Sverige firar 40 års jubileum av makt- och myndighetsmissbruk år 2015

06.06.2015 23:45

Nationaldagen till ära för att värna demokrati och rättsäkerhet för Sverige i tiden

sveriges-flagga

 
 

 

Nationaldagen till ära, ”flaggan i topp”! Gustav och Gösta har namnsdag!

Är det makt- och myndighetsutövande Sverige ett ”hot”, en fara för rikets säkerhet, emot demokrati- och rättssäkerhet? Tager Sveriges Regering och Sveriges riksdag ansvar?

 

Anser Sveriges Regering och Sveriges riksdag att desto mer makt desto större ansvar? Eller är grunden till att makt- och myndighetsmissbrukarna i Sverige icke har något personligt ansvargrundat på likabehandlingsprincipen?

 

DAGEN till Ära om svensk makt- och myndighetsutövning, svensk demokrati och rättssäkerhet, existerar det i Sverige?

 

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Regeringsformen 1 kap

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

 

Läs mer

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm

 

 

Likhet inför lagen

Med likhet inför lagen menas att alla individer juridiskt sett är jämlika.

Begreppet ses ofta som en grundläggande princip för demokratiska stater. Undantag förekommer dock i exempelvis Sverige, där monarken åtnjuter åtalsfrihet. Kungen kan alltså inte straffas för fortkörningar [1] och skulle heller inte kunna straffas för mord.[2].

Likhet inför lagen är en mänsklig rättighet. Alla ska hållas lika ansvariga inför lagen och erhålla samma skydd av lagen utan diskriminering, enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 7.[3] Även enligt FN:s konvention om civila och politiska rättigheter, artikel 26.

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Likhet_inf%C3%B6r_lagen

 

 

Rättighetsstadgan

Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan(EU-rättsakt), juridiskt bindande 2009-12-01

Artikel 20

Likhet inför lagen

Alla människor är lika inför lagen.

Läs mer

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF

 

 

Professor har uttalat; Lars Henric Ekstrand är professor emeritus i pedagogik

”Ämbetsmannaansvaret bör återupprättas och därmed skärpta straff för tjänstefel, inte bara vid myndighetsutövning.

Har en myndighet gjort fel kan den åläggas skadestånd, men det är inte så vanligt. Tjänstemän som med uppsåt eller av oaktsamhet begår fel kan dömas till tjänstefel om felet sker vid myndighetsutövning.

I 1809 års regeringsform infördes ”förtjänst och skicklighet” som enda befordringsgrund. Det innebar utbildning och tjänsteår, och var en rak och tydlig regel. Följdes den inte kunde resultatet överklagas. Syftet var att göra slut på att de sökandes börd avgjorde vem som fick en tjänst.

I 1974 års regeringsform ändrades formuleringen till ”sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet”. Därmed blev formuleringen så diffus att den lika väl kunde ha strukits. Dammluckorna öppnades för en störtflod av mer eller mindre relevanta, ofta godtyckliga tillsättningsgrunder, inte sällan politiskt motiverade.

Ämbetsmannaansvaret bör återupprättas och därmed skärpta straff för tjänstefel, inte bara vid myndighetsutövning.
 

Läs mer

https://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/skarp-straffen-for-tjanstefel/

Ställ korrumperade och ansvarslösa tjänstemän inför folktribunaler – ”Haveristerna” – Kapitel 23


Olof Palme 1968 - Foto: Folke HellbergÅr 1974 tog Olof Palme bort tjänstemannaansvaret. Ungefär samtidigt utfördes tre Russel-tribunaler* där man bland annat tog upp människorättsfrågor och anklagade USA för brott mot mänskligheten i Vietnam.

 

En tribunal har ingen formell rätt att beivra några brott, men har sin fulla rätt att lägga fram anklagelser och bevis om tex brott mot mänskligheten, samt att dra slutsatser.

 

Är det på samma sätt en bra lösning att ställa korrumperade och ansvarslösa tjänstemän inför folktribunaler där deras eventuella brott mot mänskligheten bevisas eller avvisas?

 

Läs mer

https://newsvoice.se/2015/06/05/stall-korrumperade-och-ansvarslosa-tjansteman-infor-folktribunaler-haveristerna-kapitel-23/comment-page-1/#comment-130399

 

 

Ska tjänstemän som saknar juridiskt ansvar få ha beslutanderätt? ”Haveristerna” av Bertil Lindqvist – Kapitel 19


Kapitlet berör tjänstemannaansvaret som Palme tog bort 1974. Den centrala frågan är om tjänstemän, som inte ens har juridiskt ansvar, ska ha rätten att godtyckligt ta beslut som negativt påverkar människors hela livssituation?

 

Vad betyder det tex för dig om du läser i kvällspressen att en restaurang har fått allvarlig anmärkning vid inspektion från Miljö & Hälsa? Dålig mat? Dålig hygien? 

 

Är det rätt att tjänstemän som beslutar i frågor om LVU (Lagen om Vård av Unga) inte har personligt ansvar för sina beslut?

 

Bertil Lindqvists thriller ”Haveristerna” fortsätter med kapitel 19. Varje nytt kapitel publiceras normalt på fredagar.

Boken Haveristerna (ISBN 978-91-637-3717-6) finns att beställa bla på Adlibris som e-bok eller som häftad.

 

Läs mer

https://newsvoice.se/2015/05/15/ska-tjansteman-som-saknar-juridiskt-ansvar-fa-ha-beslutanderatt-haveristerna-av-bertil-lindqvist-kapitel-19/

 

 

 

Svenskt rättsväsende – Vanliga människor är bara bönder i ett schackparti – HILDA, IDA och RUBEN styr allt


 

Orättfärdiga domar mot sjuka, jäv, och ordenstänkande styr vårt rättsväsende. Vanliga människor kan inte förvänta sig att det svenska rättsväsendet ska ge rättvis behandling och rättvisa domar, skriver författaren Bertil Lindqvist som förklarar hur kartellbildningar kontrollerar.

Text: Bertil Lindqvist | Högsta förvaltningsdomstolen – Foto: Wikimedia Commons

 

Läs mer

https://newsvoice.se/2015/04/14/svenskt-rattsvasende-vanliga-manniskor-ar-bara-bonder-i-ett-schackparti-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/

 

 

 

Assar Fager har över tid värnat rättssäkerheten i Sverige, särskilt då på området EU-rätt bl.a. utifrån EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

 

Nu senast i en sammanställning; Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner….. som bifogas som bifogad pdf fil, sprid den mycket gärna vidare!

 

Citerar ur denna;

 

Har Sveriges Regering något ansvar?

Högsta Domstolens punkter i Billerud-domen punkt 12-17 inlämmar även stadgan om mänskliga rättigheter artikel 52 som bl.a. binder nationella domstolar till att följa EU-domstolens agenda. Vilket förvaltningsdomstolarna vägrar vid gränsöverskridande vård.

 

I artikel 344 EUF-fördraget har Sverige gjort en utfästelse, citat; ”Medlemsstaterna förbinder sig att inte lösa tvister om tolkning eller tillämpning av fördragen på annat sätt än vad som bestämts genom fördragen”.

Alltså artikel 6 EU-fördraget hänvisar om tolkning till stadgan avdelning VII, däri återfinnes artikel 52 som kräver att inskränkning skall vara offentliggjord i lagstiftning och motiverad samt proportionalitetsprövad.

 

När Försäkringskassan och förvaltningsdom genomför annan agenda än stadgans brytes således Sveriges löfte givet i artikel 344 i EUF-fördraget.

Sveriges Regering har gjort ytterligare en utfästelse genom artikel 4.3 EU-fördraget angående lojalt samarbete därifrån citat;

 

”Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragens eller unionens institutionella akter.”

 

Därtill ska medlemsstat avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål.

Av artikel 1(EU-fördraget) framgår att unionens mål är lika med medlemsstaternas(Sveriges) gemensamma mål.

 

Ett av Sveriges mål är således en fri inre marknad(även för patienter/vårdkonsumenter).

 

Sverige har flera gånger i fördraget lovat försvara sitt och fördragets gemensamma mål.

 

Men likväl vägrar Försäkringskassan och Förvaltningsdomstolarna följa Högsta Domstolens förklaring till unionsrätten och dess stadga om mänskliga rättigheter för enskilda.

 

Slut citat.

 

Läs mer i den bifogade pdf filen

Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner av Assar Fager 20150522

 

 

Kommentar

 

Du kan läsa ännu mer i detta ämne via dessa länkar:

 

https://newsvoice.se/2014/12/08/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran-de-manskliga-rattigheterna-men-ej-manniskor/

 

https://newsvoice.se/2014/11/05/forvaltningsdomstolarna-eu-olaglig-atskillnad-gransoverskridande-vard/

 

https://newsvoice.se/2012/08/26/svensk-sjukvard-vi-nekas-fortfarande-eu-ratten-till-battre-vard-i-andra-lander/

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2013/07/Alla-l%C3%A4gesrapporter-av-Assar-Fager-2012-2013-finner-du-p%C3%A5-sidan-17-i-L%C3%A4gesrapport-maj-2013-av-Assar-Fager.pdf

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se