David Icke: Vad handlar det här blodbadet EGENTLIGEN om...?

27.07.2014 20:58

Källa: David Ickes nyhetsbrev, 23 juli 2006
https://www.davidicke.com/content/view/19027

Berättelsen som väldigt få känner bankgrunden till eller har tillräckligt mod för att kunna berätta.

Efter ytterligare sju dagar av konstant propaganda angående vad som nu är ett fullskaligt krig i Mellanöstern, är behovet av någon form av tillrättaläggande och bakgrundsinformation i högsta grad önskvärt och jag vill därför fortsätta där jag slutade i förra veckan. 

Man fortsätter att propagera för oss att konflikten startades av Hizbollah och Hamas i Gaza-remsan, när totalt tre stycken Israeliska soldater kidnappades - dumheter. Vad som händer är i stället det senaste utbrottet av stridigheter som inleddes när bankirfamiljen Rothschild utsåg det arabiska Palestina till att bli, vad de kallade ett ”hemland för judarna”


De sammansvurna som leds av Rothschilds är totalt likgiltiga inför judarnas öden. För dem är judarna bara ett medel för att nå global kontroll. Israels första ledare och premiärminister, 
David Ben-Gurion,
 summerade dessa tankebanor när han uttryckte:  

”Om jag visste att det var möjligt att rädda alla judar i Tyskland genom att transportera dem till England, och bara hälften av dom genom transport till Israel, så skulle jag välja det senare, för i vågskålen ligger inte bara dessa judars antal, utan också det historiska erkännandet av Israels folk.”  (Citat, sidan 855-56 i Shabtai Teveth's bok, Ben-Gurion.)


David Ben-Gurion – en sjuk man

“Judarnas hemland” var från början en förläning åt Rothschild, skapad genom ett hemligt nätverk av organiserade och samgifta familjer, kända under namnet Illuminaterna. Målet för de här familjerna är global dominans genom en central diktatorisk världsregering, en världsarmé och en mikrochippad befolkning, precis som jag under många år beskrivit i mina böcker. 

Under veckan som gick berättade den Israeliska författaren Barry Chamish om ett möte med ett barnbarn till Evelyn Rothschild, som övergav familjen för att bli mormon. Chamish berättade att han fick veta att det bara är sju familjer som skall få avnjuta ”krigets frukter”. Sonsonen sade om Rothschilds, att ”de skapade Israel som sin personliga leksak. Det gör dem rikare och ger dem mer kontroll. Israel kommer inte att förstöras.” 

Rothschilds finansierade de tidiga europeiska bosättarna i Israel och manipulerade händelserna i Tyskland, vilket ledde till den fasansfulla behandlingen av det judiska och andra folk. Detta nyttjades sedan som en ursäkt för att nå deras långsiktiga mål, ett Rothschild-illuminati fotfäste i Palestina, där den judiska befolkningen utnyttjas som bränsle, att brukas och missbrukas, allt efter nödvändighet. Huset Rothschild planerade och lanserade sin plan som de kallade ”sionism”. Ett uttryck som ofta brukas som en synonym för det judiska folket, medan det egentligen är en politisk rörelse som också många judar är kritiska till.   

De mest synliga i den amerikanska sionistfronten i dag är de så kallade ”ny-konservativa” eller ”neocons”, vilka jag berättade om förra veckan, i den första delen av denna redogörelse. 

Som sitt ”rättfärdigande” för att lägga beslag på Palestina, utnyttjade Rothschilds Gamla Testamentets anspråk på att judarna var Guds utvalda folk och att ”Han” hade gett dem landet som en gång kallades Israel. Nog med argument, all ytterligare debatt är överflödig. ”Gud” har talat, det står i Gamla Testamentet, så nu flyttar vi in.

Som Golda Meir, en annan israelisk premiärminister, yttrade i Le Monde 1971: ”Det här landet existerar som ett förverkligande av ett löfte lämnat av Gud själv. Det skulle vara löjligt att ifrågasätta dess legitimitet.” 

Invasionen och underkastelsen av en hel nation baserades på texterna i bibeln, skrivna av okända personer för tusentals år sedan efter den judiska fångenskapen i det forntida illuminati-centret i Babylon, vad som i dag är Irak. Nyp mig, det kan inte vara sant. Aj, jo det är det


Golda Meir

I själva verket är de här dumheterna ett historiskt bedrägeri eftersom majoriteten av det judiska folket, de som kallar sig Ashkenazer (östjudar), inte har någon som helst etnisk eller geografisk anknytning till Palestina och Israel. Den modiga Judiska författaren Arthur Koestler har beskrivit detta i sin bok ”Den trettonde stammen”. Ashkenazerna kommer i stället från ett land som en gång var känt under namnet Kazarien och som var beläget i det område i södra Ryssland som benämns Kaukasus. Inte det land Sionisterna har nyttjat den bibliska texten för att göra anspråk på. 


De som senare gick under namnet Ashkenazer flyttade under århundradena norrut in i Ryssland och senare in i Västeuropa. Det här var det folk som blev måltavla för Hitler och nazisterna och vilka exploaterades av Rothschilds för att befolka Palestina. Koestler skrev att den officiella berättelsen om judarnas ursprung ”börjar framstå som världshistoriens största bedrägeri”.

Den Judiska författaren Arthur Koestler beskrev i sin bok, ”Den Trettonde Stammen”, de flesta judars ursprung som kazariskt. Här är en kort summering av vad han avslöjade -  "Berättelsen om de icke-semitiska judarna". 

Judar indelas i två huvudgrupper, Ashkenazer och Sefarder, varav de sistenämnda tidigare var lokaliserade till Spanien och Portugal. Daniel Elazar vid Jerusalem Center for Public Affairs skrev, ”att vid slutet av 1200-talet var 97 % av judarna Sefarder, men förhållandet ändrades dramatiskt över århundradena och 1931 utgjorde Ashkenazi-judarna nästan 92 % av alla världens judar”.  

Det israelska samhället av idag domineras helt av Ashkenazerna, både i fråga om antal och makt. Judiska organisationer som Anti Defamation League (ADL) angriper konstant andra för”rasism”, fast Israel själv - också för judarna - är ett extremt strikt och hierarkiskt samhälle baserat på ras. De Ashkenaziska judarna befinner sig självklart i toppen, följda av de Sefardiska och - ironins ironi - sedan följda av Mizrahi-judarna som härstammar från de judiska samhällena i Mellanöstern. I botten av den judiska rangordningen återfinns de färgade etiopiska judarna, som under lång tid har klagat på flagrant rasism. Allra längst ned i den sociala rangskalan kommer de palestinska araberna.    

(Se; "Rasism i Israel"  – "Rasism under annat namn" och "En amerikansk judes liv i det rasistiska marxistisrael".


I Israel befinner sig Etiopiska judar i botten av den sociala rangordningen

– naturligtvis med undantag av palestinierna.

Nedanstående internetartikel beskriver en yttring av denna israelisk-rasistiska struktur, speglad i inkomstfördelningen.  

”Vidare är det israeliska samhället fragmenterat genom etnisk klass och religiös ojämlikhet. Arabiska medborgare har de lägsta lönerna och har fått uppleva en försämring av sin samhällsposition under perioden 1990 till 2001. Mizrahi-judar (av afrikansk eller asiatisk börd) har upplevt en liten förbättring, medan Ashkenaze -judar (av europeisk och nordamerikansk börd) är de högst betalda och har sett sina löner öka med 10 procent. År 2001 hade Ashkenaze-judar en medellön som var en och en halv gång Mizrahi-judarnas och dubbelt så hög som arabernas.”  

Det är hög tid att den sionistiska rasismen med dess apartheid avslöjas. Detta som motvikt till de ändlösa anklagelser om rasism och ”antisemitism”, som kommer i motsatt riktning från frontorganisationer som ADL och många andra, vilka startats för att brännmärka som rasist varje person som utmanar den sionistiska agendan.     

I verkligheten så är Ashkenaze-judar inte ens ett semitiskt folk; bara araber och judiska minoritetsfolk är semiter. Inte för att det skulle spela någon roll vad de är; den mänskliga kroppen är bara ett potentiellt verktyg i det gränslösa universum som vi alla är en del av. Men sådana etiketter nyttjas av de här människorna för att undertrycka debatten och därför behöver propagandan balanseras.   

De semitiska folkens länder. Varför talar man inte om för oss att ”antisemit”,
otvetydigt också betyder ”antiarab”??

Tänk dig nu att allt det här hände i ditt land. Du lever där fridfullt ditt eget liv och kommer ganska bra överens med det lilla antal judar som bor i ditt samhälle - precis som det palestinska folket gjorde. Då bestämmer amerikanska och europeiska regeringar att ditt land, där dina förfäder bott i tusentals år, tillhör någon annan och miljontals judar från hela världen hemsöker ditt land.  

Ändå värre, de vill inte bara bosätta sig hos er – de vill ta fullständig kontroll över allting och förvandla er till livegna och slavar. Hur skulle du reagera? Hur skulle vem som helst reagera inför något sådant?  


David Ben-Gurion läser upp självständighetsdeklarationen 
den 14 Maj 1948 
vilken lade anspråk på Palestina som en judisk stat. 

Palestinierna förväntades att underkasta sig och acceptera den här skriande orättvisan och om de inte gjorde detta så var de ”terrorister”. Vad världen ser ut att ha glömt och som den helt klart aldrig kommer att bli påmind om av mediaetablissemanget, eller ens av de flesta så kallade ”alternativa” media, är att det var genom terrorism som staten Israel tvingades på den arabiska befolkningen, de lagliga innehavarna av landet. 

Det här är berättelsen

Påståendet om att idén om ett Judiskt hemland i Israel skulle vara resultatet av vad som hände i Nazityskland är löjligt. Detta var bara det rättfärdigande som nyttjades av Rothschilds, då mitt under vågen av - förklarligt nog - allmän sympati. Men planeringen och manipulationen, utförd av Rothschilds och deras hejdukar som Chaim Weizmann, började långt tidigare på 1800- och tidigt 1900-tal. Den engelske premiär- och utrikesministern, Viscount Palmerston, var en nära bundsförvant till Rothschildfamiljen och en hög företrädare för europeiskt frimureri. Han umgicks med alla viktigare Illuminater under den här tiden. Så tidigt som 1840 skrev han: 

”I vår tid finns det bland Europas judar en stark uppfattning att tiden närmar sig när deras folk skall återvända till Palestina. Det vore av stor vikt om Sultanen av Turkiet kunde uppmuntra judarna att återvända för att bosätta sig i Palestina. Detta eftersom den rikedom de skulle föra med sig skulle förstärka Sultanens resurser och territorier. Om det judiska folket återvänder med Sultanens bifall och beskydd, och på Sultanens inbjudan, kommer dessa att utgöra ett hinder mot eventuella framtida onda avsikter från Egypten eller dess grannars sida. Jag vill starkt råda Ers Majestät att rekommendera för den Turkiska regeringen, att utsträcka varje befogad uppmuntran till Europas judar att återvända till Palestina.”

Mera dumheter - Palmerston drev bara på dagordningen för Rothshild-Illuminaterna och han var medveten om detta. 


Chaim Azriel Weizmann arbetade för Rothschilds för att bereda vägen 

för en judisk stat i det arabiska Palestina. Han var president för Världssionistorganisationen och Israels förste president.

Det av Rothschild och Illuminaterna frammanipulerade Första Världskriget ledde 1917 till Balfourdeklarationen, där den brittiske utrikesministern, Lord Balfour, förklarade sin regerings stöd för ett judiskt hemland i Israel. Tillkännagivandet var kopplat till en överenskommelse om att Förenta Staterna skulle gå med i kriget, ett bedrägeri iscensatt av Edward Mandel House ochBernard Baruch. Båda Rohtschilds agenter i Amerika och de två män som kontrollerade president Woodrow Wilson

House and Baruch ...Rothschilds främsta bulvaner och de verkliga makthavarna I Förenta Staterna I början av 1900-talet – inte president Wilson

Det var Lionel Walter Rothschild, Baron Rothschild II, som tillsammans med andra formulerade den brittiska ”regeringsdeklarationen” för stöd av ett judiskt hemland. Vad som senare skulle bli känt som ”Balfourdeklarationen”, var i själva verket ett brev från Balfour till Lord Rothschild. Vad den officiella historien inte berättar för dig, är att en framträdande Illuminatgruppering går under namnet Round Table (Runda Bordet) och har avläggare som Royal Institute of International Affairs i London, samt dessutom Council on Foreign Relations och Trilateral Commission i Förenta Staterna. Lord Balfour var medlem av den inre cirkeln i Runda Bordet medan Lord Rothschild var dess grundare. ”Balfourdeklarationen” utgjordes av ett brev mellan dessa två! 

Lord Balfour och hans uppdragsgivare, Lord Lionel Walter Rothschild. Det var dessa herrar som låg bakom den brittiska deklarationen för stöd åt ett judiskt hemland i Israel. 

I själva verket utlovade Balfourdeklarationen Palestina åt både judar och araber. Men eftersom man som en del av sin strategi för första världskriget behövde araberna för en revolt mot turkarna, ville man behålla araberna på sin sida för en tid. De nyttjade mannen känd som ”Lawrence av Arabien” för att leda sin kampanj. Men de, likaväl som Lawrence, visste att det hela bara var en lögn.   

Enligt Balfourdeklarationen skulle, “ingenting komma att verkställas som kan skada de civila och religiösa rättigheterna för de existerande icke-judiska samhällena i Palestina”. Men Rothschilds betrodda frände Chaim Weizmann uttryckte följande: ”Angående arabfrågan – britterna talade om för oss att det finns flera hundra tusen afrikaner där, men detta förhållande har ingen betydelse”. Inte heller senare har det haft betydelse. 

Efter att Europa hade ödelagts av Rohtschild-Iilluminternas första världskrig, hölls 1919 i Versailles, nära Paris, en ”fredskonferens”, i vilken skadestånd ålades den tyska efterkrigsregeringen, Weimarrepubliken. Villkoren var så hårda och ohållbara, att de lade grunden för Hitlers och nazisternas väg till makten, på en plattform baserad på återställande av tysk stolthet och nationens ekonomi.  

Alla framträdande “rådgivare” vid Versailles, från Storbritannien, Frankrike och Förenta Staterna, var endera släkt med Rothschilds eller styrda av dem. Bland dem fanns Bernard Baruch. Är det då förvånande att man uttalade sitt officiella stöd för ett judiskt hemland i Palestina? 


Hitlerregimen finansierades av Rothschild-Illuminati agenter, som Rockefellers, Harrimans och Prescott Bush, farfar till dagens presidentidiot. Detta möjliggjorde för den tyska krigsmaskinen att bara några år efter den ekonomiska kollapsen resa sig ur askan. Vad som följde var andra världskriget, koncentrationsläger och Rothschild-Illuminaternas nyttjande av dessa fasor för att säkra sina långsiktiga mål – ett fotfäste i Mellanstern för att främja sina planer långt in i framtiden.   

Landområdet som Rothschilds och deras agenter önskade ockupera befolkades vid tidpunkten av araber eller palestinier. Den tidigare premiärministern, Yitzhak Rabin skulle senare i en ocensurerad version av sina memoarer visa att de ursprungliga invånarna bara hade ett öde som väntade. Citat nedan från New York Times den 23 oktober 1979: 

”Vi tog en promenad utomhus. Ben-Gurion var med. Allon upprepade sin fråga – Vad skall vi göra åt den palestinska befolkningen?” Ben-Gurion vinkade med sin hand i en gest som sade;
”Driv ut dem”! 

Och det var vad man gjorde. 


Sionistisk terrorism i kriget för att skapa staten Israel.

Påminner det dig om någonting?   

Araberna gjordes makt- eller betydelselösa i sitt eget land, av sionistiska terroristgrupper som Hagana, Irgun och Sternligan (också känd som Lehi), vilka bombade och lönnmördade araber, sina egna judiska bröder och systrar, samt de brittiska administratörer som styrde Palestina under mandat från Nationernas Förbund och fredskonferensen i Versailles. ”Palestina” bestod då av den region vi idag benämner Israel, Jordanien, Västbanken och Gaza-remsan, områden som formellt tillhörde det Ottomanska Imperiet.   

Den här sionistiska terrorismen ledde till upprättandet av den Judiska staten 1948, då 750,000 eller fler av den arabiska befolkningen utvisades från sitt eget hemland. Bland de främsta medverkande i dessa och andra terrorist-operationer fanns Menachem Begin, Yitzhak Shamiroch Ariel Sharon, slaktare som senare blev israeliska premiärministrar och då hade fräckheten att fördöma arabisk terrorism.


Begin och Shamir … terrorister

som blev israeliska premiärministrar och då själva fördömde terrorism! 

Sternligan namngavs av Britterna efter sin första befälhavare, Avraham Stern, vilken senare bildade sin egen grupp, Irgun Zvai Leumi be-Yisrael (Israels Nationella Militära Organisation). 
En internetartikel beskriver bakgrunden: 

“… Stern ansåg att den judiska befolkningen hellre skulle inrikta sina insatser på att bekämpa britterna i andra världskriget, än att stödja dem och att kraftfulla metoder var ett effektivt medel för att uppnå dessa mål. Han gjorde skillnad mellan ”fiender till det judiska folket” (dvs britterna) och ”judehatare” (dvs nazisterna), i det han menade att de förra behövde bli besegrade och de senare oskadliggjorda. I enlighet med detta initierade han kontakt med de nazistiska myndigheterna och erbjöd ett förbund med Tyskland, mot att Europas judar överfördes till Palestina och att där upprättades en Judisk stat.” 

Detta har alltid varit den verkliga anledningen för de här manipulatörerna och de har behandlat det judiska folket som boskap, att fritt utnyttjas för deras egna syften. 


Irgun … en terroristorganisation som hjälpte till att skapa staten Israel.

Irgun, ledd av den senare premiärministern, Menachaem Begin, var ansvarig för bombningen av det brittiska högkvarteret vid Hotel King David i Jerusalem. Det attentatet som dödade 91 britter, araber och judar, och skadade många fler. Detta var bara ett i en lång rad av terroristdåd och lönnmord som utmynnade i staten Israels bildande. En artikel på världssocialisternas (World Socialist) webbsida förklarar: 

”Det är bara inte så enkelt som att Ariel Sharon & co. är en samling hycklare eller politiskt minnesdrabbade avseende det förgångna. Mer viktigt är att Irgun, lett av Menachem Begin, Sterngruppen och Lehi, dess efterföljare, gick vidare för att bilda Herutpartiet, föregångaren till Likudpartiet och ultrahögerpartiet Moledet, vilka utgör de främsta koalitionspartnerna för Sharon´s regering. 

Gänget av de tidigare generaler, ultranationalister och religiöst trångsynta, som styr Israel av i dag, är politiska arvtagare till terrorister som dessutom hade nära kontakter med fascisterna. I det sistnämnda och för att göra sig av med den brittiska imperialismen, kopierade sionisterna några av arabnationalisterna i Palestina, Egypten och Irak, vilka allierat sig med Tyskland. De här förbindelserna ledde under andra världskriget till ett faktiskt inbördeskrig mellan de olika falangerna inom sioniströrelsen.” 

Det är angeläget att folk förstår att ett ifrågasättande av Israel, inte är samma sak som att fördöma hela det judiska folket. Istället avslöjas det faktum att de är förbrukningsvara i ett scenario som de flesta inte kan förstå början av, ett spel som redan från början styrts av en ledning som utgjorts av terrorister. När vi förstår detta, så börjar både tidigare och nuvarande händelser att bli begripliga i ett större sammanhang. 

Kissinger med Golda Meir

Bushs patetiska uttalanden om Libanon lade all skuld på Hizbollah och stödde massmorden på civila, eller fel av mig, ”Israels rätt till självförsvar”. Samtidigt visade han inte någon önskan att säkra ett eldupphör, vilket är typiskt för hur Israel kontrollerar USAs regering genom Illuminati-nätverket. Samma syfte har också mantrat att “Iran och Syrien är de skyldiga”. Båda dessa länder finns med på Illuminaternas angreppslista och de behöver en förevändning för att anfalla dem. 

Som jag beskrev detaljerat i förra veckan [Newsletter, July 16th 2006], så domineras Bushadministrationen av israelsupportrar genom Project for the New American Century,American Enterprise InstituteJewish Institute for National Security Affairs (JINSA) och American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), en av de främsta lobbygrupperna i Washington. Joel Beinin, biträdande redaktör för Middle East Report och professor i Mellanösterns historia vid Stanford Universitetet, uttalar att AIPAC…: 

”... efter 1967 års arabisk-israeliska krig, blivit en betydelsefull kraft för att forma allmänn opinion och USA´s mellanösternpolitik. Samtidigt möjliggjordes och förstärktes dess makt, genom Israels etablering som en regional ställföreträdare för amerikanskt militärt inflytande i Mellanöstern, enligt de villkor som drogs upp i Nixondoktrinen av 1969”. (Med andra ord, Kissinger-doktrinen).  

En utrikespolitisk medarbetare hos AIPAC i Jerusalem berättade för CNS-News.com, att bara under en månad hade cirka 10 % av medlemmarna i Förenta Staternas representanthus besökt Israel, genom de resor AIPAC hade arrangerat. CBS News rapporterade också 2004, att en FBI-utredning hade hittat bevis för att en senioranalytiker vid Pentagon, med nära förbindelse till de båda nykonservativa Deputy Defense SecretaryPaul Wolfowitz och Undersecretary of Defense,Douglas Feith, hade försett AIPAC med ett presidentutkast på ett direktiv avseende Iran, vilket sedan skickades vidare till den israeliska regeringen. Lägg till allt detta den sionistiska kontrollen, genom ägarmakt och tillsättning av personal inom en stor del av massmedia och du har ett nätverk som överhuvud taget inte ger de arabiska folken någon chans till rättvisa och förståelse, och allmänheten ingen chans att få höra sanningen. 

Wolf Blitzer, som leder CNNs team för täckning av mellersta-östernkonflikten, är en tidigare judisk medarbetare hos the American Israel Public Affairs Committee. Kan detta betraktas som opartiskt? Hur många arabiska nyhetsankare rapporterar om konflikten för CNN?
Naturligtvis inte en enda! 
 

Nu till de aktuella händelserna i Libanon och deras verkliga betydelse.

Det hävdas att Libanonkonflikten började med kidnappningen av de israeliska soldaterna, men vi behöver gå tillbaks åtminstone till 9 juni 2006 när Israel dödade åtta och skadade 32 palestinier, varav 13 barn, genom att utsätta en badstrand i Gaza för granatbeskjutning. Den Israeliska regeringen framförde sitt “djupa beklagande”, men det här illdådet var ingen olyckshändelse. Det var istället en del i en process att provocera fram en reaktion, så att vad som hände senare kunde utvecklas. Den 13 juni besköt ett israeliskt flygplan ett fordon på den tättrafikerade Gazavägen. När civila strömmade till för att hjälpa de skadade sköts ytterligare en robot rätt in i folkskaran. Elva palestinier dog, inkluderande två sjukvårdare och två barn. 

Kom igen nu, den israeliska regeringens budskap var –  slå tillbaka! Vi har kanonen riktad, vi är redo att marschera. Det enda vi behöver är att du ger oss en ursäkt att spänna avtryckaren.  

Ett fotografi släppt av den Israeliska armen visar ett fartyg i den Israeliskaflottan som den 9:e juni 2006 granatbeskjuter en strand på norra Gazaremsan

Huda Ghalya skriker ut sin sorg vid sidan av sin fars kropp efter den israeliska attacken. Huda förlorade sju familjemedlemmar – spridda över tre genera-tioner – på den här stranden i Gaza. Här är en video om du klarar av att titta på den? Något som den Israeliska regeringen inte lär ha några problem med!   

Och Israel har fräckheten att tala om andras terrorism!

Om araber skulle gjort detsamma så skulle de ha kallats terrorister. ”Världssamfundets” hallickar skulle ha varit röda i ansiktet i sitt fördömande och Israels amerikanskfinansierade militär skulle ha utfört precis samma sak som de har gjort de här tio sista dagarna.  

Den här upprörande dubbelmoralen är helt vedervärdig. Tidigare den här veckan såg jag hur en kvinnig israelisk militärbefälhavare, uttalade hur hemskt det var att Israeliska barn var tvungna att sitta i skyddsrum i Haifa, ett uttalan-de i samma stund som barn i Libanon dödas av israeliska bomber. 

Men så har också den israeliska premiärministern och terroristen, Menachem Begin, förklarat för det israeliska parlamentet att palestinier är odjur på två ben. En annan premiärminister och terrorist, Yitzhak Shamir, sade i ett tal till judiska bosättare att palestinierna ”kommer att krossas som gräshoppor ... (med) huvuden krossade mot stenbumlingar och väggar”. “Begin and the Beasts”, New Statesman, 25 Juni, 1982, och Yitzhak Shamir citerad i New York Times den 1 April 1988. Detta är deras verkliga åsikter.   


Israeliska barn skriver meddelanden på bomber som väntar på att fyras av mot libanesiska civila och barn i deras egen ålder
 ... Vilket sätt att uppfostra sina barn? ...

... Budskapet mottaget ... 

Ha inte några illusioner om det här. Araber och resten av världens folk ses som lägre stående varelser – inte värda mycket mer än ohyra – för de extremistfanatiker som köper det ohållbara skitsnacket om ett ”Guds utvalda folk”. Den nykonservativa fanatikern John Bolton, USAs (israelisk-illuminiatiska) Ambassadör i FN, talade den här veckan om att det är en “moralisk” skillnad mellan dödande av israeliska och libanesiska civila i konflikten. Bolton sade:  

Jag tror det skulle vara ett misstag att tillskriva moralisk likvärdighet, för civila som dör som ett direkt resultat av ondsinta terroristhandlingar och de som orsakas av Israels självförsvar.”  

Uttalandet speglar den rasism som sedan lång tid existerat i kärnan av amerikansk och israelisk politik. Men å andra sidan, varför skulle inte Israel och dess supportrar uppträda som rasister gentemot andra, när själva staten Israel baseras på apartheid och rasism i megaformat? 


Bolton, likväl som Bush och utrikesminister Rice, 
“gör rätt för maten” vid “the American Israel Public Affairs Committee”.
 

“O mästare, vad önskar ni nu av oss?”

“Det är för tidigt för eldupphör och vi måste kasta skulden på Syrien

och Iran, så att Israel kan fortsätta att döda oskyldiga så länge det önskar.”

“Ja visst, ditt ord är vår lag.” 

Israels tillkomst var aldrig ett slutmål i sig själv, det har i stället alltid utgjort ett redskap för ett slutmål. Planen har hela tiden varit att få igång ett världskrig som skulle sätta världen i brand och leda fram till en “lösning” med en centraliserad kontroll av världen och alla dess folk. För att göra detta behövde de skapa en konfliktpunkt, en krutdurk i Arabländerna, som kunde fås att explo-dera för att starta ytterligare ett världskrig. Detta är den verkliga anledningen till Israels tillkomst och det verkliga skälet till varför USA spenderar sina miljarder på uppbyggnad av Israels makt och militär. 

Albert Pike, suverän stormästare i den skotska riten av Frimurarsällskapet och en genuin illuminat, anses ha skrivit ett brev 1871 till en ökänd illuminatkollega, Guissepe Mazzini, i vilket han drog upp planerna för tre stycken världskrig, som skulle leda fram till ett globalt herravälde.


Guiseppe Mazzini

Han antas ha skrivit att det första kriget skulle störta tsarväldet i Ryssland, genom en konflikt mellan de brittiska och tyska rikena, det andra skulle leda fram till en politisk sionism som var tillräckligt stark för att installera en suverän israelisk stat i Palestina. Nu säger många att brevet aldrig existerat, men vad som är intressant, i belysning av aktuella händelser, är vad han anses ha skrivit angående det tredje världskriget:     

“Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördel av de motsättningar, som anstiftats av ”illuminatis agenter”, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt, att islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den israeliska staten), gemensamt förgör varandra. Under tiden kommer de andra nationerna, än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss till dess de nått total fysisk, moralisk, andlig och ekonomisk utmattning ... Vi skall släppa loss nihilisterna* och ateisterna, och vi skall utlösa en fruktansvärd social katastrof, som i all sin fasa tydligt skall visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.

Då skall medborgarna överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteten av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten – som i sin deistiska** anda, från och med då skall vara utan riktning och mål – strävande efter ett ideal, men utan att veta till vem den skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager. Denna opinionsyttring blir följden av den allmänna reaktionära rörelse som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade”. 

Källa: Cmdr. William Guy Carr, tidigare Underättelseofficer i Royal Canadian Navy, citerad  i “Satan: Prince of This World”.
Nihilism: filosofisk inriktning som anser att världen och mänsklig existens saknar mening och värde. 
** Deism: tro på att en eller flera gudar har skapat världen, men inte längre griper in i den. 

Om det inte var Pike som skrev det här, då var förfalskaren en sann profet. Illuminaternas agenda har hela tiden varit att skapa tillräckligt med krig, konflikter och uppror av alla slag, för att folk skall gå med på att styras av en centraliserad världsregering, i syfte att “lösa de problem” dessa skönjbara “frälsare” i själva verket själva har skapat. Det är den teknik jag har döpt till Problem-Reaktion-Lösning*. Du skapar i hemlighet problemet och erbjuder sen lösningen offentligt ... den förändring som du vill påtvinga världen. * Se för-klaring i slutet av artikeln.

Planen har alltid varit att nyttja Israel som den gnista som skall få Mellanöstern att brisera ut i krig. Detta skulle dra in fler och fler länder och sedan leda fram till en konflikt med Kina - en plan i vilken också Nordkorea ingår. En av anledningarna till att övriga arabländer har varit så återhållsamma angående händelserna i Libanon, är att de känner till spelupplägget och är skräckslagna över dess konsekvenser för dem själva. 

Det verkar som om terroristen, omvänd till premiärminister-terrorist, Ariel Sharon, eftersträvade en politik som inte stämde med behovet hos dagordningen. Så han tog efter sitt massivt framkallade slaganfall ut sin tjänstledighet iscensatt av extremhögern, för att ersättas av sin “vän”Ehud Olmert och den verkligt skrämmande Simon Peres, vilken nu har gett ansikte åt förstörelsen och massmorden i Libanon och Gaza. 

Sharon: Du var bara en sorglig syndabock, polarn. Peres: orden räcker inte till. 

Detta är den historiska bakgrunden. De fallande dominobrickor som har lett fram till vad som idag händer med hundratals dödade libaneser, över en halv miljon skickade i flyktingskap, och robotar som dödar och lemlästar israeler, vilka är manipulerade och programmerade av sin egen sjuka regering för att tro på den Stora Lögnen.   

Självklart är arabisk terrorism lika felaktig. Våld föder bara våld, bara fred kan skapa fred. Varje kidnappning, död och skada, är en personlig- såväl som en familjetragedi och ingen är mer eller mindre viktig än någon annan. Synen av Hizbollah-ledaren, Hassan Nasrallah, där han berättar om två arabiska barn i Israel, dödade som “martyrer för Palestina” av Hizbollah-raketer, var väl magstarkt. Idioter och terroristfanatiker finns på båda sidor och jag gör mig heller inga illusioner om undertryckandet av friheten i Syrien eller Iran. Det handlar om att kunna se helheten i hur den här monstruösa planen utspelas och att sätta in det arabiska gensvaret i sitt historiska sammanhang.      

Nu är det tid för oss alla att enas, araber, judar, icke-judar, vad du än kallar dig själv. Titlarna spelar ingen roll, de är bara avledningar, illusioner. Vi är ALLA en del i ett gränslöst universum, fångade i ett vansinnigt dataspel som vi tror är verklighet. 

Vad vill egentligen majoriteten av israeler, araber, icke-judar, kineser och andra? De vill ha fred, kärlek och harmoni i sina liv. Låt oss tillsammans sträva efter detta. Det är vad som förenar oss, denna önskan efter fred, kärlek och frihet. Det överbryggar religionernas villfarelse och rasåtskillnad. Varför skall vi fortsätta att låta de här galningarna förvägra oss detta? 

Hur förändrar vi världen från hat och krig till fred och kärlek?  

Vi måste uppträda fredligt och kärleksfullt och upphöra att samverka med hatets och krigets krafter.  

Eftersom de är få och vi är många kan de bara kontrollera oss och befalla oss med vår samverkan. Om vi bara insåg detta och uttryckte det med glöd, skulle vi utgöra makten på den här planeten. Mörkerkrafterna kan bara utöva sin makt genom att splittra och härska. De vill att vi skall strida inbördes, bara då kan de här patetiska människorna fullfölja sin ondskefulla vilja.   


“Det finns ingen väg till fred. Freden är vägen” - 
Mahatma Gandhi

 * Problem-Reaktion-Lösning: Uttrycket är mer känt som Hegels Dialektik; på svenska 
Tes-Antites-Syntes eller på engelska som Hegelian Dialectics. Översatt av: Traducteur Sans Frontiéres