FD MINISTER Görel Thurdin har sedan tidigare konstaterat att något är allvarligt fel i Sverige

11.06.2015 22:46

Redan 1996/97 hade fd minister Görel Thurdin konstaterat att något är allvarligt fel i Sverige, du får del av det återigen;

 

Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 ,

 

Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning

 

”Myndigheternas roll

Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättsäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende.

 

Myndigheterna är redskap inte maktapparater. De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m. Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut. Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som part i vetenskapliga kontroverser.

 

Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.

 

Ministerstyre

Rättsäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle. Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda.

 

Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa.

 

Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden.

 

Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.

 

”Slut citat.

En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 , Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning, som ovan har citerats.

 

 

 

Välkommen till det ”superkorrupta” makt- och myndighetsmissbrukande Sverige anno år 2015!

 

Vart tog ansvaret vägen? Varför tilläts myndighetsförtrycket att fortsätta och nu som synes eskalerat till ett ”super korrupt” makt- och myndighetsmissbrukande Sverige?

Varför tager svenska regeringar icke sitt ansvar?

Varför agerar icke Sveriges riksdag för att värna demokratin och rättssäkerheten?

Välkommen till det ”superkorrupta” makt- och myndighetsmissbrukande Sverige anno år 2015!

 

 

All makt utgår från folket i Sverige enligt grundlag, och som synes är det folkets ansvar att taga ansvaret, eftersom regeringar och riksdag icke har ett personligt ansvar och därmed icke tager ansvaret!

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar en demokratis utveckling, svenska folkets folkhälsa och dina barn och barnbarn

 

 

 

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ämne: FD MINISTER Görel Thurdin har sedan tidigare konstaterat att något är allvarligt fel i Sverige

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar