Den svenska EU-avgiften

29.06.2016 23:17

 

Av Micke Håkansson

 

År 2015 uppgick den svenska EU-avgiften till rekordhöga 44,2 miljarder kr. Dessa skattemedel fördelades enligt följande:

- EU-Administration Bryssel (82,8/28) =.....2,9 miljarder kr
- EU-bidrag till andra länder =...................31,6 miljarder kr 
- EU-bidrag tillbaka till Sverige =.................9,7 miljarder kr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Summa EU-avgift för Sverige =................44,2 miljarder kr

Detta är nästan lika mycket som försvarsbudgeten vilken uppgår till 48,8 miljarder kr och MER än budgeten för rättsväsendet vilken uppgår till 42,2 miljarder kr eller biståndet om 28,3 miljarder kr i vårbudgeten för 2016.

 

Sverige gick således 44,2 – 9,7 = 34,5 miljarder kr back på EU-avgiften 2015, och på den vägen har det varit VARJE ÅR sedan 1995 då Sverige blev EU-medlem (Sverige har hela tiden i snart 21 år varit en nettobetalare till EU). Totalt för alla år sedan 1995 blir siffran inbetalt – utbetalt = 571,6 – 225,9 = 345,7 miljarder kr back för samtliga medlemsår. Se länk nedan.

Svenska folket undrar naturligtvis:

- Varför ”filtrera bort” 44,2 – 9,7 = 34,5 miljarder kr via Bryssel & Strasbourg bara under ett enda år?

- Varför inte gå ur EU och behålla 44,2 miljarder? Då skulle 34,5 miljarder kr istället kunna användas till ökat jordbruksstöd (Sverige får idag lägre EU-stöd till jordbruket än andra EU-länder pga modernt jordbruk). Vidare skulle medlen kunna användas till ökade anslag till vård, skola, omsorg, försvar, pensioner, osv.

- Sverige har högre sociala avgifter, arbetsgivaravgift, lönekostnader, bolagsskatt, energi-/dieselskatt, konstgödselskatt, mm än genomsnittet i EU-länderna (se länk nedan). Vidare har vi högre miljökrav samt krav på djurhållning. Varför ta bort tullarna när de ekonomiska och miljömässiga spelreglerna är så olika?

- Varför har inte spelreglerna & kraven anpassats till EU-snittet så att svenska företagare – som inte har export - har en chans att konkurrera på den egna, inhemska marknaden?

- Varför - av ovanstående orsak – döda det egna näringslivet (t ex mjölkbönderna/jordbruket, transportnäringen, privata snickar, byggfirmor, hantverkare, etc) som inte klarar ”konkurrensen” pga olika villkor & ekonomiska spelregler? Detta är INTE juste ”frihandel” (som förespråkarna tror att det är)!!

Grundorsaken till problemen för Sverige & de inhemska näringslivet som inte har export; t ex småföretag, hantverkare, jordbruket/mjölkbönderna, osv, är att man först – och fortfarande efter 21 års medlemskap - inte/aldrig rättade till de ekonomiska samt kvalitets- och miljöreglerna utan endast tog bort tullarna. På så sätt blev det svenska näringslivet och företagen "bakbundna" och har aldrig kunnat konkurrera på lika villkor. Några exempel 2016:

Nyckeltal………………...Sverige……EU-snitt
------------ - - - - - - - - - - - --------- - - - -----------
Skattetryck av BNP………42,7%.......37,3%
Kapitalbeskattning………..30,0%.......23,3%
Bolagsskatt………………..22,0%.......21,3%
Sociala avgifter…………...45,9%.......32,5%
Kommunalskatt…………...32,1%.......27,0%
Moms……………………...25,0%.......21,6%

Stoppa in dessa siffror i den privata, inhemska företagarens budget, resultaträkning, produktkalkyl och deklaration så inses/visar det sig snarast att det INTE går att konkurrera med andra EU-länder med så olika ekonomiska spelregler!! Det framgår även tämligen tydligt att detta INTE är juste ”frihandel”, när villkoren & spelreglerna är så fullständigt - TOTALT - olika.

Populärt brukade en del politiker kalla Sverige för "ankdamm" i början på 90-talet. Men effekten efter EU-inträdet 1995 av att på ovanstående sätt endast ta bort tullarna och införa "passfrihet" blev ungefär som att "dra upp dammluckorna och låta vattnet dränka den egna ankdammen" (dvs sig själv). Detta var/är MYCKET oklokt av politikerna och blir landets undergång, såvida inte politikerna vaknar och förstår detta samband/denna helhet.

Endast om spelreglerna anpassas till EU-snittet skulle vi få någon egentlig nytta av EU-medlemskapet (och/eller inte tullar återinförs). I ANNAT FALL BLIR MEDLEMSKAPET ALDRIG NÅGON FÖRDEL!! Fram tills dess så fortsätter Sverige endast att vara en nettobetalare till EU och en stor "looser" i sammanhanget.

Ovanstående resulterar t ex i nuläget att de sista - men största och bästa - mjölkbönderna nu tvingas gå i konkurs, trots en av världens högsta kvalitet och djurhållning. Det är även orsaken till att svenska företag - alltjämnt - söker sig till s k "lågkostnadsländer". Det är ledsamt att konstatera att våra svenska politiker kör landet i botten på endast inkompetens och dålig politik.

 

- EU ÄR FÖRVISSO ETT ANTAL HANDELSAVTAL - MEN SOM DRABBAR DET INHEMSKA FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT (UTAN EXPORT) HÅRT EFTERSOM SPELREGLERNA INTE ÄR LIKA & ANPASSADE !!!

 

Se t ex hur den svenska transportbranschen, byggbranchen, butiker, hantverkare, jordbruket/ mjölkbönder/ grisbönder/ hönsbönder, osv slås ut (de som är egenföretagare och inte exporterar).

Av den svenska EU-avgiften 2016 utgörs andelen tidigare tullavgifter till EU endast 4,3 miljarder kr. Detta är bara 0,19% av det totala värdet på exporten och importen (varor+tjänster) till/från EU om 1.070,5 + 1.158,7 = 2.229,2 miljarder kr. Man kan således inte påstå att tullfriheten är något argument för EU-medlemskap och ökad handel mellan EU-länderna eftersom 0,19% av det totala export- & importvärdena är en närmast försumbar kostnad.

Sverige hade sin största industriella-, export- och välståndsutveckling mellan åren 1887-1995, dvs de 108 år då man INTE hade ”frihandel” med olika ekonomiska spelregler/otillbörliga villkor för svenska företagare och bönder. Sedan gick Sverige - med knapp majoritet - med i EU år 1995.

Efter det har det gått kraftigt utför; svenska företag har flyttat till "lågkostnadsländer" och det svenska jordbruket/mjölkbönderna har packat ihop eftersom de påstods att inte klara "konkurrensen" (som de kallar det). Vidare har det svenska välfärdssystemet urholkats med ständig kris inom vård, skola, omsorg och pensionernas storlek för de svenska skattebetalarna sedan 1995 och fortgår alltjämnt..

Sverige behöver - p s s som England (”Brexit”) & Grekland, Finland, m fl eller Island (som tog tillbaka sin EU-ansökan) - se över/ifrågasätta EU-medlemsskapet!! DAGS FÖR SWEXIT !!

TILLÄGGSKOSTNADER
--------------------------------
"På köpet"/tillkommer ovanpå ovanstående gör dessutom - pga den fria rörligheten - extra samhällskostnader för tiggare, snatterier (138 om dagen, +3% mot 2014 enl BRÅ), ficktjuvar (143 fickstölder om dagen 2015, +31% sedan 2006 enl BRÅ), villa- & lägenhetsinbrott (ökning med 2% år 2015 till drygt 62 om dagen och +52% mellan åren 2006-15 enl BRÅ), sexualbrott (drygt 49 st om dagen 2015, +49% sedan 2006 enl BRÅ), skadegörelse (534 st om dagen, +29% mot 2014 enl BRÅ), vägpirater, bärplockare, kriminella ligor/maffianätverk, prostituerade, svarttaxichaufförer etc som rör sig fritt över gränsen.

Med anledning av den överdimensionerade invandringen får vi vidare ytterligare nettokostnader för invandringen om 71,8 miljarder kr för migration och integration i statens vårbudget 2016 vilket är 2,2 ggr större än S+Mp-regeringens budgetunderskott om -32,7 miljarder kr för 2015!! Se länkar nedan. Ovanpå detta TILLKOMMER DESSUTOM ökade kostnader för rättsväsende, vård, skola, omsorg, bostadsbidrag, kommunikationer, osv vilka belastas hårt av flyktinginvandring och EU-migration med drygt 93 miljarder kr samt en ökad nettokostnad för de kommunala stöden om drygt 127 miljarder kr som tas av kommunalskatterna!! Totalt blir detta en kostnad om drygt 292 miljarder kr för de svenska skattebetalarna!!

Dessa belopp ökar dessutom ständigt pga ökad kriminalitet, dödsskjutningar (ökning till 1 mord var 3:e dag 2015 enl BRÅ), olaga hot (ökning med +3% till 143 om dagen 2015 enl BRÅ), bostadsinbrott (ökning +3% under 2015 till 62 inbrott per dag), bilbränder (4 st bilbränder per dag 2015 enl MSB), garagebränder, skolbränder (drygt en anlagd skolbrand per dag enl MSB), våldtäkter (drygt 16 st per dag 2015 enl BRÅ), snatterier & butiksstölder (138 om dagen 2015 enl BRÅ), stenkastning mot polis, ambulans, brandkår, busschaufförer, varutransporter, brevbärare, kopparstölder, maffiarättegångar (154 miljoner kr för Bosnienmaffiarättegången + 104 miljoner kr för AF/invandrarbedrägerirättegången + 254 miljoner kr för maffiabedrägeriet/Syriska kyrkan/AF i Södertälje), försäkringsbedrägerier/höjda premier, sänkta fastighetsvärden (-40% i t ex Södertälje), ökade kostnader för friskolor pga att föräldrar inte vill placera sina barn i kaotiska skolor i invandrartäta områden, etc.

Den egentliga arbetskraftsinvandringen uppgår officiellt bara till 11% sedan 1980. Detta innebär att knappt en av nio utgörs av arbetskraftsinvandrare sedan 1980 (troligen bara ca 4-5% pga fusket med arbetsintyg). Resterande 89% är huvudsakligen asylsökande flyktingar & anhöriginvandring som kommer hit av helt andra orsaker och som har andra ambitioner än att komma hit för att arbeta.

Ytterligare idiotiska kostnader som vi får "på köpet" av EU-medlemskapet är t ex ej påverkbar björnjakt/björnstam, vargjakt/vargstam, snart utrotad älgstam, förbud mot snus, fri sprit- & cigarettsmuggling, beslut om storlek på potatis, färg på tomater, storlek & färg på jordgubbar, böjvinkel & storlek på gurka, osv - lång lista - och förbud mot att använda råttgift (där Anticimex tilldelas en monopolställning)! Förra året fick vi vidare lära oss att Öland inte är någon ö enligt EU eftersom den är förbunden med fastlandet via en bro (!!).

Den senaste kostnaden som tillkommit är s k "Social housing", dvs byggande av enkla modulhus till flyktingar för en kostnad om 340.000 kr per invandrare (motsvarar medelinkomsten per år per person i Sverige). Denna kostnad skall belastas kommunalskatterna som redan nu 2016 har en högsta toppnotering någonsin om 32,10% i genomsnitt för år 2016.

”Frihandeln” som EU-medlemskapet erbjuder täcker inte alla dessa kraftigt förhöjda kostnader eftersom tullavgiften innan EU-inträdet normalt bara uppgick till max 5-10% av varuvärdet på en industrivara. Importvarorna från EU blev i genomsnitt 7% billigare och exportvaror till EU blev 7% billigare vilket inte är en tillräckligt bra nationalekonomisk fördel för att uppväga ovanstående kostnader.

Av den svenska EU-avgiften för 2016 gör andelen tidigare tullavgifter till EU endast 4,3 miljarder kr. Detta är bara 0,19% av det totala värdet på exporten och importen (varor+tjänster) till/från EU om 1.070,5 + 1.158,7 = 2.229,2 miljarder kr. Man kan således inte påstå att tullfriheten är något argument för EU-medlemskap eftersom 0,19% av det totala export- & importvärdena är en närmast försumbar kostnad.

Sverige klarade av att styra sitt eget land de första 1.500 åren sedan riket enats. Varför skulle vi inte klara det nu? Tror någon att vi har förlorat kompetensen? Man undrar; VART TOG SVERIGES EGNA GRUNDLAGAR VÄGEN?? De som förut - när svenskarna styrde sitt eget land - måste godkännas av minst tre (!) oberoende riksdagar (dvs det tog minst 9 år att ändra en grundlag förut; 3 x 3 år = 9 år eftersom vi hade val vart 3:e år förut). VARFÖR SKALL EU STÅ ÖVER VÅRA EGNA GRUNDLAGAR ? DET ÄR DAGS ATT SVERIGE ÅTERFÅR STYRET ÖVER DET EGNA LANDET!!

21 st av EU-ländernas 28 st hade 2014 en större bruttoskuld som andel av BNP än Sverige. 16 av EUs 28 medlemsländer - dvs mer än hälften - klarade 2014 inte av EUs eget krav om att länderna inte får ha mer än 60 procent av sin BNP i offentlig bruttoskuld. Bara 6 av EU-länderna hade bättre siffror än Sverige. Varför skall vi lägga vår ekonomi och styret av vårt land i händerna på dessa EU-länder som har SÄMRE ekonomi och styr sina länder på ett SÄMRE sätt än Sverige?? En MYCKET dålig affär för Sverige!

Bara 1,9% av EUs befolkning är svenskar, men vi tog emot och beviljade 10,3% av EUs asylansökningar år 2015. Föregående år 2014 uppgick siffran till 19% beviljade av Eus asylansökningar. Varför skall vi ta emot och bevilja 5,4-9,9 ggr mer än genomsnittet för de 28 EU-länderna per capita i första instans och t ex 1,9-6,3 ggr fler flyktingar per capita än Tyskland som vi gjorde?? Får vi guldmedalj då? Är det SVERIGE som - ensamt - är ansvarig för alla krig i mellanöstern och all fattigdom i världen?? Dags för Sverige att gå ur EU – dags för ”Svexit”!!

Den enda anledningen till att Sverige röstade för EU var att man ville kunna köpa mer & billigare sprit och enklare kunna växla pengar - euro - på planet på semesterresan! Någon bättre fördel än så blev det aldrig - och har det aldrig varit!! Den "fördelen" kan Sverige enkelt avstå eftersom den inte - på långa vägar - uppväger ovanstående, höga kostnader!!

I november 2010 antog riksdagen en ny grundlag. Då skrevs det svenska EU-medlemskapet in i grundlagen. Vidare skrevs man in i grundlagen (Regeringsformen §2) att "Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408)". Detta är INTE liktydigt med att Sverige skall vara ett mångkulturellt land vilket vissa politiska partier påstår. Detta är ett missförstånd eller - troligare - en ren lögn och svenska folket vill INTE ha fler/öka invandringen!!

Ovanstående passerade - av en händelse (?) - nästan obemärkt och odebatterat i svensk media och röstades igenom av S, Mp, V och Alliansen/DÖ-politikerna i stort sett utan svenska folkets vetskap .

EN ÄNDRING TILLBAKA AV GRUNDLAGEN TILLBAKA TILL ORIGINALET BÖR DÄRFÖR UTFÖRAS SNARAST NÄR DET GÄLLER DESSA PUNKTER!! BANA VÄG FÖR ”SWEXIT”!!
.

 

 

 

 

Ämne: Den svenska EU-avgiften

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar