Hierarkisk organisation - Lite tankar om hierarkin

08.11.2015 15:47
text: Ivan Björn
 
Här nedan kan du läsa definitionen av vad en hierarkisk organisation innebär och hur den gestaltas i praktiken. Vi människor älskar tydligen hierarkier som består av kungar, presidenter, militär, politiker, ekonomiska intressen och inte minst kyrkor. Överallt där det finns hierarkier finns det särintressen, lögner, mord och förödelse.
 
Nedan ett exempel på katolska kyrkans hierarki (världens äldsta institutionella organisation som är så viktig att våra makthavare besöker ofta Rom eller tillåter att furste påven talar i våra världsliga hierarkiska organisationer som fungerar enligt exempel nedan) som ledde slutligen till Lincolns död - en av många som ville förbättra världen. Hur hierarkin fungerar praktiskt i Sverige kan du läsa på WhiteTv där det behandlas bedrägerier och korruption i dagens Sverige
 
 
Egentligen finns det ingen demokrati. Allt är bara en illusion om att det finns något att välja.

Ju högre och ju närmare en ”vald” makthavare befinner sig den internationella världsordningen, desto större bedrägerier begås det. Den vanliga människa som jobbar någonstans i den hierarkiska maskineri har sällan en hel bild av verkligheten och oftast och omedvetet bidrar hon till förödelsen som vi ser på jorden. I en hierarki är svart vitt och vitt svart, därför kan chemtrails besprutningen, lögner om klimatförändringar, lögner om strålnings skador, lögner om läkemedelsbiverkningar, lögner om livsmedelspåverkan på hälsan (gifter), lögner om vaccinering, lögner om historia, lögner om knappa resurser fungera klanderfritt. Allt fungerar hierarkisk och den som går utanför ramarna blir straffad.    

 
 
Ett utdrag ur boken av Eric John Phepls = Vatikanska lönnmördare sårad hemma hos mina vänner  
 
633
 
Hierarkins organisation är en fullkomlig militär despoti, vars påstådda
överhuvud är påven, men vars verkliga överhuvud är den svarte påven. Den
svarte påven är överhuvud för jesuiternas orden, och kallas för general. Han
har inte bara absolut kontroll över sin egen orden, utan leder och kontrollerar
kyrkans allmänna policy. Han är makten bakom tronen, och är hierarkins
verkliga överhuvud.
 
Hela maskinen står under strikta regler för militär disciplin. Hela denna maskins
tanke och vilja, att planera, föreslå och verkställa, finns i dess överhuvud. Det finns
inte någon oberoende tanke, eller handling, i dess underordnade delar. Obetingad och
okritisk lydnad gentemot order av överordnade myndighetspersoner, är det edsvurna
prästerskapets plikt i varje klass, precis som det är en plikt för officerare i armén, och
lika mycket en plikt för lekmännen gentemot sina präster, som det är för de meniga i
en armé gentemot deras närmaste befälhavare.
 
Det finns en komplett ansvarskedja, som sträcker sig från överhuvudet hela vägen ned till medlemskapet. Därmed kan hela den stora organisationen hanteras, som en enhet, för att genomföra överhuvudets planer och syften. Prästen är nästan en intellektuell slav åt sin biskop, biskopen åt sin ärkebiskop, och dessa i sin tur åt kardinalerna, och slutligen åt påvarna, vita och svarta [ordensgeneralen styr inte bara kompaniet, utan påven, hierarkin och hela det påvliga systemet]. . . .
 
Jesuiten planerar med största färdighet och list, obunden av alla moraliska
begränsningar, och alltid i största hemlighet, och verkställer sina planer i mörkret. Vi
anser dock att vi i detta fall har lyckats spåra honom genom alla de slingrande
vandringarna på hans mörka och slemmiga stig, och, att fastställa hans ansvar för
mordet på president Lincoln. . . .
 
Sidan 636
 
TALLEYRAND, en av de mest hyllade romersk-katolska biskoparna i Frankrike,
sa en gång, ’Språket är konsten att dölja ens tankar.’ Aldrig har det funnits ett sannare uttryck, om det hade hänvisning till det fruktansvärda bedrägeri som praktiseras av kyrkan Rom under det pompösa namnet ’teologiska studier.’ . . .
 
De viktigaste teologer som vi hade i våra händer var ’Les Conferences d’Anger,’
Bailly, [Peter] Dens, St. Thomas [av Aquinos], men framför allt [Alfonso] Liguori,
som sedan dess har helgonförklarats. Aldrig öppnade jag en utan att uppsända en
innerlig bön till Gud och till jungfru Maria om det ljus och den nåd som jag skulle
vara i behov av för mig själv och för de människor vars präst jag skulle bli.
 
Men hur skall jag förtälja min förvåning när jag upptäckte att jag, för att acceptera teologernas principer som min kyrka gav mig för vägledning var tvungen att lägga undan alla principer om sanning, rättvisa, om heder och helighet! (Ivans kommentar: Känner du igen detta? Obama fick fredspris! Var finns hans fredsprinciper när han sedan fredspriset fällde mer bomber på civila än Bush? Hur ofta hade du inte åsikter om politiken i Bryssel som leder oss rakt till den Nya Världsordningen och slaveri, Hur ofta svor du inte på politikerna som du röstade på som efter valet inte höll sina löften och ofta gjorde raka motsatsen? Känner du igen dig i denna prästs vittnesmål om att alla principer om sanning är undanröjda? Allt detta finns på grund av den hierarkiska ordningen på olika funktioner i samhället!) Vilka långa och smärtsamma ansträngningar det kostade mig att, ett efter ett, släcka de ljus av sanning och förnuft som tänts genom min barmhärtige Guds förmedling i mitt förstånd. Föratt studera teologi i kyrkan i Rom betyder att lära sig att tala falskt, att vilseleda, att begå rån, att begå mened! Det innebär att begå synder utan skam, det innebär att doppa själen i all slags orättfärdighet och nedrighet utan ånger! . . . ( Ivans kommentar: Begår inte USA synder utan skam? Hur många länder har de anfallit! Hur mycket lidande och förödelse har de inte förorsakat. Alltid är det den andres fel. I media propagerar man alltid mot den man anfaller så att människor accepterar detta, lika som kyrkan pratar om välgörenhet medan det finns död och förödelse i dess spår! ((Se ITCCS hemsida)) Den världsliga och den andliga makten går som hand i handske och med samma intresse för att styra världen.) Just dessa män som fördärvat mitt hjärta, förvrängt mitt förstånd och förgiftat min själ, som de har gjort med varje präst i sin kyrka, skall vara mina vittnen. Jag kommer just nu att med våld föra dem inför världen för att vittna mot sig själva.
 
637
 
’Jag önskar att jag aldrig hade öppnat en bok i teologi. Våra teologer saknar hjärta,
själ eller logik. Många av dem godkänner stöld, lögner och mened, andra drar ned oss
[kandidater till prästerskapet] utan att rodna, i de oanständigaste avgrunder av
laglöshet. Var och en av dem skulle vilja göra en lönnmördare av varje katolik. Enligt
deras doktrin, är Kristus inget annat än en korsikansk strötrövare, vars blodtörstiga
lärjungar är skyldiga att krossa alla kättare med eld och svärd. Skulle vi agera i
enlighet med dessa teologers principer, så skulle vi slakta alla protestanter [och
judar] med samma kallblodighet som vi skulle skjuta ned den varg som korsar vår
väg. Med sin hand fortfarande röd med blodet av Sankt Bartolomeus, talar de till
oss om välgörenhet, religion och Gud, som om ingendera fanns i världen
 
Men varför låta mitt minne och mina tankar dröja kvar vid dessa fruktansvärda banor,
där mördare, lögnare, menedare och tjuvar försäkras av teologerna i kyrkan i Rom att
de kan ljuga, stjäla, mörda och begå meded så mycket som de vill, utan att stöta sig
med Gud, under förutsättning att de begår dessa brott enligt vissa regler som
godkänts av påven för kyrkans bästa!” {7}
Charles Chiniquy, 1886
Amerikansk protestantisk ex-pr.st
Fifty Years In the Church of Rome
Jesuiterna –
 
641
 
Och så, den 27 mars 1865, for Lincoln för att träffa Grant, Sherman och amiral
Porter i kajutan på River Queen. Där gav han hemliga order till sina militära
ledare . . . Dessa order var, kort sagt, att vid den rätta tidpunkten bevilja motståndarna en vapenvila som inbegrep en fredsformel på grundval av den situation som hade rått före krigsutbrottet [för att på så sätt undvika ordens onda rekonstruktion och därmed skapandet av ordens frimureriska Ku Klux Klan, och samtidigt kullkasta införandet av den fjortonde ändringen och därmed den slutliga blandningen av båda raserna i norr och söder]. . . . Vid denna tidpunkt måste radikalerna ha varit fullt medvetna om att Lincoln var fast besluten att omintetgöra deras önskemål och att till södern återställa dess tidigare rättigheter, även om det betydde en tillbakagång för hans eget parti. . . .
Lincoln kom faktiskt in i den virvelström som ledde till undergång genom
sin fredstrevare; för dagen efter att han hade gjort den, avlägsnade döden honom för evigt från den politiska arenan. . . .
Vad gäller motiv, hade radikalerna ett större intresse i Lincoln död, och förväntade sig
att gynnas mer av den, än alla sydstatsledarna kunde ha hoppats på ens i sin vildaste
 
fantasi; . . .” {9} [Kursivering tillagd]
Otto Eisenschiml, 1937
Amerikansk historiker
Why Was Lincoln Murdered?
 

 

Slutnot: Om du har svårt att acceptera ovanstående så fråga dig varför vår värld ser ut som den gör. Var gör vi för fel i vår tankesätt? När kärlek betyder förödelse, mission betyder respektlöshet för livets uttryck, demokratin betyder destruktion, överflöd betyder brist på resurser. Var gör vi fel?...

Ämne: Hierarkisk organisation - Lite tankar om hierarkin

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar