De oförvitliga lögnarna och landsförrädarna. Grundlagsbrott.

07.02.2015 22:04

Av Olle Ljungbeck

Jag skall här redovisa på vilka grunder Sveriges regerings- och riksdagsledamöter alltsedan EU-inträdet och fortsättningsvis brutit/bryter mot vår konstitution (statsskicket, grundlagarna). Grundlagarna är Sveriges  främsta lagar. De skall bl a garantera demokratin och rättssamhället. Brott mot dessa lagar får ödesdigra konsekvenser för medborgarna. Det är vad som hänt i Sverige.

 

När vi talar om Sveriges statsskick så är det särskilt några uttryck som är centrala. Det är demokrati, parlamentarism och representativt system.

För att markera att folkviljan måste få komma till uttryck (annars ingen demokrati) heter det i portalparagrafen till vår främsta grundlag – Regeringsformen – ”att all offentlig makt utgår från folket”.

Denna uppfordrande bestämmelse ignorerar emellertid regering och riksdag (regerings- och riksdagsledamöterna).

De har numera en annan tolkning av grundlagen (och bryter därmed mot denna) än den som gällde före EU-inträdet och alltsedan demokratins införande. De gör sig därför skyldiga till grundlagsbrott. De hävdar nämligen att eftersom vi har ett representativt system så behöver de (riksdagen) inte höra folkets vilja utan kan besluta hur de vill. Detta är emellertid självklart en helt felaktig slutsats. Det är också en tolkning som skett efter EU-inträdet. Det vore ju detsamma som att medborgarna lämnar över makten in blanko, det vill säga villkorslöst! Detta motsägs ju helt av portalparagrafen. Varför då ha allmänna val?

Grundlagen såväl som förarbetena till denna stadgar att partierna tydligt i val skall redovisa de förslag till beslut de tänker fatta om de kommer i regeringsställning. Detta borde vara en självklarhet. Om inte medborgarna vet vilka frågor respektive parti kommer att fatta beslut i kan de ju inte välja det parti vars program de anser bäst överensstämmer med deras egna åsikter. De blir i motsats till vad portalparagrafen anger – helt maktlösa. Portalparagrafens skrivning om ”att all offentlig makt utgår från folket” blir ju meningslös eftersom riksdagen  då fattar beslut utifrån sina egna åsikter och inte efter vad medborgarna kräver och vill.

Det innebär att vi i dag inte har en rèell demokrati utan enbart en formell sådan. Från att ha varit en av Europas främsta demokratier är medborgarna i dag helt utan inflytande.

Det är tydligt att man inför valen skiljer bort frågor som man inte vill att medborgarna skall ha inflytande i. Sådan är t ex grundlagsändringar, invandring, försvar, natoanslutning etc.

Regerings- och riksdagsledamöternas hantering av grundlagarna och demokratin innebär att de övertagit nazismens och facismens övermänniskofilosofi. Samma förakt för medborgarna som de nämnda!

Riksdagsledamöterna anser sig som diktatorn  stå över folket och folkviljan. När man därför på alla sätt söker misstänkliggöra Sverigedemokraterna (SD) – som är det enda parti i dag som anser att medborgarna skall ha avgörande inflytande i alla viktiga frågor – är detta inget annat än ett sätt att i likhet med Hitler hetsa mot någon annan grupp som kan hota deras maktställning.

Att avvecklingen av demokratin kunnat gå så långt som den gjort, är ett tecken på såväl usel moral som obildning hos riksdagsledamöterna. Men sabotaget av demokratin skulle inte lyckats ifall medierna levt upp till sin roll som granskare av makten. Nu har de i stället bildat symbios med den.

De människor som före EU-inträdet befolkade vår riksdag hade en tydlig respekt för grundlagen och därmed också för demokratin och medborgarna.

Den s k ”Decemberöverenskommelsen” har  jämte 2002 års grundlagsbrott (utöver denna har ett stort antal ändringar av grundlagen skett utan att folket informerats och därför inte har vetskap om förändringarna) inneburit att man störtat de pelare demokratin vilar på. Parlamentarismen dödförklarades i och med denna överenskommelse.  De lögner Löfven med berått mod slängt i ansiktet på svenska folket är så grova och allvarliga att han borde fällts omgående om vi hade haft tillräckligt många moraliskt hedervärda ledamöter i riksdagen. Nu är det inte så, och därför är det bara att hoppas att SD till nästa val samlar en majoritet av Sveriges väljare. Alternativt att det till slut går upp för vissa ledamöter i andra partier att de för demokratins skull måste göra gemensam sak med SD.

Här nedan följer frågor där regering och riksdag agerar helt i strid med medborgarintressen och de negativa konsekvenser som blir följden.

Massinvandringen.

Denna strider helt mot folkrätten. Den kommer att få olyckliga konsekvenser såväl i nutid som i framtid.  Det borde vara en självklarhet för alla, att när inte endast kultur/seder/religion utan framförallt grundläggande värderingar skiljer flertalet invandrare från oss då är det inte möjligt att leva i samförstånd. Framtida väpnade konflikter är därför något realisten bör se som troliga. Självklart kan inte Sverige behålla sin plats som ett välfärdsland. Trots att kostnaderna för invandringen är enorma nämns de inte när finansministern redovisar budgeten! Något liknande har aldrig tidigare förekommit.

Asylanterna.

I dag är det framförallt landsbygdens små orter som får ta emot asylsökande. Storstädernas burgna områden där inte minst politiker och mediemänniskor har sin bostad tar nästan inte emot några asylanter alls. Därför är det ett faktum att många av dessa, som talar om massinvandringens förtjänster nästan aldrig träffat en invandrare. När asylanterna väl utplacerats frånhänder sig migrationsverket och andra ansvariga myndigheter sig allt ansvar. Att ordna sysselsättning mm lämnas över till ”byinvånarna” som inte alls bett om att få dit dem.

Här följer de 15 minsta orterna som fått ta emot asylsökande.

Ort                 Närmaste stad  inv  asylsökande

Undrom         Sollefteå            85          200

Trensum        Karlshamn       106         300

Långträsk      Piteå                 109          52

Byxelkrok      Borgholm         129        133

Dalskog         Mellerud            133        124

Blackstad      Västervik           145        120

Gysinge         Sandviken         149        200

Virestad         Älmhult              155          81

Trehörningssjö  Örnsköldsvik160          50

Rätan             Berg                    195          84

Stavsjö          Nyköping             212        150

Liden             Sundsvall             254        110

Ramsberg     Lindesberg           257          55

Hällnäs          Vindeln                 259         500

Åsarna           Berg                      268         148

Konsekvenser för skolan och svenska skolelever!

Förra året, kom det 22000 asylanter mellan 7 och 15 år. Ni ser av ovanstående var de hamnar. Inte i Djursholm, Danderyd etc. Vilka blir konsekvenserna för de svenska eleverna på orter som ovanstående? Självklart sämre resultat. Och Du Svensson sitter tyst och låter detta ske. Dina barn och barnbarn slås ut redan i småskolan.

Enligt Skolverket utgjorde utlandsfödda ungdomar ungefär 12 procent av eleverna i grundskolans avgångsklasser våren 2014. Två tredjedelar (2/3) av de utlandsfödda eleverna hade kommit till Sverige efter ordinarie skolstart. För dessa elever är det mer än tio gånger vanligare att ha föräldrar med högst förgymnasial utbildning men också många helt utan utbildning. Analfabetism bland såväl föräldrar som barn är snarare regel än undantag.

Grundskolorna ute i de invandrartäta (se ovan) kommunerna utsätts för enorma påfrestningar när de på kort tid ska försöka kompensera för de låga ingångsvärden som dessa elever har med sig in genom skoldörren. Skolverkets statistik går heller inte att tolka som annat än ett enormt misslyckande. Knappt hälften blir behöriga till gymnasiet. Självklart drabbas också svenska elever. Ja, givetvis blir möjligheterna till lärande för de svenska eleverna betydligt sämre om inte t o m omöjliga i vissa skolor med hög andel analfabeter.

Om grundskolan inte skall rasa ihop ute i delar av Sverige så krävs särskilda mottagningsskolor där invandrarelever får kvalificera sig genom färdigheter för studier i den vanliga grundskolan.

Medan överklassens, politikernas och journalisternas barn får bästa utbildningen, bästa lärare etc. blir landsbygdens svenska barn förlorarna. De är bra smarta våra politiker!

Och Du Svensson låter dem driva med dig. 

Om det får fortsätta som hittills kan jag inte förstå annat än att sjuklöverpartierna accepterat en icke fullvärdig skola för svenska elever. 

Kriminaliteten.

Offentlig statistik visar tydligt att invandrare från muslimska länder är kraftigt överrepresenterade vad gäller brottslighet. Tusentals svenska medborgare har utsatts och utsätts för mord, grovt våld, rån, våldtäkter etc. Detta nämner knappast varken politiker eller medier.

Däremot vill man nu ge arbete och terapi åt jihadister som deltagit i strider på IS sida. Sannolikt har flera av dem också medverkat i de fruktansvärda mordorgier som visats på nätet.

Vilken hjälp får de ovan nämnda våldtäktsoffren etc?

Att mer än hundratusen svenska pojkar och flickor går arbetslösa och saknar bostad berör varken politiker eller journalister. I stället stoltserar de med att de är världens främsta humanister. Att de gör det på bekostnad av det egna folket låtsas de inte om.  Senast i dag förklarade skolflickan Annie Lööf att någon begränsning av ”invandringen” kunde det inte bli fråga om! Kan hon vara frisk?

Islam.

Ingen kan sväva i okunnighet om annat än att Islam är ondskans ideologi. Trots detta får imamerna fortsätta hjärntvätta elever i friskolor direkt underställda moskèn. Självklart motarbeta de alla västerländska värderingar för med dessa kan de  ju inte fostra jihadister. Hur många blir integrerade i det svenska samhället av dem som gått i Islamsk friskola?

Hur många flickor i dessa skolor får mogna och utvecklas till självständiga och fria individer? Inga.

Närmare 40 000 invandrarflickor/kvinnor har könsstympats. Myndigheterna vill inte utreda om brotten skett i Sverige för att inte stöta sig med de islamska ledarna.  Enligt lagen föreligger dock sådan skyldighet. Men som i så många andra fall faller man undan för islamisterna.

Antisemitism, islamofobi.

Stefan Löfven, ”Jag blir väldigt illa berörd när jag får höra att människor på grund av sitt ursprung känner sig rädda”.

Men att en stor del av svenskarna dagligen känner sig rädda i sitt eget land därför att vi tillåtit massinvandring av människor med helt andra värderingar än vi själva, bekommer honom inte det minsta. Att den oerhörda invandrarbrottsligheten varje dag hotar ett stort antal människor av det egna folket berör inte politikerna.

Det finns inga sakliga skäl för antisemitism. Judarna har aldrig uppträtt provocerande mot det land och folk de emigreat till. De har följt lagarna. Varit ”underrepresenterade” vad gäller kriminalitet och integrerat sig väl.

De svenska nazisternas förföljelse av dem är oförståelig och bottnar väl närmast i primitivism och okunnighet. Förföljelsen från dessa har emellertid avtagit och rollen som våldsverkande antisemiter har i huvudsak övertagits av muslimer/islamister med visst stöd av förvillade och störda vänsterextremister.

Tyvärr är det här som i många andra fall när det gäller mulsimer/islamister. Politiker och journalister undviker att kritisera Islam och muslimer.

Efter ”Decemberöverenskommelsen” går det inte att betrakta sjuklöverpartierna annat än som ett sammansvetsat brottssyndikat. Detta är inga överord med hänsyn till hur de hanterar Grundlagen och Sveriges medborgare. Bristen på moral förstärks genom Stefan Löfvens många och grova lögner. Att som medier och övriga politiker i stort sett nonchalera hans grova lögner utan att avsätta honom visar på att politikerskrået inte längre kan skilja på lögn och sanning. Med andra ord har vi redan passerat Orwells olycksprofetior där lögn blir sanning och sanning lögn. Därför är det inga överord längre att betrakta många politiker som kriminella.

Utrikespolitiken.

Agerandet mot Ryssland visar på att politikerna tappat allt vad saklighet heter. Wallström, Vidman etc framstår nu som de värsta konfliktivrarna. De har helt lierat sig med USA.s, Natos och EU.s propagandaapparat. Deras Rysslandshat gör att de inte förmår se verkligheten och därmed nyansera debatten.

Trots USA.s ojämförligt fler brott mot mänskliga rättigheter och annektering av andra länder nämns detta aldrig.

Ett utrikespolitiskt förfall som saknar motstycke sedan ”kalla kriget”.

Trots att de brott jag redovisat här – utförda av sjuklöverpartierna i samförstånd under en tidrymd av ca 15 år – söker de hela tiden skapa en bild att Sverigedemokraterna (SD) är hotet. Detta kan inte tyda på annat än att de i sin maktberusning förlorat den moraliska kompassriktningen.

De är inte beredda att ändra sin politik: 

– trots att de ständigt begår grundlagsbrott och därmed också begår brott mot medborgarna och demokratin,

- trots att de accelererar i sina strävanden att göra skolan till världens sämsta och därvid med berått mod drar med sig de svenska barnen i förfallet,

- trots att de hellre värnar invandrade/jihadister, som strider/stridit för IS, än att i första hand ge svenska barn en god skola, arbete och bostad,

- trots att de överser med invandrares kriminalitet och ser som normalt att tusentals svenskar utsätts för denna,

- trots att de accepterar att muslimer/islamister ständigt kränker sina egna kvinnor/flickor och spottar åt svenska grundlagsfästa värderingar,

- trots vad vi vet om Saudiarabiens  tillämpning av sharialagar sänder Stefan Löfven kondoleanser till begravningen av en av Islams störste slaktare, kungen av Saudiarabien.

 

Källa: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2015/01/29/de-oforvitliga-lognarna-och-landsforradarna-grundlagsbrott/

 

Ämne: De oförvitliga lögnarna och landsförrädarna. Grundlagsbrott.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar