Smygmördandet av handikappade ökar dramatiskt i Sverige

22.11.2014 20:31
Av Stig Olsson - Fredag 21 nov 14:55

Jodå, det går visst att mörda utan att skjuta offren fysiskt!!!


Det pågår en nedrustning av LSS!


Vi som är i ”branschen” vet att detta påstående är korrekt och att det sedan 2008 har varit en process styrd av kommunerna. Och vårt rättsväsende har tyvärr varit behjälpligt.

Men för den stora allmänheten och för de flesta av våra politiker har påståendet varit för vagt för att de skall reagera.


Orsaken är enligt min mening att Maria Larsson 2008 stoppade LSS-utredningen ”Möjlighet att leva som andra” i socialdepartementets ”frysbox”. Därmed gav hon SKL och kommunerna möjlighet att driva utvecklingen i egen riktning. Med den s.k fuskutredningen 2011 gavs ökade möjligheter även för Försäkringskassan att ha en än mer restriktiv prövning.


Som i ett led i förtydligandet av den negativa utvecklingen de senaste åren presenterar jag ett axplock nedan (vad som hänt för personlig assistans kan ni läsa om på t.ex Assistanskolls hemsida):


– Hyran i nyproducerade lägenheter i storstäder är för oss alla mycket hög och kraftigt ökande. För LSS Gruppbostäder tillkommer extra stora pålägg för gemensamhetsytor som läggs på av allt fler kommuner, trots att ”ingen skall ha merkostnader på grund av sina funktionshinder”. Orsaken är en märklig tolkning av lagen av HFD (Högsta Förvaltnings Domstolen), tvärt emot LSS intentioner! Också annan handikappanpassning läggs på hyran, vilket naturligtvis är fel enligt våra handikappolitiska principer. Bostadstillägget är dessutom inte justerat i takt med hyresutvecklingen, vilket idag innebär att många LSS-gruppen blir hänvisade till socialbidrag för att klara hyran. Det innebär ett helt liv i fattigdom på grund av sina funktionshinder. Knappast ”Goda levnadsvillkor” enligt LSS!


– Fler kommuner tar betalt för resor till och från Daglig Verksamhet. Motivet är att man får (enligt en dom igen) och att ”det kostar för alla” (normalisering). Ofta hänvisas till vad ett ”månadskort” på kollektivtrafiken kostar. Problemet är dock att de drabbade ofta måste betala dubbel ”månadsavgift” för att kunna resa på sin fritid också.


– Just nu prövas hur mycket en kommun får ta ut för mat på gruppboende, mer än råvarukostnaden dvs. självkostnadsprincipen i LSS.


– Nybyggnationen av Gruppbostäder innehåller numera nästan alltid 6 lägenheter (ibland även fler), trots att ursprunglig lag tolkades av Socialstyrelsen till att ”en Gruppbostad skall bestå av 3-5 lägenheter”. Även här hänvisas nu till domar i HFD.


– Vi har på senare år sett flera exempel på hänsynslös tvångsflytt av personer från väl fungerande externa boenden sedan lång tid ”hem” till kommunens nu lediga platser som skall fyllas ut! Även här är orsaken en dom i HFD.


– Skatten för vår grupp av ”förtidspensionärer” har inte sänks som för ålderspensionärer. Det innebär att vår grupp betalar idag 47 % mer skatt än ålderspensionärer och för 2015 ökar det med regeringens förslag till 65 % mer (som mot lönearbetare idag).


– Om du bor i Gruppbostad får du numera regelbundet avslag på insatsen ledsagare och kontaktperson. Även här hänvisas till domar i förvaltningsrätten.


Den officiella orsaken till alla dessa försämringar är att kommunen vill pröva lagen i Förvaltningsrätten – ”vad som är rätt”! Tyvärr har domsolen ofta gett kommunen rätt. För att det är bekvämt att ge kommunens jurister rätt? ISF konstaterade i sin nyliga rapport att förvaltningsdomstolarna brister i sitt utredningsansvar.


Den riktiga orsaken till kommunernas avslag är naturligtvis att de vill spara. Och på en grupp som är politiskt svag! Mot all humanism som skall vara grundpelare i vår välfärdspolitik. Och mot LSS grundläggande intentioner om att kunna leva som andra trots sina funktionsnedsättningar.

 


https://reclaimlss.org/2014/11/det-pagar-en-nedrustning-av-lss/