Är Sveriges folk ett förgiftat folk?

20.03.2016 19:45

Är svenskarna och därmed det svenska folkets folkhälsa förgiftat bl.a. av amalgam/kvicksilver och hur har kunskap/kompetens/kvalitén utvecklats inom Vård Sverige för att värna svenska folkets folkhälsa.

 

Fokuserar på amalgam/kvicksilver eftersom det över tid i Sverige förnekats vara en hälsofara, uppenbart har denna förnekelse varit till fördel för den kriminella läkemedelsindustrin, men som synes till nackdel för svenska folkets folkhälsa.

 

Det var nämligen känt, tidigt känt, långt innan amalgamet förbjöds i Sverige som tandlagningsmaterial, följande som är i allmänhetens intresse:

 

Är det svenska folket förgiftat – kvicksilver ett multipotent nervgift

Svenska folket bär på enorma mängder av amalgam – fortfarande – som innehåller till 50 % det multipotenta nervgiftet kvicksilver. Sverige har förbjudit tandlagningsmaterialet amalgam sedan 1 juni [1]2009. Hur har sedan 2009 utvecklingen varit inom Vård Sverige för att utveckla säker sanering av detta amalgam, har något hänt?

 

Säker sanering av amalgam existerar icke inom Vård Sverige

För att säkert sanera amalgam, så att vårdkonsumenten icke får i sig ytterligare kvicksilver om och när utborrning sker av tidigare amalgamfyllningar, användes bl.a. i Tyskland friskluftsmask över näsan på den drabbade. Då i syfte att säkerställa att inte något kvicksilver skall kunna andas in via näsan när saneringen av amalgamet sker.

 

Vid fråga till landstinget Västernorrland i denna del, om säker sanering och då friskluftsmask tillhandahålls blev svaret nej.

Att säkert sanera amalgam inom Vård Sverige med stöd och komplement av/med infusioner av C-vitamin, DMSA och gluthation existerar icke inom Vård Sverige.

 

Däremot existerar säker sanering med stöd av infusioner i Tyskland

Alltså finns kunskapen inom EU:s enorma vårdmarknad, men under 6 års tid har Vård Sverige icke alls implementerat sådan säker sanering av amalgam. Att landstingen har en lagstadga skyldighet att kompetensutveckla enligt Hälso- och sjukvårds lag och där i 31 § har således icke utvecklat Vård Sverige på detta specifika område.

 

Är det multipotenta nervgiftet kvicksilver att jämställa med hälsokost?

En synnerligen väl befogad fråga är då om kvicksilver kan vara hälsosamt? Alltså eftersom inom Vård Sverige är förbjudet att använda amalgam – som till 50 % består av kvicksilver – och ingen säker sanering synes erbjudas i Sverige, som t.ex. kan fås i Tyskland.

 

Självklart är kvicksilver icke att jämställa med hälsokost eller kosttillskott, det förstår säkert de flesta. Men varför är det icke lika självklart att sedan förbudet av amalgam 2009 att säker sanering införts inom Vård Sverige? Uppenbart finns stora risker med detta kvicksilver.

 

[2]”Kvicksilverförgiftning från tand-amalgam: en fruktansvärd risk för människans hjärna”.

 

Patrick Störtebecker (1911 - 1995) var en av Nordens duktigaste neurologer. Han är särskilt känd för sina publikationer om kvicksilverförgiftning. Han har skrivit böcker om detta ämne, och utifrån dessa kan man bl.a. förstå och begripa att detta är något som verkligen är mycket allvarligt och särskilt farligt för bl.a. människans hjärna.

 

Är det hög tid, efter 7 års förbud av amalgam, att Vård Sverige värnar den svenska folkhälsan?

 

Bl.a. delger Patrick Störtebecker följande i en av sina böcker, citat;

 

TAND-AMALGAM är ingen "stabil" substans, utan avger hela tiden kvicksilver-ånga, som med andningsluften kan komma ner i lungorna och sedan över i allmänna blodcirkulationen för att på så sätt spridas till alla organ i hela kroppen.

Likväl, långt farligare är den kvicksilverånga, frigjort från tandamalgam, som slår sig ner på slemhinnorna i mun- näshålan, varifrån kvicksilvret sedan sprids direkt till skallhålan med hjärnan!

Transportvägar för kvicksilver direkt från näshålan till hjärnan finns dels via det klaffkösa kraniala venösa systemet med öppna kommunikationer, dels längs med luktnervernas fibrer upp genom skallbasen till kraniehålan.

Förstår Vård Sverige att värna den svenska folkhälsan?

 

Redan på sin tid skriver docent Patrick Störtebecker vad som fortfarande är högaktuellt att införliva i debatten 2015, citat;

 

Det är nu hög tid att vi alla, både tandläkare, läkare och lekmän äntligen fattar hur farligt kvicksilver, frigjort från tandamalgam är för vår hälsa och för vår hjärna!

20 år efter med. dr, docent Patrick Störtebeckers död inget nytt inom Vård Sverige

 

Docent Patrick Störtebecker gick bort 1995 men hans kunskaper finns kvar, bl.a. då i bokform och finns också att läsa via internet. 20 år efter hans död så finns uppenbart icke alls viljan inom Vård Sverige att förstå risken och farorna med allt detta amalgam/kvicksilver som fortfarande finns hos stora dela av befolkningen i deras munnar.

 

I relation till uppdraget landsting/regioner och därmed Vård Sverige har är det synnerligen berättigat till att ifrågasätta om Vård Sverige åtföljer och tillämpar alls den lag som är instiftad av Sveriges riksdag, bl.a. då särskilt Hälso- och sjukvårds lag, citat;

 

Kvalitetssäkring

31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (1996:787).

 

För att lyfta debatten, återigen, särskilt med respekt för Patrick Störtebecker, kan du söka på någon av internets sökmotorer om Patrick Störtebecker och därigenom förstå och läsa mera och lyfta till debatten vad som är i allmänhetens intresse.

Han/Patrick Störtebecker var såklart en av många som insåg vansinnet med amalgam/kvicksilver som tandlagningsmaterial, och han kunde uppenbart sitt ämne med. dr och docenten Patrick Störtebecker.

 

Men Vård Sverige lärde inget alls, kompetensutveckling/kvalitetsutveckling uteblev även efter att amalgamet/kvicksilvret förbjöds som tandlagningsmaterial.

 

Kvicksilver/amalgam är fortfarande som synes ett multipotent nervgift som kan påverka stora delar av svenska folket folkhälsa, det kan icke på något sätt uteslutas som en faktor som är negativ för svenska folkets folkhälsa.

 

Bl.a. därför är amalgam förbjudet i Sverige sedan 2009, men Vård Sverige synes icke säkerställa säker sanering eller lärt symptomen för kronisk kvicksilverförgiftning/kvicksilverförgiftning. Alltså fortfarande som synes ett ”tabu” ämne inom Vård Sverige. Varför?

Vem gynnas av det? Förmodligen ”den kriminella läkemedelsindustrin” och som synes sk samvetslösa svenska skolmedicinska läkare och tandläkare.

 

Avslutningsvis

 

Bästa Vård Sverige och minister Gabriel Wikström sätt fokus på svenska folkets folkhälsa för något är allvarligt fel inom det Super Korrupta Vård Sverige

Det är uppenbart för skattebetalarna/allmänheten att ministern har ett synnerligen mycket stort ansvar att leva upp till, Vård Sverige krisen är ett faktum, det är avslöjat att den kriminella läkemedelsindustrin har gynnats över mycket lång tid, mjölkat skattebetalarna, men det har inte på något sätt gynnat svenska folket och svenska folkets folkhälsa!

 

Fler dör av sk mediciner än av sjukdomar, det är värre än värst bästa minister, därför förväntar sig allmänheten att ministern ”gör avbön” inför svenska folket. Svenska folket/ vi alla goda medmänniskor vill veta om och hur ministern har för avsikt att ta sitt ansvar, eller om ministern har för avsikt att avgå. Alltså ansvarstagande eller en del av Super Korrupta Sverige, det återstår att se, eller hur?

 

Vem är Vård Sverige till för? Skattebetalarna och vårdkonsumenterna?

Hälso- och sjukvård, vad är det egentligen? Hälsovård är det detsamma som att sk mediciner berättigas att döda fler än vad sjukdomar gör? Att Vård Sverige uppenbart är sjukt har många konstaterat över tid, särskilt efter att boken ”Dödliga Mediciner” kom ut på svenska.

 

Men hur kommer det sig att de granskande journalisterna ännu inte granskat med ”lupp” vad som pågår inom det Super Korrupta Vård Sverige?

 

Alltså, fler dör av sk mediciner än av sjukdomar, Vård Sverige är uppenbart i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin, och Vård Sverige tillåts att fortsätta med dessa sk mediciner dag ut och dag in, vem bär det yttersta ansvaret för det?

 

Skyddar Vård Sverige svenska folkets folkhälsa? Eller skyddar Vård Sverige den kriminella läkemedelsindustrins ekonomiska intressen? Är Vård Sverige inkompetenta eller endast en del av det Super Korrupta Sverige?

Hur ser vår miljö ut och vad har Vård Sverige för ansvar att ta? Avgiftning av svenska folket är som synes en bra början, eller?

 

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar en demokratisk rättssäkerhetsutveckling i vårt vackra land Sverige, som vi alla vill ska vara en demokratisk rättsstat, där vi alla kan leva tryggt och säkert och lita på att makt- och myndighetsutövare tillgodoser medborgarna i första hand (deras uppgift).

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

Hälsar den goda medmänniskan

 

 

Ulf Bittner

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se

[1] https://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Kvicksilver/Amalgam-inom-tandvarden/

 

2 https://web.archive.org/web/20100904044207/https://www.2000taletsvetenskap.nu/uppladdning/stortebecker/storteb.htm

 

 

 

Ämne: Är Sveriges folk ett förgiftat folk?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar