Mycket hög strålning i Stockholm visar mätningar

01.06.2017 18:12

Hej politiker i Kommunstyrelsen! 

 

Innan ni läser pressmeddelandet längre ned så vill jag meddela att strålningsmätning gjordes i Tingsholmsgymnasiet 2012-05-03, kanske intressant att ha som jämförelse.

Min åsikt (också åsikt från allt fler forskare och läkare) är att strålningsnivån på platser man befinner sig långa stunder drastiskt måste sänkas till nivåer som inte skadar, de nivåer som människor utsätts för i t ex skolor (och i hemmen och på jobbet) är alldeles för höga, vilket också visar sig i elever och lärares hälsa.

En absolut övre gräns på 10 μW/m² från trådlösa tekniker med komplext innehåll (modulation) är mitt krav, på platser där människor befinner sig långa tider och det gäller för friska människor, men hur ser verkligheten ut i en gymnasieskola? Märk väl, detta uppmättes 2012, strålningen är numera avsevärt högre!

 

Alla värden anges i mikrowatt per kvadratmeter (μW/m²).

I biologisal, främre delen mot katedern = 20 – 200

I biologisal, bakre delen (närmare en router) = 1000 - 1200

Matsal, mättes på många platser = 3 – 155

Bibliotek = 2 – 12640

Mitt i en huvudkorridor (där elever sitter på bänkar invid vägg) = 71100

Vid elevskåpen = 10 – 1827000 (högsta värde instrumentet kan visa, nära en mobil med uppkopplat samtal).

Som synes ganska mycket högre värden än den gräns jag skulle kunna acceptera.

 

De forskare som samlades i strålningsmöte i norska Seletun 2009 kom fram till ett nytt rekommenderat maxgränsvärde på 170μW/m², vilket även det överstigs med råge i en vanlig gymnasieskola.

Vid ca 450 μW/m² har Salfordgruppen i Lund konstaterat öppning av blod-hjärnbarriären hos råttor.

Forskarna bakom BioInitiativ Report 2012 konstaterade att forskningen nu kan påvisa cellpåverkan redan från nivån 30 µW/m² och uppåt och kräver därför att ett nytt gränsvärde med 10 ggr marginal sätts, alltså gränsvärdet bör vara 3 µW/m² .

SSM anger ett referensvärde på 10 miljoner µW/m² som "säker gräns mot omedelbara skador", vilket bara är en eftergift åt industrin och militären. Är absolut ingen gräns för allvarliga skador på sikt!

 

I Sverige bygger man ut trådlösa nätverk i skolor, på arbetsplatser och i hemmen i expressfart, hur är det möjligt att detta kan få fortgå?

I svenska skolor inför man alltså trådlösa nätverk, i Frankrike tar man bort dessa från förskolor och daghem, för att man förstått att de skadar barnen. I svenska skolor kräver lärare, elever och föräldrar att barnen ska få datorer eller läsplattor, i Kanada kräver föräldrar och lärare att man tar bort dessa från barnens miljö, på grund av riskerna.

 

Var finns ansvaret hos den vuxna befolkningen och framförallt, vad är det för makthavare som ser och förstår (?) detta vansinne, men ändå låter det ske?

Glöm aldrig följande! SSM:s gällande referensvärde för WiFi är alltså 10 miljoner μW/m², vilket är en anpassning till telekomindustrins och militärens krav, har inget med biologisk hälsorisknivå att göra. Det är bara en säker gräns för att vi inte ska koka av strålningen, inget annat!

 

M v h  Kalle Hellberg

Blidsberg

 

Från: Strålskyddsstiftelsen

Skickat: den 31 maj 2017 12:42
Ämne: Pressmeddelande: Mycket hög strålning i Stockholm visar mätningar

 

Pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen  2017-05-31

Mycket hög strålning från mobilbasstationer för mobiltelefoni i Stockholm visar mätningar

Mätvärden så höga som 173 000 µW/mhar uppmätts på Järntorget, gamla stan i Stockholm av svensk forskargrupp. Även andra platser i Stockholm har mycket hög strålning från mobiltelefonsystemen GSM, 3G och 4G. Värdena är långt högre än de nivåer där forskare observerat förhöjda cancerrisker samt en lång rad andra hälsorisker. Vi saknar i dag gränsvärden som skyddar mot cancerrisker och andra ohälsoeffekter av kronisk exponering för mikrovågsstrålning från basstationer för mobiltelefoni. Gällande gränsvärden skyddar endast mot omedelbara akuta effekter.

Cancerläkaren Lennart Hardell och hans forskargrupp har mätt strålningen från de vanligaste telekommunikationssystemen inklusive radio/TV i Stockholm. Mätningarna har genomförts dels på centralstationen och dels i gamla stan och resultaten är publicerade i två vetenskapliga artiklar.  Resultaten visar att:

  1. Strålningen på vissa platser är mycket hög och överstiger kraftigt de nivåer där forskare observerat ohälsorisker inklusive risk för cancer.
  2. Strålning från mobiltelefoni är mycket högre än strålning från Radio/TV.[1]
  3. 3G respektive 4G ger lika mycket eller i flera fall mer strålning som GSM.[2] När 3G introducerades påstods det att 3G skulle ge mindre strålning än GSM.[3]
  4. För varje nytt telekommunikationssystem som tas i bruk ökar strålningen markant eftersom varje generation ger ett kraftigt tillskott samtidigt som de äldre systemen fortsätter att användas. Det innebär att 5G kommer att öka strålningen ännu mer från dagens redan mycket höga nivå. När 3G introducerades påstods att strålningen skulle minska.[4]

Gällande gränsvärden saknar skydd mot hälsorisker med exponering under längre tid

Forskningen visar att hälsorisker kan uppträda vid långtidsexponering från och med nivåer som är betydligt lägre, eller från 30-500 µW/m2 enligt BioInitiative-rapporten, som sammanställde forskning publicerad mellan år 2007 och 2012.

Gällande gränsvärden är betydligt högre, eller 10 000 000 µW/m2 för 3G och 4G. De skyddar inte mot skadliga effekter av långtidsexponering som visats i forskningen vid betydligt lägre strålningsnivåer, utan endast mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad C, sk termiska effekter. Dessa termiska effekter sker normalt redan inom 30 minuter vid såpass höga strålningsnivåer.

SSM: "Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten från akuta skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz–300 GHz."[5]

EU: "Syftet med denna rekommendation är att tillhandahålla en gemensam ram för en hög nivå på skyddet mot omedelbara effekter av elektromagnetiska fält på 0 Hz–300 GHz.Medlemsstaterna har ansvar för att skydda sina befolkningar och kan anta strängare riktlinjer än de som ges i Rekommendationen."[6]

Omfattande forskning visar att gränsvärdet är för högt

Omfattande forskning visar att strålning långt under referensvärdet orsakar skadliga effekter. Minst 17 studier visar att de som bor inom 3-400 meter från mobilmaster eller som exponeras för nivåer långt under referensvärdet löper förhöjd risk för cancer eller en symtombild som sedan länge kallats för mikrovågssyndromet och som morsvara det som i dag kallas "psykisk ohälsa" och "utmattningssyndrom". Upprepade undersökningar visar förhöjd risk för cancer bland mobilanvändare och hundratals forskningsresultat visar skadliga effekter i djurförsök och i cellforskning vid nivåer som klart understiger referensvärdet/gränsvärdet.

Läs mer

Referenser:

Hardell et al.: Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields. Länk

Hardell et al.: High radiofrequency radiation at Stockholm Old Town: An exposimeter study including the Royal Castle, Supreme Court, three major squares and the Swedish Parliament. Länk

Strålskyddsstiftelsen faktablad om mobilmaster och hälsa. Länk

Kontakt:

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 51213
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

 

3S_logo_green

 

Arbetar med utgångspunkt från

Europarådet resolution 1815 maj 2011.

 
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5021254/table/tIII-ijo-49-04-1315/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5021254/table/tIII-ijo-49-04-1315/

[3] "3G strålar mindre än GSM", Tidningen Mobil, 2004 https://www.mobil.se/nyheter/3g-str-lar-mindre-n-gsm#.WS1VtrhGTrg

[4] Den totala strålningen ökar inte, jämfört med gsm . Snarare är det tvärtom, enligt Eduardo Figueroa-Karlström. Detta då det krävs mindre energi från varje 3G-basstation, något som håller nere strålningsnivån både från basstationerna i sig och från mobiltelefonerna. https://www.mobil.se/nyheter/3g-str-lar-mindre-n-gsm#.WS1VtrhGTrg

 

[5] Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, SSI FS 2002:3

 

[6] EU Council Recommendation 1999/519/EC

 

Ämne: Mycket hög strålning i Stockholm visar mätningar

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar