Patientens ställning på en fri vårdmarknad

05.02.2016 22:47

Efter att vi under den senaste veckan har försökt beskriva patientens ställning gentemot den samlade sjuka svenska sjukvårdens företrädare och då i synnerhet när våra gamla och sjuka möter dessa företrädare, så har vi nu i dagens nyhetsbrev kommit till den punkt där vi vill delge dig som läser detta om det gigantiska bedrägeri som pågår.

 

Det finns många vilka liksom vi har funderat över hur detta kan få pågå dag efter dag, vecka efter vecka och år efter år.

Låt oss dock från början klarlägga att Sveriges sjuka vårdmarknad styrs av ett planekonomiskt synsätt där den sjuka svenska vårdmarknaden styrs av ett föråldrat, men också ur ett EU-rättsligt perspektiv, tveksamt sätt mot sina Kunder (patienter).

Som patient ( eller vårdkonsument/rättighetsbärare som vi föredrar att kalla det) har man enligt EU-rätten en lång rad rättigheter något som svensk sjukvård, svenska myndigheter och svenskt rättsväsende aktivt gör allt för inte bry sig om.

 

Försäkringskassan kunde under den i negativa sammanhang nu så kritiserade Generaldirektören Dan Eliasson (numera Polischef) öppet trotsa såväl svenska lagar som den gällande EU-rätten och därmed sätta en lång rad människors medborgerliga rättigheter ur spel.

Att Försäkringskassans öppna olagligheter ostraffat kunnat fortgå under så många år beror ju helt klart på att sådana ledare som Dan Eliasson tillsätts av den politiska makteliten vilka ger dessa ledare ett tydligt uppdrag i samband med utnämningen, dvs att strunta i lagar och förordningar, fd GD Dan Eliasson är bara ett men mycket klart lysande exempel på detta. Det finns många fler!!

Den normale medborgarens tilltro det svenska rättsväsendets oväld är en illusion då det visar sig att polis, åklagare och domstolar till 100% agerar i enlighet med sina politiska huvudmäns intentioner, svensk lag och EU-rätten är något man med politikernas och rättsvårdande myndigheters goda minne helt struntar i.

 

De personliga tragedier som denna veritabla rättsröta åstadkommit tycks dagligen få pågå rakt under näsan på oss alla, den som vill fördjupa sig i detta kan med stor behållning ta del av vad andra och mycket initierade personer har skrivit om detta genom att klicka följande länkar:

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2012/02/Carl-Michael-von-Quitzow-LL-D-professor-i-EU-r%C3%A4tt-om-patientfrihet1.pdf

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/%C3%84r-SVERIGE-en-trov%C3%A4rdig-avtalspartner-av-Assar-Fager-20150522-5-sidor.pdf

 

Kommuner som trotsar lagarna

Den kommunala sektorn och då främst den kommunala vårdsektorn är en av de absolut värsta syndarna då det gäller att totalt trotsa svenska lagar och förordningar.

Professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin, har på ett bra sätt åskådliggjort vad som på daglig basis pågår i det sk KommunSverige.

I en ESO-rapport (ESO=Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) har Olle Lundin bl.a. beskrivit hur en lång rad kommunala beslutsfattare bevisligen öppet har trotsat svensk lagstiftning, klicka gärna länken härnedan:

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf

 

Vad har rikspolitikens roll som lagstiftare (Sveriges Riksdag) för betydelse när man utan påföljd låter den kommunala sektorn systematiskt strunta i svensk lag och EU-rätt??

Ett centralt tema i denna ovanstående rapport är att avskaffandet av det sk tjänstemanna ansvaret bär den huvudsakliga skulden till att ingen döms för dessa systematiska lagöverträdelser, konklusionen är ju självklar, dvs återinför tjänstemanna ansvaret omedelbart och lagför de myndighetspersoner och beslutsfattare vilka bryter mot svensk lag och EU-rätt.

Vi håller med Olle Lundins självklara slutsats, Sverige status som en fungerande rättsstat måste återupprättas snarast. Återinför tjänstemanna ansvaret Nu!!

 

Den kommunala sektorns företrädare bl.a. representerade av dess arbetsgivarorganisation, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), är dock en mycket stark lobbygrupp som synnerligen aktivt och framgångsrikt motverkar alla försök i denna riktning.

Man frågar sig osökt varför??

Professor Lundin pekar också på hur illa tillsynen av kommuner och landsting fungerar, man häpnar över hur den kommunala beskattningsrätten kan ses som orsak till varför kommuner tycker sig vara berättigade att systematiskt kunna bryta mot av Sveriges Riksdag instiftade lagar.

Kommunpolitiker må vara dåligt utbildade och ibland dåligt ekonomiskt ersatta men det är ändå frapperande att kommunala tjänstemän dagligen utövar myndighet och tar olagliga beslut i parti och minut, tjänstemännen uppbär ju marknadsmässiga löner vilket tyder på att de bör vara väl utbildade för sina jobb och därmed ha kunskaper på lagstiftningens område.

 

Kommunala tjänstemän skall ju bereda och föredra olika ärenden så att politiker kan fatta beslut men i verkligheten så tar ju också tjänstemännen själva besluten, möjligen med de kommunala politikerna som gisslan i sina roller som formella beslutsfattare.

Ingen kommunal eller landstingspolitiker tycks förstå att arbetsgivaransvaret åvilar dem och ingen annan.

 

Svenska domstolars sätt att hantera EU-rätten

Att svenska domstolar gör allt i sin makt för att skydda myndigheter (dit bl.a. kommunerna hör) är ju ingen nyhet men att svenska domstolar öppet törs trotsa EU-rätten är betydligt märkligare, ännu mer märkligt är det dock att EU-domstolen och EU-kommissionen låter svenska domstolar ostört och på ett rättsvidrigt sätt skydda svenska myndighetsutövare när det i fall efter fall är uppenbart att svenska domstolar inte bryr sig om EU-rättens företrädesprincip över den svenska lagstiftningen.

 

Det tycks finnas en lojalitetskänsla mellan de offentliganställda inom rättsväsendet och de myndighetsutövande tjänstemännen som innebär att det utvecklats en rättspraxis som tar hänsyn till att det är just offentliganställda vilka begått lagöverträdelserna, bedömningen är väsentligt tuffare om det gäller en enskild eller en privat näringsidkare.

 

Rättsfallen är oändligt många där t.ex. förvaltningsdomstolar, kammarrätter och högsta förvaltningsdomstolen i fall där myndighetsutövare/offentliganställda tjänstemän underlåtit att beakta svensk lag samt att EU-rätten i alla lägen är överställd svensk lag kan gå fria, något som inte kan betraktas som annat än ren och skär korruption och en veritabel rättsröta.

Allt emedan svensk lagstiftande församling, Sveriges Riksdag, ointresserat ser på och ger sitt tysta(?) samtycke, när t.ex. SD genom sin Markus Wiechel för ett tag sedan torgförde uppfattningen att man skulle återinföra det sk tjänstemanna ansvaret så blåste nästan hela MyndighetsSverige högljutt i sina vuvuzelor.

Möjligen berodde detta på att önskemålet om ett återinfört tjänstemanna ansvar kom just från detta parti och att de ännu inte ingår i den svenska sjupartipakt som är överens om dagens ordning där man till alla pris vill skydda svenska myndighetsutövare, oavsett om det rör statligt, kommunalt eller landstingsanställda.

 

Vi vill varmt rekommendera alla läsare att förkovra sig inom EU-rättens område, främst EKMR och EURS (Lissabonfördraget) genom att klicka på de nedanstående länkarna:

https://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf

https://www.lissabonfordraget.se/                

https://e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-sv.do

https://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm

https://europa.eu/eu-law/case-law/index_sv.htm

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/

 

Skolmedicinen/Vård Sverige är ”Big Business”, det handlar om enormt stora pengar

Är det därför som alternativ bättre/effektivare vård inte släpps in i det svenska skattefinansierade vårdsystemet? Vi kan, gammal som ung, alla svenska unionsmedborgare äger EU-rättigheten/rättighetsbärare till fri rörlighet, och därmed äger EU-rättigheten till till bättre/effektivare vård utanför Sverige. En rättighet som Vård Sverige/Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna gjort allt dessa sammantaget(kartell) kan för att förhindra!

Försäkringskassan, endast en administratör, administrerar och aktivt förhindrar denna EU-rättighet.

Under förre generaldirektören Dan Eliasson ledning(nu mera högste chefen inom Polismyndigheten), som är jurist, och skall känna lag och rätt, som alla andra myndighetsutövare också skall känna och därtill fokusera sig på att informera, upplysa och vägleda oss alla i och om, ”utvecklades” konceptet!

Dan Eliasson hade som synes en dold agenda, för under hans ledning av Försäkringskassan förhindrades aktivt av denna myndighet väldigt många svenska medborgare deras EU-rättighet till bättre/effektivare vård/behandling utanför Sverige men inom EU! Då i symbios med bl.a. svenska förvaltningsdomstolar/rättsväsendet, som alla satte EU-rätten/unionsrätten på undantag för allmänheten i Sverige, du kan läsa mera om det

https://newsvoice.se/2014/12/08/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran-de-manskliga-rattigheterna-men-ej-manniskor/

Dolda agendor har alltid funnits och kommer alltid finnas(korruption), för det handlar om stora pengar, så följ pengarna men ha i fokus att en myndighetsutövare har att tillgodose medborgarna i första hand!

Vem har tjänat på att Försäkringskassan/förvaltningsdomstolarna aktivt förhindrat svenska medborgares EU-rättighet till bättre/effektivare vård och behandling utanför Vård Sverige men inom EU? Såklart är detta svaret givet, det är Vård Sverige(skolmedicinen/landstingen och regionerna är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin) och därmed den kriminella läkemedelsindustrin som gynnats! Alltså inte svenska folkets folkhälsa, alltså inte skattebetalarna har tjänat på denna ”utveckling”!

De svagaste och de äldre i samhället missgynnas särskilt, men den kriminella läkemedelsindustrins ”pengahjul” rullar på och Vård Sverige/svenska skolmedicinska läkare är som synes deras verktyg för att hjulen skall snurra vidare. Minns särskilt vård Sverige demokratins vagga, "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" Gustav Möller(S).

Slutligen, ett exempel, av det som nu är aktuellt i den globala kriminella läkemedelsindustri världen nämligen Zikaviruset, som alla synes bör läsa mera om, förslagsvis då via dessa länkar

https://newsvoice.se/2016/02/02/zikavirusets-gata-kan-inte-losas-med-politiskt-korrekt-vetenskap/

https://www.naturalnews.com/052863_Zika_virus_Tdap_vaccine_GMO_mosquitoes.html

https://www.naturalnews.com/052864_Zika_virus_Chinese_herbs_natural_cures.html

 

På veckans sista arbetsdag får vi väl ta till ett känt citat av den kände medborgarrättskämpen Martin Luther King, ” I have a dream” !!!

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

Trevlig helg till alla goda medmänniskor

 

Ulf Bittner, för och till alla goda medmänniskor

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

Ämne: Patientens ställning på en fri vårdmarknad

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar