ÄVEN REGERINGENS MINISTRAR KOMMER ATT BLI GAMLA EN DAG! Regeringen KRÄNKER och FÖRNEDRAR hela yrkeskårer!

17.05.2018 19:48
 
 
Politisk Konsekvensanalys I Sverige.
Facebook, 2018-05-18
 

Regeringen har startat en 6-8 veckor lång utbildning inom vården, där "nyanlända" ska förutom att lära sig svenska språket även läsa in en vårdutbildning !
.

Regeringen påstår sedan att de som gått 6-8 veckors utbildningen ska kunna anställas som undersköterskor och ta hand om våra gamla och sjuka !

***

Socialdemokraternas och resten av 7-klöverns nedsättande syn på de personer som arbetar inom äldreomsorgen, sjukvården, barnomsorgen, andra vårdformer inkl. skolan, är kränkande och ett hån mot flera yrkeskårer.
.

För enkelhets skulle håller jag mig till en av dessa yrkeskårer!
.

En yrkeskår där de vill anställa "nyanlända" som varken kan svenska språket, svenska traditioner eller svensk matlagning. Hur ska det gå för de vårdtagare som vill äta griskött ?
.

Anser Regeringen och 7-klövern inte att våra gamla och sjuka ska få den vård de har rätt till ?
.

Hur många i beslutsfattande positioner kan något av detta! Eller överhuvudtaget vet vad detta arbete innebär och kräver av personalen.

*****************

Ta till exempel åldringsvården. det krävs en TREÅRIG undersköterskeutbildning, som innehåller dessa ämnen förutom gymnasieskolans grundämnen (godkänt i Svenska, Engelska och Mattematik):

- Arbetsmiljö och säkerhet

- Medicinsk grundkurs

- Psykologi - Omvårdnad

- Vård- och Omsorgsarbete

- Etik och människans livsvillkor

- Människan socialt och kulturellt

- Social omsorg

- Socialpsykiatri

- Lindrande vård

- Geriatrik

- Palliativ vård - Vårdplanering och dokumentation - Äldres livskvalitet

- Rehabilitering och Habilitering

***

Sedan finns det några kurser för de som vill specialisera sig.

- Sjukvårdskunskap.

- Hälsopedagogik

- Vård- och omsorg vid demenssjukdom

- Specialpedagogik

och även andra kurser för de som vill specialiseras sig inom vården.

https://www.socialstyrelsen.se/…/Attach…/18524/2011-12-9.pdf

***********************

I detta ingår att lära sig en hel del svenska lagar och förordningar:
.

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling
https://www.socialstyrelsen.se/…/Attach…/19819/2015-5-10.pdf
.

SoL Socialtjänstlagen
https://www.riksdagen.se/…/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001…
.

HSL Hälso- och sjukvårdslagen
https://www.riksdagen.se/…/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017…
.

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
https://www.riksdagen.se/…/lag-1993387-om-stod-och-service-…
.

Sekretesslagen
https://www.riksdagen.se/…/offentlighets--och-sekretesslag-…
.

LASS Lag om assistansersättning
https://www.riksdagen.se/…/lag-1993389-om-assistansersattni…
.

LAF Lag om allmän försäkring
https://www.riksdagen.se/…/lag-1962381-om-allman-forsakring…
.

AML Arbetsmiljölagen
https://www.av.se/…/lagar-och-regler-om-a…/arbetsmiljolagen/
.

AMF Arbetsmiljöförordningen
https://www.av.se/…/arbetsmiljolag…/arbetsmiljoforordningen/
.

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling
https://www.arbetsmiljohandbok.se/arbetsmiljoverkets_forfatt…
.

LYHS Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
https://www.riksdagen.se/…/lag-1998531-om-yrkesverksamhet-p…
.

MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet
https://www.riksdagen.se/…/lag-1976580-om-medbestammande-i-…
.

LFF Lagen om facklig förtroendemans ställning
https://www.riksdagen.se/…/lag-1974358-om-facklig-fortroend…
.

Främjandelagen
https://www.riksdagen.se/…/lag-197413-om-vissa-anstallnings…
.

LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring
https://www.riksdagen.se/…/lag-1976380-om-arbetsskadeforsak…
.

Lag om jämställdhet
https://www.riksdagen.se/…/jamstalldhetslag-1991433_sfs-1991…
.

Arbetstidslagen
https://www.riksdagen.se/…/arbetstidslag-1982673_sfs-1982-6…
.

Ellagstiftningen
https://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-…/Juridik/Regelverket/
.

Lag om explosiva och brandfarliga varor
https://www.riksdagen.se/…/lag-20101011-om-brandfarliga-och…
.

Strålskyddslagstiftningen
https://2013.rontgenveckan.se/…/fore…/S07+8/7-9_Cederlund.pdf
.

Lag om hälso- och miljöfarliga varor
https://www.riksdagen.se/…/forordning-1985840-om-vissa-hals…
.

Lag om kränkande särbehandling
https://www.av.se/…/psykisk-ohalsa-stress-hot-och…/mobbning/
.

Trafiksäkerhetslagstiftningen
Tra https://www.transportstyrelsen.se/…/fiksäkerhetslagstiftning
.

Brandlag
https://www.utkiken.net/…/3072-brandlagar-och-f%C3%B6rarbet…
.

Plan- och byggnadslagstiftningen
https://www.regeringen.se/…/en-effektivare-plan--och-bygglov…
.

Miljöskyddslagen
https://www.riksdagen.se/…/miljoskyddslag-1969387_sfs-1969-3…
.

Tandvårdslagen
https://www.riksdagen.se/…/tandvardslag-1985125_sfs-1985-125
.

Lag om färdtjänst 
https://www.riksdagen.se/…/lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-19…
.

och lag om riksfärdtjänst
https://www.riksdagen.se/…/lag-1997735-om-riksfardtjanst_sf…
.

Lag om allmän försäkring
https://www.riksdagen.se/…/lag-1962381-om-allman-forsakring…
.

och självklart svensk grundlag.
https://www.riksdagen.se/…/sa-funkar…/demokrati/grundlagarna/
.

Grunderna i de flesta av dessa lagar, har barn och ungdomar med svenskfödda föräldrar fått lära sig från barnsben. Men det är inget som andra kan med automatik.

**************************************

En av de viktigaste delarna i denna utbildning handlar om KOMMUNIKATION.

Det handlar om information, inge förtroende och respekt. Det handlar om "samtalsmetodik".

* syftet med samtalet ska vara tydligt och den gamla ska förstå vad personalen säger

* personerna ska kunna tala ostört

* att ha samma ögonhöjd och ögonkontakt (inte stå och titta ner på en person)

* tidsaspekten, hur lång tid samtalet kan fortgå

* att man lyssnar aktivt och förstår vad den gamla säger.

* personalen ska inte vara stressad, utan närvarande och uppmärksam under samtalet

* personalen ska vara kunnig att läsa av kroppsspråket

* personalen ska visa respekt för den gamles känslor

* personalen ska vara kunnig i att ställa de rätta frågorna, att fördjupa samtalet

* personalen ska inte avbryta då den gamla pratar

* personalen ska förhålla sig neutral, och inte ta upp sina egna känslor, religiösa övertygelser eller andra personliga åsikter

* personalen bör sammanfatta samtalet, så att båda är överens om vad som är sagt.

* personalen SKA bemöta den gamla med respekt oavsett sina personliga åsikter

*****************************

För att kunna kommunicera med gamla i Sverige, MÅSTE man prata samma språk, inte bara kunna några enstaka fraser. 
.

Åldringsvården handlar om att ta hand om multisjuka personer, som vilket ögonblick som helst kan insjukna akut och behöva specialistvård. 
.

Det är de personer som går hem till de gamla som ska vara utbildade till att se och agera på de första tecken på försämrad hälsa. 
.

Det är också undersköterskorna som ska utföra alla de vårdåtgärder som läkarna bestämt. 
.

Det innefattar också HUR, NÄR och PÅ VILKET SÄTT varje enskild person ska få sin individuella hjälp. 
.

Varje minut som personalen är tillsammans med en sjuk människa, så utför man mycket av de uppgifter som inte märks.
.

Personalen lyssnar, ser och registrerar alla olika intryck hos den gamla, för att på så sätt se om det tillkommit någon förändring som behöver rapporteras till sjuksköterskor, om det behöver tillkallas ambulans m.m. 
.

Allt detta ska noggrant dokumenteras och rapporteras korrekt. Vilket kräver kunskaper i att skriva svenska. 
.

DETTA KAN VARA SKILLNADEN MELLAN LIV OCH DÖD FÖR EN GAMMAL MÄNNISKA.
.

Så kalla inte arbetet med gamla sjuka människor för "ett enkelt arbete". 
.

Hur ska någon utan denna utbildning (inkl. svenska på gymnasienivå) kunna sköta allt detta?

**********************

Eller tänker Regeringen och Svenska Myndigheter öppna speciella sjukhus, hemtjänstföretag m.m. för invandrarna. Så att de får specialvård, som inte svenskar får ?

Politisk Konsekvensanalys I Sverige.s foto.

 

Ämne: ÄVEN REGERINGENS MINISTRAR KOMMER ATT BLI GAMLA EN DAG! Regeringen KRÄNKER och FÖRNEDRAR hela yrkeskårer!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar