Svenskt fusk i EU-domstolen – struntade i att följa tidigare dom

13.12.2014 20:46

Postat den 9 december, 2014 av Ove Svidén

 

Publicerad i Dagens Juridik  den   2014-12-08

EU-domstolen dömer Sverige att betala två miljoner euro plus vite. Orsaken är att Sverige har struntat i att följa en tidigare dom från domstolen.

 

År 2012 meddelade EU-domstolen en dom där det fastställdes att Sverige inte hade införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/1/EG) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar – även kallat IPPC-direktivet.

Kommissionen uppmanade Sverige att inom två månader vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen och Sverige svarade senare genom att komma in med uppgifter om att 27 av de 29 anläggningar som omfattades av domen numera uppfyllde kraven i IPPC-direktivet.

Kommissionen ansåg dock att Sverige inte hade uppfyllt sina skyldigheter enligt domen och väckte ny talan.

Sverige bestred det påstådda fördragsbrottet och motsatte sig kommissionens yrkanden och som grund anförde Sverige bland annat att det enligt artikel 260.2 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, FEUF, är möjligt att anse att en medlemsstat har vidtagit alla åtgärder som är nödvändiga för att följa en fördragsbrottsdom – även om åtgärderna ännu inte fått full effekt.

Sverige hävdade också att den tidsfrist som kommissionen hade gett Sverige för att vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen var alltför kort.

EU-domstolen bedömer dock att det faktum att det var mycket få anläggningar som fortfarande inte uppfyllde kraven, inte utgör hinder mot att fastställa att medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att följa domen.

Sverige har därmed underlåtit att uppfylla sina skyldigheter, konstaterar EU-domstolen och dömer Sverige att betala ett schablonbelopp på två miljoner euro.

Sverige döms också att betala ett löpande vite på 4 000 euro per dag som går utan att 2012 års dom följs.

En kommentar till Svenskt fusk i EU-domstolen

  1. Ove Svidén skriver:

    ”Under åren t.o.m. 1994 har Sverige fällts ett tjugotal gånger i Europadomstolen. Särskilt många domar, omkring femton, har slagit fast brott mot art. 6 i konventionen, kränkning av rätten till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag”. Fällningarna torde inte till ringa del ha berott på att Europadomstolen har tillagt uttrycket ’civil rights and obligations’ en vidare innebörd än den svenske lagstiftaren hade räknat med.” (källa: Boken Sveriges Grundlagar och Riksdagsordningen 1999)

    Sverige är ett rikt land, normalt sett betalar vi böterna, och går vidare som om inget hänt. Svenska representanter i EU har alltså lön och traktamente för att betala med skattemedel de böter som kan verka stötande på landets välputsade fasad i EU!

 

Ämne: Svenskt fusk i EU-domstolen – struntade i att följa tidigare dom

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar