Regeringen vill bygga broar mellan skol- och alternativmedicin

29.04.2017 21:45

Den 28 april 2017 kom socialdepartementet med en banbrytande nyhet. Regeringen har initierat en utredning som man skriver ska ”bidra till att öka kontakterna och förståelsen mellan den etablerade vården och den vård som är utanför den etablerade vården i syfte att öka patientsäkerheten”. Det ska alltså byggas broar mellan två världar som historiskt sett varit varandras motpol.

https://2op.se/2017/04/29/regeringen-vill-bygga-broar-mellan-skol-och-alternativmedicin/

Sverige fick en ny patientlag den 1 januari 2015. Meningen med den var att patientens inflytande skulle stärkas, men så har det inte blivit. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visade i sin rapport ”Lag utan genomslag” från 2017 att ingenting har hänt. I vissa fall har patientens inflytande t. o. m. blivit sämre. Patienterna involveras dåligt, blir inte lyssnade på och har för lite medbestämmande i sin egen vård.
Nu startar en ny utredning som ska ändra på den saken. Med patientinflytande och patientsäkerhet i fokus vill regeringen under två år utreda hur man kan öka tillgången till  alternativ, komplementär och integrativ medicinen som inte innefattas i traditionell vård idag. Citat ur regeringens utredningsdirektiv:
”Metoder som idag används vid vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården kan i framtiden, efter forskning och utvärdering, bli en värdefull del av den etablerade vården”.

alternativutredning

Politikerna har alltså insett värdet i att vidga skolmedicinen och öka människors hälsofrihet. Samtidigt skriver man att friheten att välja behandlingsmetoder måste vägas mot intresset av att upprätthålla patientsäkerheten.
I Sverige har myndigheterna varit ovanligt restriktiva i sin hållning till komplementär medicin. Den allmänna opinionen och bilden som ges i media är ofta att ”alternativmedicinen” generellt sett är oseriös, girig och bara anspelar på placeboeffekten. Ett exempel på den inriktningen är debatten om Vidarkliniken i Järna, som i princip bildar två läger. På ena sidan de som anser att den antroposofiska vården är humbug och bör upphöra och på andra sidan de som uppskattar den komplementärmedicinska vården. Den senare gruppen består till stor del av nöjda patienter med  deras vänner och anhöriga.

De allra mest kritiska rösterna mot alternativ medicin har länge efterlyst en strängare lagstiftning mot vad de kallar ”kvacksalvare”. Utredningsinitiativet kan också ses som ett steg till att blidka dessa kritiker, men man får hoppas att utredarna från början har en neutral hållning.

Regeringen har utsett Kjell Asplund ledare för utredningen. Han är idag bland annat ordförande i Statens medicinsk-etiska råd. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019.

Regeringen utreder alternativ

Läs mer:

https://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/04/dir.201743/

https://www.regeringen.se/49930b/contentassets/6da272f3fe094da598731e27b78057e6/okat-patientinflytande-och-patientsakerhet-inom-annan-vard-och-behandling-an-den-som-bedrivs-inom-den-etablerade-varden-dir2017_43.pdf

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/27/utredning-om-starkt-patientsakerhet-utanfor-sjukvarden/

https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html

https://www.vardanalys.se/Rapporter/2017/Lag-utan-genomslag/

Ämne: Regeringen vill bygga broar mellan skol- och alternativmedicin

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar