EU förklarar krig mot yttrandefriheten på nätet

06.06.2016 21:25

av Soeren Kern  •  6 juni, 2016

 

Översättning av originaltexten: European Union Declares War on Internet Free Speech
Översättning till svenska: Maria Celander

https://sv.gatestoneinstitute.org/8211/sociala-media-censur

  • Motståndare menar att åtgärden är en attack på yttrandefriheten i Europa. Man menar att EUs definition av "hatpropaganda" och "våldsuppmaningar" är så vag att nästan vad som helst kan räknas in som strider mot det europeiska myndigheter anser vara politiskt korrekt, däribland kritik mot massinvandring, islam eller EU.

  • En del medlemmar av EU-parlamentet har beskrivit EUs uppförandekod – som stipulerar att "stötande" material ska tas bort från nätet inom 24 timmar – som "Orwelliansk".

  • "Genom att slå fast att 'främlingsfientliga" kommentarer som en reaktion på krisen också är 'rasistiska', har Facebook stämplat majoritetsåsikten i Europa ... som en 'rasistisk' åsikt, och man fördömer alltså lejonparten av Europas invånare som 'rasister'". — Douglas Murray.

  • I januari 2013 stängde Facebook Gatestonemedarbetaren Khaled Abu Toamehs konto, efter att han rapporterat om korruptionen inom Palestinska myndigheten. Kontot öppnades igen 24 timmar senare, men då med två inlägg raderade och utan någon förklaring.

I veckan antog EU tillsammans med Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft en ny "uppförandekod", i syfte att motverka "olaglig hatpropaganda" i Europa.

Förespråkarna hävdar att efter de senaste terrorattackerna i Paris och Bryssel, är det nödvändigt att ta krafttag för att bekämpa jihadistpropaganda på nätet.

Motståndare menar att åtgärden är en attack på yttrandefriheten i Europa. Man menar att EUs definition av "hatpropaganda" och "våldsuppmaningar" är så vag att nästan vad som helst kan räknas in som strider mot det europeiska myndigheter anser vara politiskt korrekt, däribland kritik mot massinvandring, islam eller EU.

En del medlemmar av EU-parlamentet har beskrivit EUs uppförandekod – som stipulerar att "stötande" material ska tas bort från nätet inom 24 timmar – som "Orwelliansk".

"Uppförandekoden" presenterades 31 maj i ett yttrande från EU-kommissionen, EUs icke valda, administrativa avdelning. Här följer en summering av vad det innebär:

"Genom att skriva under uppförandekoden åtar sig it-företagen att fortsätta sina satsningar för att ta itu med olaglig hatpropaganda på nätet. Hit hör en fortsatt utveckling av interna förfaranden och fortbildning av personal för att säkerställa att majoriteten av de giltiga anmälningarna om olaglig hatpropaganda kontrolleras inom mindre än 24 timmar och att innehållet tas bort eller vid behov blockeras.

"It-företagen kommer också att satsa på att bygga ut sina pågående partnerskap med civilsamhällets organisationer, som ska hjälpa till att peka ut innehåll som uppmanar till våld och hatiskt beteende. It-företagen och Europeiska kommissionen ska även fortsätta sitt arbete med att identifiera och främja oberoende motbudskap [förf fetning], nya idéer och initiativ och stödja utbildning i kritiskt tänkande."

I "uppförandekoden", vars originaldokument fortfarande bara finns på engelska, hittar vi bland annat:

"IT-företagen delar EU-kommissionens och EUs medlemsstaters engagemang för att bekämpa olaglig hatpropaganda på nätet. Olaglig hatpropaganda, såsom det definieras i Rambeslut 2008/913/JHA per den 28 november 2008, gällande motverkande av vissa former av rasistiska uttryck och främlingsfientlighet genom lagstiftning och nationella lagar som berör detta, innefattar allt offentligt uppförande som uppmanar till våld eller hat mot en grupp personer eller en medlem av sådan grupp definierad genom ras, hudfärg, religion, nationell eller etnisk härkomst. ...

"IT-företagen stöder EU-kommissionen och EUs medlemsstater i deras ansträngningar att möta utmaningen vad gäller att nättjänster inte ska erbjuda möjlighet att viralt sprida olaglig hatpropaganda. Spridandet av olaglig hatpropaganda påverkar inte bara de grupper eller individer som pekas ut negativt, utan också dem som tar ställning för frihet, tolerans och icke-diskriminering i vår öppna samhällen, och har en avskräckande effekt på det demokratiska samtalet på nätet.

"Emedan den faktiska tillämpningen av bestämmelser som reglerar hatpropaganda är beroende av ett robust system med tillämpning av juridiska sanktioner mot de individuella förövarna, så måste detta också kompletteras med insatser som säkerställer att hatpropaganda på nätet omedelbart får konsekvenser från nätaktörer och sociala medieplattformar, efter mottagande av giltig anmälan, inom en rimlig tidsrymd. Giltig innebär i detta sammanhang att anmälan inte bör vara otillräckligt specificerad eller styrkt.

"IT-företagen, som leder arbetet med att motverka spridandet av olaglig hatpropaganda på nätet, har tillsammans med EU-kommissionen tagit fram en uppförandekod där man officiellt åtar sig följande uppgifter:

  • "IT-företagen ska ha tydliga och effektiva rutiner för att granska anmälningar angående olaglig hatpropaganda på deras plattformar, så att de kan ta bort eller blockera tillgång till sådant innehåll. IT-företagen ska ha tydliga regler eller riktlinjer för användare, som klargör att de förbjuder främjande av uppmaningar till våld och hatiskt uppförande."
  • "IT-företagen förbinder sig att granska majoriteten av de giltiga anmälningar som inkommer vad gäller olaglig hatpropaganda inom 24 timmar, och ta bort eller blockera tillgång till sådant innehåll, om nödvändigt."
  • "IT-företagen och EU-kommissionen förstår värdet av oberoende motargument mot hatisk retorik och fördomar, och har som mål att fortsätta sitt arbete med att identifiera och främja oberoende motberättelser, nya idéer och initiativ och stöder utbildningsprogram som uppmuntrar kritiskt tänkande."

Avtalet stipulerar också att internetbaserade företag ska etablera ett nätverk av "betrodda rapportörer" i alla EUs 28 medlemsstater, som ska rödflagga innehåll på nätet som "främjar våld och hatiskt uppförande".

EU:s konsumentkommissionär Vĕra Jourová försvarar avtalet:

"Den senaste tidens terrordåd har påmint oss om hur brådskande det är att komma åt olaglig hatpropaganda på nätet. Sociala medier är dessvärre ett av de verktyg som terroristgrupper använder för att radikalisera ungdomar och rasister utnyttjar för att sprida våld och hat. Överenskommelsen är ett viktigt steg framåt mot ett internet som fortsatt är en plats där människor fritt och demokratiskt kan uttrycka sig och där europeiska värderingar och EU-lagstiftningen respekteras. Jag välkomnar det åtagande som It-företagen gjort runt om i världen, att granska majoriteten av de giltiga anmälningarna om olaglig hatpropaganda inom mindre än 24 timmar och ta bort eller vid behov blockera innehållet."

Men alla håller inte med om detta. Nationella sekulära sällskapet (NSS) i Storbritannien har varnat för att EUs åtgärder "vilar på en vag definition av begreppet 'hatpropaganda' och riskerar att äventyra religionskritiska diskussioner på nätet". Sällskapet tillade:

"Avtalet kommer samtidigt som ex-muslimer vid ett flertal tillfällen klagat på att sociala medier censurerat dem på nätet. Rådet för brittiska ex-muslimer har nu börjat samla ihop exempel bland sina Facebookföljare, där 'ateistiskt, sekulärt och ex-muslimskt innehåll' censurerats efter falska 'massanmälningar' av 'cyberjihadister'. Man har bett sina anhängare att rapportera detaljer och bevis på alla fall där sidor och grupper 'förbjudits [eller] stängts av från Facebook då man kritiserat islam och islamism.'"

NSS pressansvarige, Benjamin Jones, sa:

"I stället för att tackla 'cyberjihad', riskerar avtalet att få precis motsatt effekt, och kväva all kritisk diskussion om religion med vaga regler kring 'hatpropaganda'. Dåligt påläst personal på Facebook och Twitter, kanske med egna ideologiska preferenser, kan lätt uppfatta eldfängd kritik av islam som 'hatpropaganda', särskilt om det handlar om webbsidor eller användare som är måltavlor för och massrapporteras av islamister."

I en intervju med Breitbart London sa Index on Censorships VD Jodie Ginsburg:

"Redan nu är hets mot folkgrupplagarna alldeles för vittgående och tvetydiga i stora delar av Europa. Detta avtal lyckas inte på ett adekvat sätt definiera vad 'olaglig hatpropaganda' är och omfattar inte tillräckligt skydd för yttrandefriheten.

"Det delegerar än en gång makten till icke demokratiskt valda företag, och ger dem makten att avgöra vad som är olaglig hatpropaganda och vidta åtgärder kring detta – ett tilltag som med all säkerhet kommer att begränsa yttrandefriheten i den missriktade tron att detta kommer att öka allas vår säkerhet. Det kommer det inte att göra. Det kommer helt enkelt att driva impopulära åsikter och tankar under jord, där de är svårare att övervaka – eller utmana.

"Det finns precedensfall vad gäller borttagande av impopulära eller stötande åsikter, och detta avtal riskerar att förstärka företeelsen att man tar bort kontroversiella – men lagliga – inlägg genom missbruk av anmälningsfunktionen."

European Digital Rights and Access Now, en koalition av olika yttrandefrihetsorganisationer, aviserade att de framgent inte kommer att delta i diskussioner med EU-kommissionen, eftersom de "inte har tilltro till den illa genomtänkta 'uppförandekod' man kommit överens om". I ett pressmeddelande varnade man:

"Enkelt uttryckt – 'uppförandekoden' nedgraderar lagen till andraklasstatus, efter den 'ledande roll' privata företag ombes inta genom att godtyckligt genomdriva sina användarvillkor. Denna process, etablerad utanför det gängse demokratiska ramverket, stöder sig på oklara ansvarsregler för nätbaserade företag. Det skapar också allvarliga risker för yttrandefriheten, då lagligt – men kontroversiellt – innehåll riskerar att tas bort som ett resultat av denna frivilliga och ansvarsbefriade mekanism.

"Detta innebär att 'avtalet' mellan en handfull företag och EU-kommissionen med all sannolikhet strider mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (under vilka restriktioner av grundläggande rättigheter måste underbyggas i lag), och kommer i praktiken att strida mot Europadomstolens praxis vad gäller försvar av yttrandefriheten."

Janice Atkinson, oberoende EU-parlamentariker från sydöstra England, sammanfattade det hela så här: "Det är Orwellianskt. Alla som har läst 1984 ser nu hur den spelas upp i verkligheten."

Även innan man skrev på EUs avtal om uppförandekod har sociala medie-sajter inskränkt yttrandefriheten, ofta på uppdrag av olika regeringar.

I september 2015 spelades Tysklands förbundskansler Angela Merkel (oavsiktligt) in, då honkorsförhörde Facebooks VD Mark Zuckerberg kring vad han tänkte göra åt kritik mot hennes öppna dörrar-politik i migrationsfrågan.

I januari 2016 drog Facebook igång en "Civilkurage på nätet-kampanj", riktad mot Facebookanvändare i Tyskland, i syfte att "bekämpa hatpropaganda och extremism på nätet".

I en artikel för Gatestone Institute, noterade den brittiske samhällsdebattören Douglas Murray att Facebooks åtgärder mot "rasistiska" inlägg verkade "innefatta allt som kunde uppfattas som kritiskt mot EUs nuvarande katastrofala migrationspolitik". Murray skrev:

"Genom att bestämma att 'främlingsfientliga' kommentarer i relation till krisen också är 'rasistiska', har Facebook gjort den europeiska majoritetsåsikten (som, det måste betonas, är en annan än kansler Merkels) till 'rasistiska' åsikter, och därmed fördämt en majoritet av européerna som 'rasister'. Denna politik kommer att vara en stor del i det som för Europa in i en katastrofal framtid."

Facebook har också siktat in sig på Gatestones skribenter. I januari 2013 stängde Facebook Gatestonemedarbetaren Khaled Abu Toamehs konto, efter att han rapporterat om korruptionen inom Palestinska myndigheten. Kontot öppnades igen 24 timmar senare, men då med två inlägg raderade och utan någon förklaring. Abu Toameh skrev:

"Det är fortfarande censur. De avgör vad som är acceptabelt. Nu måste vi vara försiktiga med vad vi lägger ut och delar. Betyder detta att vi inte får kritisera arabiska regimer längre?"

I juni 2016 stängde Facebook Gatestones Sverigeexpert Ingrid Carlqvists konto, efter att hon lagt upp en Gatestonevideo i sitt flöde – med rubriken "Sweden's Migrant Rape Epidemic". Gatestone skrev i en ledare:

"Efter enormt gräsrotstryck från Gatestones läsare började svensk media rapportera om Facebooks klumpiga censur. Den slog helt fel, och Facebook tvingades utöva skadebegränsning. De öppnade Ingrids konto igen – utan förklaring eller ursäkt. Ironiskt nog gjorde deras censurförsök bara att Ingrids video fick ännu större uppmärksamhet.

"Facebook och EU har backat – för tillfället. Men de är fast beslutna om att blockera åsikter de inte gillar. De kommer igen."

 

I veckan antog EU tillsammans med Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft en ny "uppförandekod", i syfte att motverka "olaglig hatpropaganda" i Europa. Dagen efter stängde Facebook Gatestones Sverigeexpert Ingrid Carlqvists konto, efter att hon lagt upp en Gatestonevideo i sitt flöde – med rubriken "Sweden's Migrant Rape Epidemic."

 

Soeren Kern är Senior Fellow på New York-baserade Gatestone Institute. Han är också Senior Fellow for European Politics på Madridbaserade Grupo de Estudios Estratégicos/Strategic Studies Group. Följ honom på Facebook och Twitter. Hans första bok, Global Fire, kommer ut 2016.

 

 

Ämne: EU förklarar krig mot yttrandefriheten på nätet

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar