Sverigedemokraterna motionerar om återvändandecenter

27.02.2016 18:27

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande uppstartandet av ett återvändandecenter i Malmö. Genom att upprätta ett återvändandecenter vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina respektive hemländer. På detta center ska personal finnas på plats för att hjälpa personer att få information om hur de kan återvända hem och bygga en ny framtid i sitt hemland.

Förutom återvändandecentret föreslår Sverigedemokraterna också att information om detta ska skickas ut till de vuxna Malmöbor födda utomlands som saknar inkomst från arbete de senaste tio åren. Syftet med uppstartandet av återvändandecentret är att få ner socialbidrags och hemlöshetskostnader för Malmö kommun.

Magnus Olsson (SD)

Magnus Olsson, kommunalråd för SD i Malmö, kommenterar:

I vårt kommande budgetförslag för 2017 kommer vårt huvudbudskap vara att Malmö måste göras mindre attraktivt för nyanlända invandrare och personer som uppbär socialbidrag. Ett återvändarcenter är ett av våra förslag för att pressa ner Malmös höga kostnader som är kopplade till den misslyckade invandringspolitiken.

Om man följer kommunallagen så är ett återvändarcenter av allmänt intresse och därmed möjligt att etablera inom den kommunala kompetensens ramar, speciellt i en stad som Malmö.

Motion om att upprätta ett återvändandecenter i Malmö

De senaste årens massiva påfrestningar på välfärdsstaten Sverige har satt sina spår. Ett av de större problem som ofta uppmärksammas i Malmö, är det livslånga utanförskap som tyvärr är en vardag för många Malmöbor födda utomlands. Personer som står helt utanför det svenska samhället är en stor påfrestning för Malmös välfärdssystem, men samtidigt även för de berörda personerna. Sverigedemokraterna ser allvarligt på problematiken med det livslånga utanförskapet och vill därför erbjuda en möjlighet till de invandrare som befinner sig i ett livslångt utanförskap att återvända till sina hemländer.

I Malmös fall ser problematiken ut på följande sätt (källa SCB):

  • Av dem som invandrade till Malmö för tio år sedan hade bara 36 procent jobb 2014.
  • Av de flyktingar som kom till Malmö för fem år sedan hade 18 procent ett arbete.
  • För varje år sedan 1997 har färre flyktingar fått jobb.

Genom att upprätta ett återvändandecenter i Malmö vill vi Sverigedemokrater förenkla själva processen för de personer som önskar återvända till sina respektive hemländer. På detta center ska man kunna ta del av information om hur man kan återvända till sitt hemland och bygga sig en framtid där.

För att Malmöborna ska få information om återvändandecentret vill Sverigedemokraterna ha årliga utskick i Malmö kommun som riktar sig till personer över 18 år som är utrikesfödda och som saknar inkomst från förvärvsarbete de senaste 10 åren.

Sverigedemokraterna menar att frivillig återvandring kan vara ett bra sätt för Malmö stad att minska de utgifter som är kopplade till den misslyckade invandringspolitiken och samtidigt erbjuda människor som är fast i ett livslångt utanförskap hjälp med att komma tillrätta med sin utsatta situation. Ett stöd för återvändande behövs så utlandsfödda som varit arbetslösa i flera år, och levt i utanförskap, inte ska hamna i samma situation när de återvänder till sina hemländer.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

  • ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för ett inrättande av ett återvändandecenter i Malmö.
  • ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten hur Malmö stad årligen kan skicka ut information om Malmö stads återvändandecenter till personer över 18 år, som är utrikesfödda och som saknar inkomst från förvärvsarbete de senaste 10 åren av sitt vuxna liv.

Roger Sahlström
https://avpixlat.info/2016/02/26/sverigedemokraterna-motionerar-om-atervandandecenter/

Ämne: Sverigedemokraterna motionerar om återvändandecenter

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar