Öppet brev med begäran om beslut och ställningstagande av ministrarna/EU- kommissionen, mycket skyndsamt

08.11.2014 17:58
Morgan Johansson, justitieminister morgan.johansson@regeringskansliet.se
alexandra.wessman@regeringskansliet.se
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 
Gabriel Wickström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se 
anna.nordlander@regeringskansliet.se socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister annika.strandhall@regeringskansliet.se
ann-christine.eriksson@regeringskansliet.se socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 
Kopia för kännedom och åtgärd; EU-kommissionen, Pierre Schellekens pierre.schellekens@ec.europa.eu
ana.MINDA@ec.europa.eu och för delgivning till EU-kommission och ansvarig EU-kommissionär
 
Begär att registrator, på respektive departement och EU-kommissionen, i laga ordning registrerar denna 
skrivelse, begär med vändande e-post till voulf56@gmail.com dagboksblad/dnr.
 
 

Tacksamt, om möjligt är, för om ni bistår och hjälper till att sprida den verklighet som Sverige av idag är. Se mailet nedan och den bifogade filen.

Lyssna gärna på gårdagens samtal med Högsta Förvaltningsdomstolen av igår 2014-11-07, som officiellt till er släpps fritt för att om ni så önskar sprida ”för vinden” till svenska folket, så får vi se vad sker.

Du hör samtalet med Högsta Förvaltningsdomstolen via denna länk https://ge.tt/1vavfw32/v/0?c

 

Samtalspartnern på HFD är justitiesekreteraren/föredragande Sara Asplund, som skall ha all heder för sitt medmänskliga bemötande och därtill professionella bemötande av allmänheten, inget ont falla över henne.(hon visste förmodligen om att samtalet är inspelat pga. av att undertecknad sedan tidigare bedrivit sådant gentemot HFD)

 

 
 
2014-11-03
 

Öppet brev med begäran om beslut och ställningstagande av ministrarna/EU-

kommissionen, mycket skyndsamt 

 
Till berörda tillskrivna ministrar Morgan Johansson, Gabriel Wickström och Annika Strandhäll och
EU-kommissionens ansvarige EU-kommissionär.
 
Det är med stor sorg i hjärtat som det konstateras att Sverige som synes icke är ett rättssäkert och 
patientsäkert land, och EU-medlemsstat, att leva i.
 
Tyvärr ett faktum som över tid konstaterats och därtill försökts över tid att påverka tidigare 
sittande Sveriges Regering i denna fråga, men helt utan att dessa visat på att värna rätts- och 
patientsäkerheten jämte EU-rättigheten till fri rörlighet, på det specifika området bättre/effektivare 
gränsöverskridande vård inom EU/EES. En EU-rättighet som ägs av alla svenska EU-medborgare.
 
Därför har denna dag färdigställts debatt artikel/ öppet brev, som ni får del av på sidorna 2-7, läs
dessa sidor mycket nogsamt, för tyvärr är det verklighetens Sverige för allmänheten/skattebetalarna
och svenska EU-medborgare.
 

Vad blir nu ert beslut/ställningstagande efter denna delgivning?

 
Ser fram emot att få del av era åtgärder, för att säkerställa rätts och patientsäkerhet, och att EU-
rättigheterna kommer svenska folket till del. Därmed återupprätta demokrati och rättssäkerheten i
rättsstaten Sverige och EU-medlemslandet Sverige.
 
Med rätt säkra hälsningar, som begär återkoppling mycket skyndsamt via e-post
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
voulf56@gmail.com

 

Debatt/Öppet Brev ang. rätts- och patientsäkerhet jämte EU-rättigheter i Sverige

 
2014-11-03
 
Folkets och därmed rikets rättssäkerhet och patientsäkerhet; Nu 
fråga om lika inför lagen inom förvaltningsdomstolarna och 
patientsäker bättre/effektivare vård för vårdkonsumenterna
Är det dags att taga ansvaret? Förutsätter att vi alla vill leva i ett rättssäkert och demokratiskt 
Sverige, men hur är det ställt med rättssäkerheten inom förvaltningsdomstolarna och 
Försäkringskassan? Här avslöjas dessa med som synes ”byxorna nere” och det förutsättes att 
ministrarna och riksmedias journalist tager sitt ansvar.
 
Pressmeddelande 31 oktober 2014; 1
allmänheten 
 
I detta press- och nyhetsmeddelande via 2Mynewsdesk delges bl.a. om citat; 
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele 2 AB och 
Post- och telestyrelsen, har exemplariskt genomfört den prövningsagenda som EU-domstolen 
förevisar i sina domar samt avslutat med prövning utifrånproportionalitetsprincipen.
Men går det till så gentemot allmänheten generellt när förvaltningsdomstol på området 
bättre/effektivare gränsöverskridande vård prövar EU-rättigheter för den enskilde?
 
Svaret är; NEJ
 
Särbehandling är EU-olagligt; EU-rättigheten till fri rörlighet förhindras som synes 
aktivt
 
Således finnes nu ytterligare mera bevis, som synes bevisar att förvaltningsdomstolarna och 
Försäkringskassan går som synes "hand i hand" och förhindrar aktivt EU-rättigheter generellt för 
skattebetalarna/allmänheten!
 
De enda som gynnas av detta är vård Sverige(landstingen) och därmed synes att dessa tre parter; 
nämligen Försäkringskassan/landstingen och förvaltningsdomstolarna sammantaget gör allt som 
står och stått i deras makt; att skydda vård Sverige från att konkurrensutsättas av bättre/effektivare 
privata vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES.
 
Alltså aktivt i som synes "kartell" förhindrar den fria rörligheten inom EU/EES på som synes ett EU-
olagligt sätt, som då gynnar vård Sverige, men förhindrar EU-rättigheten till fri rörlighet för 
allmänheten på det specifika området gränsöverskridande vård.
Slut citat. DU läser mera via denna 3
 
I press- och nyhetsmeddelandet delges också om vad som hände 4
avliden, som själv i debatt artikel delger läsarna 5
Sverige; Förvaltningsdomstolarna och rättssäkerhet för 
länk. 
 
Kjell Broberg(journalist), numera 
”Svenska sjukvårdendömde migtill döden”.

 

6Förvaltningsdomstolarna gör som synes hittills EU-olaglig åtskillnad vid prövning av EU-rättigheter till fri rörlighet

 
Vi har nu konstaterat och har ytterligare bevis för att Förvaltningsdomstolarna i Sverige över väldigt
lång tid gått ”hand i hand” med myndigheten Försäkringskassan, läs och begrunda i följande text som
ingivits till förvaltningsdomstolarna denna dag(2014-10-31 i flera ärenden/mål som vi företräder
eller är behjälpliga i), citat;
 
Rubricerade inlaga motiveras av 2 tillstånd:
 
a) Dels att vid genomgång av ett stort antal domar i förvaltningsrätterna angående
gränsöverskridande vård så har där inte domstolarna genomfört prövning utifrån
proportionalitetsprincipen trots att det yrkats om denna prövning av
patienten/vårdkonsumenten.
 
b) Dels att förvaltningsrätten i Stockholm(FIS) dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13
mellan Tele 2 AB och Post- och telestyrelsen exemplariskt genomfört den prövningsagenda
som EU-domstolen förevisar i sina domar samt avslutat med prövning
utifrån proportionalitetsprincipen.
 
Denna skillnad i domstolsbehandling föranleder till en inlaga med bl.a. nedanstående jämförelser.
Slut citat.
 
Alla ansvariga anställda inom Förvaltningsdomstolarna i Sverige bör läsa och begrunda, och förstå
 
innebörden av EU-rätten, efter att mycket nogsamt, förhoppningsvis på anmodan av arbetsgivaren,
 
genomläst 7
 
I denna rapport, Sieps rapport 2006:3 ”Sverige inför rätta”, delges bl.a. citat ur Sieps rapport, sidan 
50; En nationell domstol får dock aldrig på egen hand förklara en rättsakt från gemenskapen ogiltig. I 
en sådan situation är även en underrätt skyldig att begära förhandsavgörande från EG-domstolen.
Detta har icke skett, trots begärt i väldigt många ärenden/mål av oss kända. Därmed är belagt att 
förvaltningsdomstolarna i Sverige har som synes ”dold politisk agenda” som går tvärtemot det som 
staten Sverige förbundit sig till.
 

Tvärtemot Lissabonfördraget som Sverige som ordförande land drev igenom

Alltså dessutom tvärtemot Lissabonfördraget och däri gällande Rättighetsstadga, som Sverige som 
ordförandeland drev igenom andra halvan av år 2009. Där dåvarande statminister fick stort 
erkännande inom EU för den uppgiftens utförande, men där som synes Sverige agerar tvärtemot 
denna Rättighetsstadga, vilket är som synes en stor EU-rättsskandal i sig.
 
Förvaltningsdomstolarna har agerat systematiskt och generellt EU-olagligt för att 
som synes skydda vård Sverige(landstingsvården) för att utsättas för konkurrens
Sieps rapport 2006:3 ”Sverige inför rätta”.
 
Som synes har förvaltningsdomstolarna i Sverige undanhållit och underlåtit att begäran 
förhandsavgöranden i väldigt många ärenden, trots att detta har begärts av part, vilket som synes då 
är EU-olagligt. Som synes har detta skett aktivt och systematiskt i många ärenden av oss väl kända.
 
Frågorna som måste ställas; Domstolskorruption? Dold politisk agenda för att skydda vård
Sverige för att konkurrensutsättas av bättre och effektivare privata vårdgivare inom EU/EES, men
utanför Sverige? Makt- och myndighetskorruption? Följ pengarna, för någon gynnas, vem eller
vilka? Vem eller vilka är regissören till detta? Vem eller vilka kommer att belastas med det yttersta
ansvaret för att detta tillåtits fortgå över så lång tid? Finnes någon ansvarig eller ansvariga alls?
 
Kommer riksmedias journalister och public services grävande journalister alls att tillåtas granska 
denna som synes rättsröta? Kommer detta att anses vara i allmänhetens intresse och föras upp i
debatten?

 

Är Sverige en rättsstat; Är förvaltningsdomstolarnas uppgift att vara en ”stat i
staten”?
 
8Domstolskorruption är ingen ny uppfinning, redan 1995 konstaterade Bertil Fiskesjö, 21 maj 1995 i 
en radiodebatt följande, citat; ”Problemet idag är domstolskorruptionen”, slut citat.
 
Det vi sett och konstaterat över lång tid är att det i förvaltningsdomstolarna över väldigt lång tid 
gjorts åtskillnad på ”lika inför lagen principen” och detta då till nackdel för allmänheten generellt. 
Och därmed som synes kunna belägga att år 2014 är domstolskorruptionen i Sverige, som utger sig 
för att vara en rättsstat, ett synnerligen stort och synnerligen allvarlig problem, som generellt och 
systematiskt drabbar allmänheten/skattebetalarna, särskilt då på området bättre/effektivare 
gränsöverskridande vård inom EU/EES.
 
Förvaltningsdomstolarna; som synes går ”hand i hand” med 
Försäkringskassan/landstingen, dessa tre aktörerna sammantaget synes i ”kartell” 
förhindrar aktivt den fria rörligheten

 

Vård Sverige(landstingen i Sverige) är konkurrensutsatta sedan EU-inträdet 1995, och detta har icke 
setts med blida ögon i Sverige, enligt EU-rättsprofessor 9
10”Detta har inte setts med blida ögon i medlemsstater som har planekonomiskt 
baserade vårdsystem, vilket är fallet med Sverige. I det svenska vårdsystemet är den 
enskilde underordnad de övergripande vårdpolitiska målen och att denne skulle kunna ta en genväg 
utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som präglat det planekonomiska 
sjukvårdssysten som står bjärt i kontrast till det kundbegrepp som präglar EG-rättsliga bedömningar.”
 
EU-rättigheten till fri rörlighet, och därmed EU-rättigheten till bättre/effektivare vård generellt för 
alla svenska medborgare, har som synes i Sverige motarbetats aktivt från dag 1 i Sverige av dessa tre 
omnämnda parter; förvaltningsdomstolarna, försäkringskassan och landstingen. Bl.a. Jelinek-fallet 
gick igenom hela ”maskineriet”, försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna, tog enormt lång tid 
och kostade enorma pengar på sin tid, dom föll i 11Regeringsrätten 30 januari 2004. Dom som skulle 
bli vägledande prejudikat.
 
12Irma Larsson-ärendet och 13Ulla Simmons-ärendet är bevis för att 
Förvaltningsrätten i Stockholm(FIS) icke alls presterar och levererar den EU-
obligatoriska rättssäkerhetsprincipen, som FIS bevisligen presterat och leverat i 
som synes rättssäker dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele 2
AB och Post- och telestyrelsen
 
Hämtat ur inlagorna som 2014-10-31 ingetts till Högsta Förvaltningsdomstolen(Ulla Simmons-
ärendet) och till Kammarrätten i Stockholm(Irma Larsson-ärendet), citat;
 
Denna skillnad i domstolsbehandling föranleder till en inlaga med bl.a. nedanstående jämförelser.
I FIS dom på sidan 8 rubriceras ”Enskildas fri och rättigheter” under nämnda huvudrubrik på sidan 9 
hänvisas till EU:s Rättighetsstadga artikel 52. Dvs. att begränsningarna skall vara föreskriven i lag, 
som prövas utifrån proportionalitetsprincipen etc. etc. Denna enskildes fri och rättighet enligt 
Rättighetsstadgan prövas inte trots yrkanden, av svenska domstolar när mål ang. gränsöverskridande 
vård avgöres(hittills), utan Försäkringskassans(FK) administrativa påståenden bildar istället grund för 
förvaltningsrätternas avslag.
 
Under rubriken ”Förutsättningar för godtagbara inskränkningar” på sidan 12 fastslår FIS att 
inskränkningar sker genom lag.
 
Men när det gäller gränsöverskridande vård, sker ingen prövning emot lag utan 
förvaltningsdomstolar transporterar FK:s administrativa påstående genom domen(hittills).
Slut citat.

 

Förvaltningsdomstolarna i Sverige uppfyller som synes icke 14EKMR: s artikel
6.1(svensk lag sedan 1995) och 15Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget artikel 
47(juridiskt bindande i och med Lissabonfördraget 2009-12-01)
 
Över ca 7 års tid har undertecknad och Assar Fager fördjupat oss i väldigt månget ärende, och har
fullständig insikt i dessa ärenden/mål, från steg 1 genom Försäkringskassan till steg 2 in i 
Förvaltningsdomstolarna, och många gånger fått ”nypa oss i armen”, och tanken kommit om hur 
vågar svenska myndigheten Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna som synes helt
åsidosätta EU-rättigheter, som ägs av allmänheten/skattebetalarna i Sverige, på området 
bättre/gränsöverskridande vård.
 
Enda förklaringen som synes hittills är att i Sverige har dessa parter(försäkringskassan, 
förvaltningsdomstolarna och landstingen) aktivt gjort, och gör allt för; att som i synes ”kartell” 
förhindra den fria rörligheten i syfte att förhindra att landstingen i slutänden utsätts för 
konkurrens av bättre/effektivare vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES. Dvs. tvärtemot den 
fria rörlighet som Sverige i EU ställt sig bakom, där syftet är gott; nämligen att vården generellt för 
alla EU-medborgare genom denna konkurrens skall utvecklas till det bättre för alla EU-medborgare, 
även de svenska EU-medborgarna.
 

EU:s enorma vårdmarknad, där Sverige ingår sedan 1995

Att bättre/effektivare alternativ vård erbjudes utanför Sverige skulle i förlängningen som synes av
konkurrens skäl öppna upp för att tillåta alternativa metoder i Sverige, via det skattefinansierade 
systemet. Alltså förutom de idag enligt skolmedicinen beprövade metoder som tillåts i Sverige.
 
Och därmed i Sverige erbjuda bättre/effektivare alternativa behandlingsmetoder på en fri marknad 
inom EU:s enorma vårdmarknad, som Sverige ingått i sedan 1995 via ett demokratiskt(och 
förhoppningsvis rättssäkert) beslut i Sveriges Riksdag.
 
Sveriges vårdmarknad; 16”3 000 dör av sina vårdskador – lika många som sex 
jumbojets per år.”

 

För i Sverige via skolmedicinen och landstingsvården är som synes det enorma problem, där det
konstateras att via skolmedicinen och landstingsvården att 176-8 människoliv ”tages av daga” 
dagligen pga. fel behandling, fel diagnosticering och fel medicinering, via svenska läkare och deras 
receptblock. Och som synes ingen alls är ytterst ansvarig för att detta tillåts fortgå.
 
Dessutom skadas dagligen ca 18274 personer i vård Sveriges skolmedicinska regi. Dessutom har 
sakkunnig uttalat följande; ”Peter Gøtzsche berättar vidare att dödsfall från mediciner vida
överstiger vad dödsfallen från sjukdomar orsakar”
 
Ingen synes vara ytterst ansvariga för att detta tillåts fortgå inom vård Sverige, att prestera och 
leverera patientsäker vård i vård Sverige synes vara en utopi/omöjlighet med den nuvarande 
skolmedicinska modellen.
 
En vård modell som synes gynna Läkemedelsindustrin och därmed undanhålla och förhindra 
alternativa bättre/effektivare och säkrare vårdmetoder möjligheten till att implementeras i Sveriges 
skattefinansierade vårdsystem
 
 

Ansvariga ministrar i Sveriges Regering

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wickström och justitieminister Morgan Johansson
har som synes ett mycket stort ansvar för att återställa patientsäker vård och rättssäkerhet inom 
myndigheten Försäkringskassan/landstingen och Förvaltningsdomstolarna.
Ministrarna kan med gott samvete utöva så kallat ministerstyre då som synes detta icke sker i ett
enskilt ärende/fall, som synes sker detta beskrivna generellt och systematiskt i Sverige anno år 2014.
 

Journalisterna i mainstream media och public service

 
Journalisterna i mainstream media och inom public service har ett enormt stort ansvar att objektivt 
och kritiskt granska det som synes bevisligen sker helt öppet i Sverige anno år 2014. Journalistiken 
och journalisterna har också en viktig uppgift i den demokratiska processen. Det återstår att se om 
de eminenta journalisterna ovan omnämnda tager sitt ansvar och utför sitt uppdrag och minns att 
19Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
 
------------------------------------------------------------
 
1
 
https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sverige-foervaltningsdomstolarna-och-raettssaekerhet-foer-
allmaenheten-1077492
 
2
 
https://www.mynewsdesk.com/se
 
3
 
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/10/31/2014-10-31-forvaltningsdomstolarna-gor-som-synes-hittils-eu-olaglig-
atskillnad-vid-provning-av-eu-rattigheter-till-fri-rorlighet/
 
4
 
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1ASUT_enSE563SE563&ion=1&espv=2&ie=UTF-
 
8#q=Kjell%20Broberg
 
5
 
https://www.expressen.se/debatt/svenska-sjukvarden-domde-mig-till-doden/
 
6
 
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/10/31/2014-10-31-forvaltningsdomstolarna-gor-som-synes-
hittils-eu-olaglig-atskillnad-vid-provning-av-eu-rattigheter-till-fri-rorlighet/
 
7
 
https://www.sieps.se/sites/default/files/33-20063.pdf
 
1995 konstaterades att domstolskorruption är ett problem av Bertil Fiskesjö, docent i juridik, riksdagsman, ordförande 
 
8
 
i konstitutionsutskottet och vice talman. https://dl.dropboxusercontent.com/u/56025782/Domstolar%20maktkorrupta.pdf
 
9
 
https://www.vonquitzow.com/cv.html
 
10 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/patientfrihet-i-europa/
 
11 REGERINGSRÄTTENS DOM i Mål nr. 5595-99 meddelad i Stockholm den 30 januari 2004
 
12 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2014/10/Kammarr%C3%A4tten-i-Stockholm-Ytterligare-
F%C3%B6rst%C3%A4rkning-av-bevis-och-komplettering-till-m%C3%A5l-nr-2451-14-Irma-Larsson-240105-8728.pdf
 
13 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2014/10/H%C3%B6gsta-F%C3%B6rvaltningsdomstolen-
Ytterligare-F%C3%B6rst%C3%A4rkande-Bevisning-och-Kompletterande-inlaga-i-m%C3%A5l-3866-14-Ulla-Simmons-421028-
 
6847.pdf
 
14 https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång
 
 1. Vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom, vara berättigad till en
 
rättvis och offentlig rättegång
 
15 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF Artikel 47
 
Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol
 
Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt 
 
rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel.
 
16 https://vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/3000-dor-varje-ar-av-vardskador/
 
17 https://vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/3000-dor-varje-ar-av-vardskador/
 
18 https://vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/3000-dor-varje-ar-av-vardskador/