Justitiedepartementet ville inte ta i det. Slutsats: Det är uppenbart inte stridande mot författningar att speja oss

25.06.2016 19:20

Justitiedepartementet ville inte ta i det. Slutsats: Det är uppenbart inte stridande mot författningar att speja oss


Justitiedepartementet ville inte ta i det. Passade tillbaka till Departementssekreterare Viktoria Chlot på Miljö- och energidepartementet, som refererade tillbaka till sitt eget förhandsbesked där hon hänvisat till SMHI:s webbplats för att "Det finns inga belägg för existensen av så kallade chemtrails".

Slutsats: Det är uppenbart inte stridande mot riksdagens och regeringens författningar att speja oss.

-- LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-06-23

________________________________________________________________

Avsändare: 

Leif Erlingsson
Eksjövägen 21 
570 34 Bruzaholm 

E-post: leif@lege.net 

2016-06-22 1 (1)

Mottagare: 

Regeringen
Regeringskansliet 
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm E-post:
forvaltningsavdelningen.registrator@ 
regeringskansliet.se

justitiedepartementet.registrator@
regeringskansliet.se 


Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, 
begär av registrator dagboksblad och Dnr med vändande e-post till leif@lege.net


Begär svar av Regeringen, Justitiedepartementet, om det enligt svenska författningar är lagligt att släppa ut kemikalier och aerosoler från luftfartyg oavsett dess påverkan på människors hälsa och på miljön?

I fråga diarieförd som Dnr M2016/01481/Brev, Miljö- och energidep. (se även M2016/01396/Brev) noterar jag att miljölag ej är tillämplig på luftfartyg medan Luftfartslag (2010:500) 3 kap. 1 § 1 st. om luftfartygs miljövärdighet såvitt jag förstår ej är tillämpbar för avsiktliga extra utsläpp, utöver för fall där sådana avsiktliga utsläpp skulle vara kända för de normala brukarna då lagen ifråga nämligen stadgar brukarens ansvar för att snarast anmäla sådana förhållanden som har betydelse för miljövärdigheten. Sådan rapportering förutsätter dock att de normala brukarna känner till vad som pågår, och att de dessutom rapporterar det. 

Luftfartsförordning (2010:770) 8 kap. 3 § handlar om föremål som kastas ned. Definitionsmässigt är inte en aerosol ett före, med hänvisning 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken, där det handlar om tillverkarens upplysningsskyldighet om sina produkter. Visserligen gäller denna upplysningsskyldighet även andra produkter om det kommer fram nya uppgifter om vissa angivna hälsoeffekter, men såvitt jag förstår är tillverkaren inte skyldig att rapportera något innan det finns bevis för att produkten orsakat skada. Om en väldigt begränsad krets ens känner till vilka produkter som sprids är det inte sannolikt att sådana bevis tas fram.

Finns det därför någon författning som förbjuder avsiktliga extra utsläpp av kemikalier och aerosoler från luftfartyg oavsett dess påverkan på människors hälsa och på miljön?Om jag har tolkat författningstexterna rätt så är det enligt dessa inte olagligt att giftspreja oss. Ännu inget svar

Avsändare: 

Leif Erlingsson
Eksjövägen 21 
570 34 Bruzaholm 

E-post: leif@lege.net 

2016-05-28 1 (1)

Mottagare: 

Regeringen
Regeringskansliet 
103 33 Stockholm E-post:
forvaltningsavdelningen.registrator@
regeringskansliet.se 


Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, 
begär av registrator dagboksblad och Dnr med vändande e-post till leif@lege.net


Leif Erlingsson har tidigare begärt svar av Regeringen angående vilken myndighet eller annan instans som är Behörig/Kompetent att besvara frågor angående aerosolbesprutning, s.k. geoengineering, samt i förekommande fall att Regeringen inte är Behörig/Kompetent att anvisa var sådan Behörighet/Kompetens kan finnas, begärt uppgift om detta förhållande. 

Departementssekreterare Viktoria Chlot på Miljö- och energidepartementet svarade med ett förhandsbesked att denna fråga diarieförts under M2016/01396/Brev och att det inte finns några belägg för existensen av så kallade chemtrails, samt gav en länk till SMHI:s webbplats om fenomenet med kondensstrimmor från flygplan. Men jag understryker att frågan gällde aerosolbesprutning, s.k. geoengineering. 

Innebär ovannämnda förhandsbesked och val av departement att Miljö- och energidepartementet har den formella Behörigheten/Kompetensen att besvara frågor angående aerosolbesprutning, s.k. geoengineering? Är i så fall Miljö- och energidepartementet ensam om att ha den formella Behörigheten/Kompetensen att besvara frågor angående aerosolbesprutning, s.k. geoengineering? 

Har Miljö- och energidepartementet eller någon annan inom Regeringen inhämtat reell empirisk kunskap i frågan om huruvida det sker avsiktliga extra utsläpp från luftfartyg utöver vad som beror av normal driftsnödvändighet? Kontroll mot miljölag gav att denna ej är tillämplig på luftfartyg. Luftfartslag (2010:500) 3 kap. 1 § 1 st. om luftfartygs miljövärdighet är såvitt jag förstår ej tillämpbar för avsiktliga extra utsläpp, utöver för fall där sådana avsiktliga utsläpp skulle vara kända för de normala brukarna då lagen ifråga nämligen stadgar brukarens ansvar för att snarast anmäla sådana förhållanden som har betydelse för miljövärdigheten. Sådan rapportering förutsätter dock att de normala brukarna känner till vad som pågår, 

och att de dessutom rapporterar det. 

Kontrolleras empiriskt att ej någon form av lågintensiv kemisk eller biologisk krigföring eller hemliga sådana experiment sker mot befolkningen? Vilka kontrollorgan har ansvar för att empiriskt kontrollera vad som faktiskt sprids i luftrummet? Hur går i så fall dessa kontroller till, hur ofta sker de och med vilken metodik? Insamlas luftprover bakom flygplan för att empiriskt kontrollera om onormala spridningar sker? Försvarets forskningsanstalt, Försvaret och kriminaltekniska laboratorium har säkert tillsammans de resurser som behövs för empiriska undersökningar.Mona Nilsson 2016-06-22 08:29:

Man hänvisar alltså genomgående till att detta inte behöver utredas eftersom det påstås ”inte finnas vetenskapliga bevis för att chemtrails existerar”. Tankeblockeringen kan jämföras med att du lämnar över misstankar om brott till polis eller miljöåklagare och de svarar : det finns inga vetenskapliga bevis för att brottet har begåtts. Vi tänker därför inte utreda…..
Här har vi alltså allvarliga, omfattande och trovärdiga misstankar för mycket allvarliga brott mot miljö och mot människor (inklusive att människor dör en förtida död) och det utreds inte. Uppmärksamma och insatta medborgare som pekar på det misstänkta brottet smutskastas och hånas.

https://newsvoice.se/2015/07/10/passagerare-misstankt-militarflygplan-gor-massivt-utslapp-forsvarsmakten-och-foi-vill-ej-kommentera/comment-page-1/#comment-172917

Ämne: Justitiedepartementet ville inte ta i det. Slutsats: Det är uppenbart inte stridande mot författningar att speja oss

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar