Är Sveriges personalchefer villiga att erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar och vilka är de största utmaningarna?

20.02.2016 00:38

 

IC-Potentials senaste Personalchefsindex visar att 6 av 10 personalchefer, 59 %, kan tänka sig att utforma praktikplatser till nyanlända flyktingar.  1 av 4 personalchefer är inte villiga att erbjuda praktikplatser till flyktingar. Sveriges personalchefer ser främst fem utmaningar till att kunna erbjuda praktikplatser.

Majoriteten av Sveriges personalchefer är positiva till att erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar

IC-Potential genomförde 509 st telefonintervjuer där målgruppen var personalchefer på företag med mer än 20 anställda. Syftet var bl a att kartlägga deras vilja att erbjuda praktikplatser till nyanlända flytkingar och vilka frågor som de anser är de största utmaningarna. Majoriteten av Sveriges personalchefer är positiva till att erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar. Nästan 6 av 10 personalchefer, 59% är villiga att tillhandhålla praktikplatser till flyktingar.

Offentlig sektor är mest positiv till att erbjuda praktikplatser för nyanlända flyktingar

I samtliga branscher är majoriteten av personalcheferna villiga att erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar. Mest positiva till praktikplatser är offentlig förvaltning. De personalchefer som var negativt inställda till praktikplatser kommer i högre grad från tillverkningssektorn.

Vad tror ni skulle vara de största utmaningarna för er organisation för att kunna erbjuda praktikplatser

  1. Språket 41 %
  2. Kompetens 24%
  3. Resurser 16 %
  4. Stöd från stat/arbetsförmedling 2%
  5. Kulturella utmaningar 2%

Oavsett bransch anser personalcheferna att språket är det största hindret för att kunna erbjuda praktikplatser. Språket berör främst säkerhetsmässiga aspekter samt att de begränsade språkkunskaperna försvårar kommunikationen och samarbetet inom organisationen. Andra utmaningar är att kunna utvärdera kompetensen och att ha tillräckliga resurser för att kunna handleda praktikanter. Några efterfrågade bättre samarbete med arbetsförmedlingen och tydligare riktlinjer för vad som gäller för att kunna erbjuda praktikplatser.

Samtliga branscher ser språket som den största utmannigen till praktikplatser

För personalcheferna inom parti och detaljhandeln är språket en ännu större utmaning jämfört med övriga branscher. Byggsektorn lyfter i högre grad fram svårigheten att kunna utvärdera kompetensen. Personalcheferna inom offentlig förvaltning ser i större omfattning problemet med begränsade resurser att kunna handleda praktikanter.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

 • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
 • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
 • 509 personer (510) deltog i undersökningen.
 • Dessa representerar företag med sammanlagt 229 777 anställda (302 918).
 • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek region- och branschtillhörighet . Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
 • Undersökningen genomfördes i december 2015 och januari 2016.
 
 

Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 
Jessica Nordén, Analysansvarig på IC-Potential AB, 46 70-234 22 01 jessica.norden@ic-potential.com

IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com

 

https://news.cision.com/se/ic-potential-ab/r/ar-sveriges-personalchefer-villiga-att-erbjuda-praktikplatser-till-nyanlanda-flyktingar-och-vilka-ar,c9915909

Ämne: Är Sveriges personalchefer villiga att erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar och vilka är de största utmaningarna?

Praktikplatser till nyanlända och utmaningar

Pia | 22.02.2016

Villighet är en sak men har de kompetensen att hantera de konfliktsituationer som kan inträffa när två kulturer möts, språkmässigt, känslomässigt och kulturellt?

Ny kommentar