Saltbrist är dödligt och Konsumentföreningens brott mot EU-lag

02.08.2014 19:15

I KONSUMENTERNAS INTRESSE

 

Med denna bakgrund, att ju mer salt man äter desto lägre blodtryck får man och slipper äta blodtryckssänkande läkemedel, gör att jag är allvarligt bekymrad att KfSs Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö och Föreningens taleskvinna i konsument- och miljöfrågor, går ut offentligt med att KfS rekommenderar att man ska äta mindre salt och därmed ökar blodtrycket som då kräver mer blodtryckssänkande läkemedel. Dessutom ökar risken för sjukdom och död med mindre salt i maten.

 

Sedan går KfSs Louise Ungerth ut tillsammans med professor Lena Hulthén som har allvarliga diskvalificerande jäv då professor Lena Hulthén sitter som expert i Livsmedelsverkets expertgrupp, samtidigt som hon har uppdrag i livsmedelsindustrins lobbyorganisation Swedish Nutrition Foundation och uppdrag inom brödtillverkaren Pågens.

 

Till detta kommer att professor Lena Hulthén samtidigt är medlem i WASH Sweden, en lobbyorganisation för att minska saltintaget och därmed öka blodtrycket för att öka läkemedelsbehandling av högt blodtryck.

 

 

 

Björn Hammarskjöld konstaterar som synes vidare, citat;

 

Alla KfSs medlemmar drabbas av risk för högre blodtryck och även en högre risk att ljuta en förtida död då de äter mindre salt.

 

Om man ser till EU-rättspraxis, vad innebär exempelvis EU-domstolens mål nr C-281/12 som gäller konsumenträtt [i] (Rör COOP Italia group)?

Då det gäller salt så inbegrips information från KfSs egen Louise Ungerth om att minska mängden salt i maten som oriktig information eller vilseledande av konsumenten. Till det kommer att konsumenten (=KfS medlmmar) sannolikt kommer att fatta ett affärsbeslut som kunden annars inte skulle ha fattat.

Detta innebär att KfS spridande av lågsaltinformation bryter mot EUs konsumentköpslagar.

Jag föreslår därför att KfS omedelbart återkallar all information där KfS rekommenderar en sannolikt skadlig och till och med dödlig saltinskränkning i kosten.

Slut citat.

 

 

 

Du läser mera i bifogade Word filen Kfs Bäste VD Lars Ericsson 2014-07-25 & de övriga bifogade filerna om vikten att få i sig salt.(särskilt nu i denna rådande sommarvärme)

OM KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM

Källa https://www.konsumentforeningenstockholm.se/Om-oss/

 
 
 
 
 
Livsmedelsverkets råd om salt leder till död i saltbrist.
Det publicerades ett par artiklar i Läkartidningen nr 17-18 2012
 
Mer fokus på hyponatremi – ett negligerat kliniskt problem 
https://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18135 och 
 
ABC om Hyponatremi
https://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18150
 
 
Jag skickade följande kommentar till artiklarna men Läkartidningens redaktion som
refuserade kommentaren. Så jag publicerar den här i stället.
______________________________________________________________________________________________________________________

FAKTA Wikipedia

Hyponatremi är ett allvarligt tillstånd då halten av natriumjoner i blodet är för låg. Tillståndet kan ha olika grundorsaker varav många har gemensamt att mängden vätska (vatten) i blodet är för stor, vilket leder till utspädning av natriumhalterna.

Hyponatremi uppstår sällan som en konsekvens av ovanligt stort intag av vätska, därför att njurarna har kapacitet att utsöndra den överflödiga vätskan. Men där finns ökande antal fall av sportutövande och bantning där personer druckit stora mängder vatten under kort tid och fått söka sjukhusvård för hyponatremi som kommer av vattenförgiftning[1]

Oftast reflekterar hyponatremi dock ett underliggande sjukdomstillstånd. Exempel är hjärtsvikt som är ett tillstånd då hjärtats kapacitet att pumpa blod är nedsatt, vilket i sin tur leder till lägre volymer av blod i artärerna. Låga artärvolymer av blod stimulerar speciella volymreceptorer i det hjärtkärlsystemet, vilket leder till höga halter av ADH (anti-diuretiskt hormon) i blodet. ADH leder till att urinen blir mer koncentrerad och blodvolymen ökar.

Även vissa typer av neuroendokrina tumörer och njursjukdomar har förmågan att öka ADH-halterna i blodet, och därmed orsaka hyponatremi.

________________________________________________________________________________________________________________________
 
Tack för Karin Olssons och Bertil Öhlins artikel under rubriken ”ABC om Hyponatremi” i 
läkartidningen [[1]]. Här beskriver de en relativt ny diagnos Syndrome of Inappropriate ADH-
secretion (SIADH). Deras artikel är understödd av Gudmundur Johansson i en Medicinsk 
kommentar på sidan 871 i samma nummer av Läkartidningen [[2]].
 
Författarna skriver en utmärkt översiktsartikel om orsakerna till hyponatremi i ämnet liksom 
behandlingsalternativen. De beskriver också att prevalensen av hyponatremi är upp emot 
30 % av inneliggande patienter på SUS. De finner också att den vanligaste orsaken är SIADH 
som beskrevs första gången 1967 i USA [[3]]. Det finns flera artiklar under årens lopp där 
man framför hypotesen SIADH som orsak till hyponatremi [[4]], [[5]].
 
 
Någon orsak till SIADH framkastas inte. När jag går tillbaka i minnet så var hyponatremi en 
ovanlig diagnos på 1970-talet då jag gjorde AT på St Eriks medicinklinik.
Då ställer jag mig frågan vad som har hänt rörande nutritionsområdet sedan 30 år. Det 
som slår mig med kraften av en slägga i huvudet är att Livsmedelsverket sedan drygt 20 år 
rekommenderar oss alla att begränsa mängden salt, natriumklorid, i maten till mindre än 5 g 
per dag.
 
 
Man kan via närmaste kliniska kemlab få informationen att dygnsmängden natrium i urin, dU-
Na, är 150-300 mmol/dygn och den mängden redovisas vid flera SWEDAC-ackrediterade lab 
så de siffrorna är säkra. Efter multiplicering med salts molekylvikt motsvarar det 9-18 g salt 
som vi kissar ut varje dygn. Lägg sedan till salt från svett (5 g/dygn) och faeces (>1 g/dygn) 
så blir normal saltexkretion 15-24 g/dygn. Äter man mindre salt än man gör av med sjunker 
natriumkoncentrationen i blodet till under nedre normalvärdet (<135 mmol/L) och kroppen 
gör allt som det går för att behålla salt i kroppen. Givetvis påverkas då ADH-nivån liksom 
nivåerna av renin, aldosteron och angiotensin.
 
 
Äter man, på Livsmedelsverkets rekommendation, för litet salt kan det leda till döden i förtid. 
19 % dödlighet av patienter med SIADH inneliggande på sjukhus är oacceptabel biverkan av 
Livsmedelsverkets kostråd [5]
furosemid och saltfattig kost utgör en hög risk för hyponatremi. Så kunskapen om de dödliga 
riskerna med saltfattig kost är välkända.
 
 
Slutsatsen av dessa två artiklar i Läkartidningen blir med nödvändighet att Livsmedelsverkets 
saltbristgenererande kostråd måste ändras med omedelbar verkan och ta bort saltrestriktionen 
i maten, människan tål upp till ett hundra gram natriumklorid per dag [[8]]. Dessutom ökar 
]. Se även artiklar i Dagens Medicin [[6]], [[7]]. FASS anger att 
matens smaklighet med tillräckligt med salt i maten.
 
Björn Hammarskjöld
 
 
P.S.
 
Samtliga författare anger som jäv att de fått forskningspengar och föreläsningsarvoden från 
Otsuka Pharma Scandinavia AB. Detta företag har ett läkemedel mot SIADH – abnorm 
sekretion av antidiuretiskt hormon
 
"Samsca - den första och enda orala vasopressinantagonisten
 
Samsca (tolvaptan) är ett orginalläkemedel från Otsuka och är en selektiv vasopressin V2 
-receptorantagonist som ingår i den läkemedelsklass som kallas vasopressinantagonister 
(vaptaner)."
 
Ingenstans i företagets information står det något om att det går lätt att förebygga SIADH 
genom att ge patienten mer salt i maten!
 
 
[1] Karin Olsson Bertil Öhlin, ABC om Hyponatremi, Läkartidningen nr 17-18 sidorna 888-
892 (2012) https://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18150
 
 
[2] Gudmundur Johansson, Mer fokus på hyponatremi – ett negligerat kliniskt problem, 
Läkartidningen nr 17-18 sidan 871 (2012) https://www.lakartidningen.se/07engine.php?
articleId=18135
 
 
[3] Frederic C. Bartter, William B. Schwartz, M.D. The syndrome of inappropriate secretion 
of antidiuretic hormone The American Journal of Medicine Volume 42, Issue 5, May 1967, 
Pages 790–806
 
[4] Upadhyay A, Jaber BL, Madias NE. Incidence and prevalence of hyponatremia. Am J 
Med2006; 119 (7 Suppl 1) : S30-5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1684308
 
 
[5] D. S. Shapiro1et al Severe hyponatraemia in elderly hospitalized patients: prevalence, 
aetiology and outcome. Internal Medicine Journal Volume 40, Issue 8, pages 574–
580, August 2010
 
 
[6] Hammarskjöld, B., Livsmedelsverkets råd bör intas med en stor nypa salt. Dagens 
Medicin, 2008-08-27 https://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelverkets-rad-bor-intas-
med-en-nypa-salt/
 
[7]Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld, Karl Arfors, Läkare och allmänhet vilseleds om salt. 
Dagens Medicin 2008-09-17 https://www.dagensmedicin.se/debatt/lakare-och-allmanhet-
vilseleds-om-salt/
 
[8] Björn Folkow, Salt och blodtryck - ett hundraårigt stridsäpple. Läkartidningen 2003 nr 40 
sid 3142-7 https://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/pda27283.pdf