Miljöpartiet vill...

27.09.2014 15:53

Miljöpartiet vill:...

Bortre gräns i asylprocessen
MP: En rätt till automatiskt uppehållstillstånd bör införas för den som väntat mer än 12 månader för vuxna respektive sex månader för barn, förutsatt att den asylsökande samarbetat och lämnat erforderliga uppgifter i ärendet.

Papperslösa
MP: En regularisering måste genomföras för att ge de papperslösa som i dag lever varaktigt i Sverige uppehållstillstånd och fullvärdiga möjligheter att bygga en framtid utan att behöva frukta avvisning till hemlandet.

Kvotflyktingar
MP: De kriterier som används vid uttaganden av flyktingkvoten bör ändras bland annat så att bättre hänsyn tas till familjesituation och så att flyktingars så kallade integrationspotential inte används som villkor för att komma i fråga för vidarebosättning.

Anhöriginvandring
MP: Reglerna för anhöriginvandring måste ändras så att möjligheterna omfattar även åldrade föräldrar eller vuxna barn till exempel samt att en sista-länken-bestämmelse införs.

Kontrollen vid yttergränserna
MP: Frontex verksamhet kränker asylrätten eftersom människor härigenom hindras från att söka asyl i Europa. Verksamheten utgår från ett förhandsantagande om ”illegalitet” som gör att människor diskvalificeras från att anses kunna ha skyddsskäl. Frontex bör därför skyndsamt avvecklas.

Asylviseringar
MP: En möjlighet bör införas för svenska beskickningar utomlands att utfärda asylvisum för att komplettera de traditionella sätten att söka asyl.

Dublinbestämmelser
MP: Sverige bör verka för att Dublinförordningen ska upphävas och den asylsökande i stället själv ska välja asylland. Den ordning som nu finns sätter orimlig press på de länder som utgör EU:s yttergränser och skapar djupt omänskliga förhållanden för enskilda asylsökanden.

Transportörsansvar
MP: Sverige bör verka för att direktivet om transportörsansvar omförhandlas i syfte att alla bestämmelser som sätter asylrätten ur spel eller leder till diskriminering grundad på hudfärg eller etniskt ursprung tas bort.

Hälsovård för papperslösa
MP: Papperslösa ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som annan befolkning som lever i Sverige.

Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet.