Konfidentiellt dokument från GSK avslöjar att det vanliga vaccinet Infanrix orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism

28.06.2014 17:55

infanrix-hexaEtt konfidentiellt dokument har läckt ut från ett av världens största läkemedelsbolag till allmänhetens beskådan. Dokumentet är en genomlysning av biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib). Vaccinet, som Socialstyrelsen vill vaccinera alla svenska barn med, ges vanligtvis till spädbarn i tre doser innan barnet nått 12 månaders ålder. Tillverkare är GlaxoSmithKline (GSK), bland annat känt som tillverkare och leverantör av Pandemrix (vaccin mot svininfluensan).

Text: Joel Eriksson, gästskribent

Dokumentet redogör för en lång rad biverkningar till följd av vaccinering med Infanrix hexa. Under en tvåårsperiod har GSK samlat in rapporter från ett antal länder där vaccinet distribuerats. Den aktuella perioden är 23 oktober 2009 – 22 oktober 2011.

Dokumentet täcker ett brett spektrum av komplikationer. Rapporterna summerar till 1 742 stycken och belyser över 800 olika biverkningar, som i stort sett berör varje system och organ i kroppen: blod, hjärta, nervsystem, immunsystem, lungor, hud, sensoriska organ som syn och hörsel, det muskuloskeletala systemet, leder, urinvägar, matsmältning samt det endokrina systemet.

De biverkningar som beskrivs i dokumentet skiljer sig gravt från de biverkningar GSK listar i sina egna bipacksedlar. Listan rymmer inte mindre än 503 allvarliga biverkningar vilka inte finns med i deras officiella biverkningslista.

Anmärkningsvärt är att det finns 36 registrerade dödsfall, av vilka de flesta skedde inom loppet av tre dygn efter att spädbarnet vaccinerats. Dokumentet nämner ytterligare 37 dödsfall som har registrerats sedan vaccinet lanserades år 2000. Totalt finns det alltså ett minimum av 73 spädbarn vars död läkemedelsbolaget GSK inte kan motbevisa är en följd av vaccinationen. Majoriteten av dessa barn var helt friska innan vaccinationen.

Bland de allvarliga biverkningarna återfinns bland annat plötslig spädbarnsdöd (psd) (1) och autism (2). Läser man psd-rapporterna noggrant finner man att flertalet av dessa rapporterats in av nationella medicinska myndigheter. Det är nära till hands att dra slutsatsen att myndigheter och läkare ser att det är möjligt, även troligt, att dessa dödsfall är orsakade av vaccineringen – annars skulle inte ambitionen att rapportera finnas. (3)

Enligt läkemedelsbolaget GSK var anmälningsfrekvensen av biverkningar 14 per 100 000 distribuerade doser. Detta vaccin ges i minst tre doser per barn inom loppet av tolv månader. Förutsatt att alla distribuerade doser används, innebär detta att siffran egentligen gäller 33 000 barn. Av de rapporterade biverkningarna är 556 allvarliga! Betänk då att denna siffra är toppen på ett isberg eftersom underrapporteringen är ett stort och känt problem. (4)

Ett symtom efter vaccinationen är något som kallas gaze palsy. Det som händer är att ögonen på barnet börjar titta åt olika håll. Hjärnan kan alltså inte synkronisera ögonen och ofta uppstår ett dubbelseende. I de rapporterade fallen har barnets ögon återgått till det normala inom tio dagar men den uppenbara frågan blir; vilken effekt har detta haft på barnets hjärna? När ett barn får symtom som gaze palsy finns det en rad allvarliga tillstånd som kan orsaka detta, bland annat hjärntumör, stroke, allvarlig hjärnskada och Guillain-Barrés syndrom. Det kan omöjligt vara bra att utsätta ett barns hjärna för sådan påfrestning att detta symtom uppstår, om så bara för några dagar. (5)

Slutligen är det rätt sorgligt att se att bedömningen av vad som är allvarliga fall eller inte är en relativ bedömning av läkemedelsbolaget. Till exempel klassar GSK händelser som resulterar i  neurokirurgi, återupplivning eller borttagning av delar av en tarm som ”minor”, alltså icke allvarligt. Något som mycket troligt inte skulle uppfattas som en ”obetydlig händelse” för något spädbarn eller dess föräldrar.

Extramaterial

I dokumentet återfinns 24 patientjournaler där man exakt kan följa händelseförloppet efter vaccinationen till dess att barnet har dött. Nedan finns en sammanfattning av en av journalerna. (6)

Pojke 5 månader

Pojken vaccineras klockan 09:00 på morgonen och är då klarvaken. Allmäntillståndet är bra. Tre timmar efter vaccinationen ringer modern en läkare och får tid för läkarbesök. Pojken kan då inte andas normalt (takypné) men är annars vaken och ser pigg ut. Pojken får stanna för observation. Cirka 40 minuter senare försämras pojkens tillstånd drastiskt, hans hjärta kollapsar och han avlider. Enligt rapporterande läkares bedömning finns ett troligt samband mellan vaccinationen och patientens allvarliga tillstånd och död.

Resultatet av den histologiska och toxikologiska undersökningen visade på mycket tydliga skador: döda och skadade celler i hans hjärta (cellnekros), hjärtmuskelinflammation (lymfatisk myokardit), hemorragisk lungödem samt akut blodstopp i mjälte, lever, binjurar och njurar. Dödsorsaken var hjärtsvikt och lungödem. (7)

Exempel på hur en biverkningsrapport kan se ut

2 månaders baby

Vaccinerades 20 maj 2010

Rapport om biverkning 20 maj 2010

Symtom: Anesti (kronisk trötthetssymtom, sömnproblem och kroniska störningar av hjärta, lungor och njurar), presynkope (yrsel med svimningskänsla), nedsatt medvetandegrad, sänkt kroppstemperatur, svullnad av läppar, hudmissfärgning, makulära utslag, nedsatt allmäntillstånd, blekhet, viktminskning, svullet ansikte, lokal svullnad, läppödem, erytem, hyperemi, smärta i extremiteter, frossa, ökad puls, somnolens (extremt trött men kontaktbar), minskad aptit, kräkningar, urtikaria (nässelutslag eller nässelfeber), irratibilitet, gråt. (8)


Källa: Pressmeddelande från Initiative Citoyenne
Sidhänvisningar från det konfidentiella dokumentet:

(1) bl. a. s. 1252-1271

(2) s. 756 se D0068399A

(3) s. 657, 659, 681, 1225, 1234, 1263, 1268

(4) s. 62

(5) s. 102-106, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001999/  https://www.youtube.com/watch?v=3M1GhgV8px0

(6) Apendix A

(7) s. 1267-1269

(8) s. 864

Källa: vaccine.me

21 augusti, 2013 By