Svenska politiker följer inte UNCHR + Rasismen mot svenskarna växer för varje dag

07.10.2016 18:34
Intressanta artiklar i FN resolutionen/UNCHR-överenskommelser som våra politiker felöversatt eller inte förstått alls.
 
Jag frågar: När gör sig ett lands politiker skyldiga till landsförräderi genom beslut som söndrar ekonomi och infrastruktur?
 
Har man glömt artikel 2 helt och hållet?
 
Vi får dagligen läsa rubriker att kriminella frias, släpps mm.

Article 2
GENERAL OBLIGATIONS
Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which
require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to
measures taken for the maintenance of public order.
 
Artikel 2
Generella obligationer
Varje flykting har skyldigheter emot landet han emottages i, vilket kräver framför allt att han anpassar sig till dess lagar och förordningar såväl som bestämmelser för att upprätthålla den allmänna ordningen.
 
 
I samma dokument återfinns också Artikel 34

Article 34
NATURALIZATION
The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and
naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite
naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges
and costs of such proceedings.
 
Artikel 34
NATURALISERING 
Konventionsstaterna skall i möjligaste mån underlätta assimilering och
naturalisering av flyktingar. De ska i synnerhet göra allt för att påskynda
naturalisationsförfaranden och att i möjligaste mån minska
avgifterna och kostnaderna för ett sådant förfarande.
 
Någon gång under 1970-talet byttes ordet assimilering ut till integration.
 
Idag är det svenskarna som skall integrera så att invällarna kan känna sig hemma!
 
Snälla ni - använd aldrig ordet integrering igen då man ljugit för oss under flera årtionden och nu skall utplåna oss som en nation - refererar då till Ohlssons uttalande här:
Infoga bild
 
Som så många andra extremliberaler har hon sin hemvist i Folkpartiet. Hon är globalist och megafon för de krafter som vill upplösa nationalstaterna. Den 6 juni 2001 skrev hon en insändare i Expressen där hon krävde att Sverige skulle avskaffas:
Avskaffa Sverige!
 
Blågula fanor, rojalistiskt fjäskeri och fosterländsk glädjeyra. I dag på den svenska nationaldagen förväntas vi som goda medborgare att uppmärksamma vår nation.
 
De mest entusiastiska vallfärdar till hembygdsgårdar, sjunger nationalsången och firar som om det vore en nära släkting som fyllde 50. Men vad firas egentligen? Demokrati och öppenhet som präglar denna del av världen?
Ingalunda. Snarare ser vi en automatpatriotism och konservativt vurmande av nationalstaten. Trots att slumpen avgör var en människa föds, att nationalstaten sällan är den perfekta beslutsnivån och att världen blir mer globaliserad håller mänskligheten krampaktigt fast i nationen.
 
Fenomenet har avigsidor. ”Nationalism är en barnsjukdom, mänsklighetens mässling”, yttrade Albert Einstein 1924. Einstein var övertygad världsfederalist, en idé från antiken som förklarar att människor är medlemmar av en universell gemenskap.
Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis.
 
Fredstanken är central inom världsfederalismen likaså tron på internationell rätt och vårt gemensamma ansvar för att mänskliga rättigheter tillgodoses överallt.
 
Albert Einsteins liknelse mellan nationalism och barnsjukdomar är träffande. De är bägge svåra att kurera. Vi kan vara oense om vilka medel som ska användas i kampen. Men vi vet att i bägge fallen väntar något friskare i slutändan. Världsfederation är inte en utopi – utan ett mål för praktisk politik.
 
Birgitta Ohlsson, förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet (LUF)
 
 
 
 
 
 
Nu till rasismen mot svenskarna:
 
Infoga bild
 
 
Fint va?
Ann-Britt Axelsdotter

 

Ämne: Svenska politiker följer inte UNCHR + Rasismen mot svenskarna växer för varje dag

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar