Skattebetalarna överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

16.08.2014 22:49

Tidigare i år överklagade Skattebetalarna, som företrädareför en privatperson, Riksdagens beslut att riva upp  beslutet om att höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. Överklagandet skedde genom en begäran om förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Nu har nämnden valt att pröva frågan.

I ett yttrande till Skatterättsnämnden från Skatteverket skriver myndigheten att beslutet om brytpunktens giltighet får ”anses vara en svårbedömd fråga utan givet svar”. Skatterättsnämnden kommer i sitt förhandsbesked dock till slutsatsen att det inte kan ”fastställas att den stadgade ordningen i väsentligt hänseende har åsidosatts.

Skattebetalarna anser att slutsatsen är felaktig och överklagar nu till Högsta förvaltningdomstolen. Då ärendet kommer från Skatträttsnämnden krävs inget prövningstillstånd. Slutsatsen blir att landets ledande uttolkare av det förvaltningsrättsliga läget nu får pröva frågan.

Om domstolen kommer till slutsatsen att Riksdagsordningen har åsidosatts på ett avsevärt sätt – vilket är Skattebetalarnas och många förvaltningsrättliga  experters uppfattning – blir det prejudicerande och vägledande för landets myndigheter. Cirka en miljon svenska löntagare kan då räkna med lägre skatt. Ungefär 100 000 slipper då helt betala statlig inkomstskatt. 

Länk till artikeln i DN

Länk till tidigare nyhet och vår ansökan till Skatterättsnämnden

Källa: https://www.skattebetalarna.se/nyheter/skattebetalarna-overklagar-till-hogsta-forvaltningsdomstolen