Sverige har små men moderna jordbruk får Sverige inte lika mycket jordbruksstöd som länder med stor jordbruksproduktion eller länder med jordbruk som behöver moderniseras. På samma sätt är de regionala och sociala klyftorna jämförelsevis små i Sverige och därmed finns inte samma behov av sådana stöd i Sverige som i andra EU-länder.

Sverige får rabatt på EU-avgiften

Sverige får rabatt på EU-avgiften för att kompensera att landet betalar en högre avgift än jämförbara EU-länder. Fram till och med år 2013 ska därför:

  • Sverige betala 0,1 procent istället för 0,3 procent av landets momsinkomst.
  • Sveriges EU-avgift minskas med 150 miljoner euro på bruttobeloppet.

Dessutom betalar Sverige endast en fjärdedel av sin normala andel av den så kallade Storbritannienavgiften.

Sveriges EU-avgift 2013

I budgetpropositionen gör regeringen en beräkning över hur stor avgiften till EU blir samt hur mycket Sverige beräknas få tillbaka. Vad det slutliga utfallet blir redovisas i slutet av april året efter det aktuella budgetåret.

I redovisningen av utgifterna gentemot statsbudgeten ingår inte vissa typer av stöd som administreras centralt av EU-kommissionen, exempelvis EU:s forskningsstöd.

För att få en helhetsbild bör man även ta hänsyn till att det finns utgifter som är kopplade till EU-medlemskapet, men som inte särredovisas i statsbudgeten. Det kan till exempel handla om myndigheternas kostnader för att administrera EU-stöd.

Avgiften till EU

Budgetpropositionen för
2013, miljoner kronor

Tullar och sockeravgift 4 223
Momsbaserad avgift 1 743
Avgift baserad på BNI 30 868
Storbritannienavgift 436
Avgifter totalt 37 270
Återflöde från EU
Finansiering från EU:s jordbruksfond 8 113
Finansiering från EU:s fiskefond 80
Finansiering från EU:s regionalfond 1 413
Finansiering från EU:s socialfond 1 440
Finansiering till transeuropeiska nätverk 400
Övrig finansiering från EU 177
Återflöde totalt 11 623
Nettoflöde från statsbudgeten till EU -25 647

Sveriges EU-avgift 1995-2011 

I tabellen nedan återges vad Sverige har betalat i avgift till EU och vad landet har fått tillbaka i form av stöd och bidrag, det så kallade återflödet. Nettoflödet är skillnaden mellan vad Sverige betalar och får tillbaka. Summorna är angivna i miljarder kronor i det aktuella årets penningvärde.

Årtal

Avgift till EU

Tillbaka från EU

Nettoflöde

2012 31,4 9,8 -21,6
2011 30,6 12,3 -18,3
2010 30,4  12,9  -17,5 
2009 19,2* 11,9 -7,3
2008 31,5 11,0 -20,5
2007 26,6 13,0 -13,6
2006 25,9 12,4 -13,5
2005 25,6 12,6 -13,0
2004 25,6 11,6 -14,0
2003 18,3 12,0 -6,3
2002 20,6 9,3 -11,3
2001 23,3 8,5 -14,8
2000 22,3 9,0 -13,3
1999 20,9 9,3 -11,6
1998 20,9** 9,6 -11,3
1997 19,5** 8,2 -11,3
1996 13,2** 6,8 -6,4
1995 10,9** 1,1 -9,8

* Att Sverige betalade en betydligt lägre avgift 2009 beror på att reglerna för ländernas avgifter ändrades detta år. De nya reglerna innebar att Sveriges avgift blev lägre än vad den varit med de tidigare reglerna. Beslutet gällde från 2007 och Sverige kompenserades för detta med en rabatt på 2009 års avgift.

** Sverige fick en infasningsrabatt på EU-avgiften de första fyra åren av medlemskapet. I tabellen anges avgiften efter att rabatten har dragits av.

 

Senast uppdaterad: 2013-10-09
Källa: https://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/