”Hormonstörande kemikalier i atmosfären: Deras effekter på människor och djur”

14.02.2015 19:55

 Läs mera: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412014003699

                     eller         https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25569353

  cid:image007.jpg@01D040D3.B99066F0

Barn kan skadas när de andas in hormonstörande ämnen som sprids med slam
 
 
 

Från rapportens sammanfattning:

”De släpps ut i atmosfären vid olika mänskliga aktiviteter och fysikalisk-kemiska reaktioner i naturen. Inandning av dessa EDC (hormonstörande ämnen) som partiklar och gasformiga ångor utlöser deras interaktion med endokrina körtlar och utövar agonistisk eller antagonistisk verkan på hormonreceptorer. De endokrina störningarna på nanogramnivå från EDC: s har orsakat bekymmer under det senaste decenniet, på grund avinfertilitet hos män och kvinnor, tidig pubertet, övervikt, diabetes och cancer. Således har litteratur studerats som tar upp de viktigaste förekommande EDC i atmosfären inklusive ftalater, polyklorerade bifenyler (PCB), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), bromerade flamskyddsmedel (BFR), dioxiner, alkylfenoler (APS) och perfluorerade kemikalier.

 

Deras källor, det vidare ödet, halveringstid, mekanism, uppmätta halter i luften, bioackumulation i vävnader diskuteras, liksom om laboratorieexponeringar är korrelerade till toxikologiska effekter av dessa EDC i människor och djur.”

 

(Gunnar Lindgren: Alla de rödmärkta miljögifterna och kemikalierna sprids med svenskt ”certifierat” slam. De avdunstar till den luft vi andas in enligt WHO. Observera att slammet innehåller PAH. Detta miljögift är komplett cancerframkallande. Det betyder att all exponering kan leda till cancerdöd. Det är bara sannolikheten som varierar med intagets storlek. Inte förrän intaget är noll är risken borta. Ett gränsvärde anger bara hur många cancerdödsfall som en myndighet anser skall ”tolereras”. Personal vid Svenskt Vatten och andra slamspridare kan påstå att risken är ”liten”. Detta skall varken barnföräldrar eller barnhälsovården acceptera.

Observera att det i rapporten inte görs något undantag för hormonstörande miljögifter som enligt WHO sprids till luften från avloppsslam).

________________________________________________  

                             Debatt i Göteborgs-Posten om slamspridningen

Den svenska tillverkningen av livsmedel behöver nu all den hjälp den kan få, och vi visar genom våra brev till varumärkena Arla och Lantmännen att de har vårt stöd när de kräver att ALL slamspridning måste upphöra.

Nyligen har en debatt om slammet förekommit i Göteborgs-Posten. I mitt förra brev redovisades det första inlägget som kom från nätverket Ren Åker Ren Mat. Här kommer två inlägg till.

Debatten visar tydligt hur motsättningen om slamspridningen orsakas av oförmåga att hålla sig till sanningen. Det är dock välkommet att Svenskt Vatten och Revaq redovisar sin syn på slamspridningen.

Här kommer de tre inläggen samt min slutliga kommentar.

______________________________

Artikel 1

Miljögifter från avloppsslam finns överallt

Publicerad 16 januari 2015 Uppdaterad 20 januari 2015

FÖRRÄDISK IDYLL. Det går inte att skydda sig mot de gifter som sprids via avloppsslammet. Inte ens ekologiska odlingar går fria eftersom gifterna sprids genom avdunstning och därefter som nedfall på odlingar, betesmarker och vattentäkter. Slutligen hamnar gifterna i dricksvattnet, skriver debattörerna.    Om du inte läst denna artikel, klicka på bilden!

FÖRRÄDISK IDYLL. Det går inte att skydda sig mot de gifter som sprids via avloppsslammet. Inte ens ekologiska odlingar går fria eftersom gifterna sprids genom avdunstning och därefter som nedfall på odlingar, betesmarker och vattentäkter. Slutligen hamnar gifterna i dricksvattnet, skriver debattörerna.

Bild: Adam Ihse

_________________________________________

 

                             Företrädare för avloppsreningsverken (Svenskt Vatten och Revaq) replikerade på följande sätt:

 

Artikel 2  

Fel fokus i allvarlig fråga

Publicerad 21 januari 2015 Uppdaterad 26 januari 2015

 

 

                    Alternativet till slam – mineralgödsel – innehåller betydligt högre halter av giftigt kadmium än vad slam gör, skriver debattörerna.

Alternativet till slam – mineralgödsel – innehåller betydligt högre halter av giftigt kadmium än vad slam gör, skriver debattörerna.

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

 

Miljögifter från avloppsslam finns överallt hävdar Ren åker ren mat. Det är fel. Det är kemikaliesamhällets miljögifter som finns överallt, skriver bland andra Anders Finnson, ordförande i Revaq.

Replik

Slam, 16/1

Även den här gången propagerar Ren åker ren mat mot användning av slam på åkermark samtidigt som de förbiser viktiga fakta, som hur vi ska försörja jordens befolkning med mat när vi inte kan bryta mer mineralgödsel, och att den mineralgödsel som många av jordens bönder har råd med innehåller betydligt högre halter av giftigt kadmium än vad slam gör.

Tyvärr förbiser de inte bara vissa fakta, utan förvränger även kraftigt, till exempel genom att påstå att WHO slagit fast att slammet ger upphov till ett antal sjukdomar. Det är grovt missbruk av fakta. I WHO-rapporten State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals - 2012 finns överhuvudtaget ingen koppling mellan slam på åkermark och de sjukdomar som gruppen hänvisar till. Rapporten, som är mycket bra, handlar i stället om risker och sjukdomar till följd av påverkan av hormonstörande ämnen i vår vardag.

Det finns heller inga problem med nedfall av farliga slamgifter i Sverige. Det finns inget vetenskapligt stöd för påståendet att människor, barn inräknat, skulle drabbas av de uppräknade sjukdomarna på grund av att vi använder slam från svenska reningsverk.

 

Allvarlig grundfråga

Grundfrågan är allvarlig, hur vi ska lyckas skapa ett hållbart och resurssnålt samhälle? Ska vi återanvända viktiga näringsämnen som fosfor och mull från avloppet och därmed också recirkulera spår av de kemikalier som redan i dag finns i vårt samhälle? Eller ska vi bryta ny fosfor, det vill säga mineralgödsel, och tillföra ytterligare giftig kadmium till kretsloppet? (Bryter man fosfor får man oundvikligen med kadmium.)

Att minska mängden farliga ämnen i samhället är ett av Sveriges miljömål som alla kommuner arbetar efter. I vår vardag finns många ämnen: flamskyddsmedel i elektronik, mjukgörande ämnen i plaster, kemikalier i kosmetika och färg, antibakteriella silversalter i träningskläder och annat som inte är bra för oss och naturen. En förutsättning för ett hållbart samhälle är att vi blir kvitt dessa ämnen, genom lagstiftning och att vi alla, som konsumenter, undviker dem och köper miljömärkta produkter. Lösningen är att få bort farliga ämnen i vår vardag och tillvarata de nödvändiga näringsämnena i slammet, inte att förbjuda kretslopp.

Anders Finnson

ordförande i Revaq, Svenskt vatten

Henrik Kant

direktör, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Anna Ledin

direktör, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad och professor i miljökemi

Anders Åström

vd, Gryaab

_______________________________

 

Ren Åker Ren Mat svarar:

 

Artikel 3

Slamanhängarna sprider även blå dunster

SLUTREPLIK / AVLOPPSSLAM: Att påstå att konstgödsel innehåller mer kadmium än slam är direkt fel och därmed vilseledande.

Publicerad 26 januari 2015

Avloppsslam tillför cirka fem gånger mer kadmium till jorden än den vanligaste konstgödseln, skriver debattörerna.

Avloppsslam tillför cirka fem gånger mer kadmium till jorden än den vanligaste konstgödseln, skriver debattörerna.

Bild: Johan Nilsson / TT

Det är viktigt att alla ansträngningar görs för att minska kemikaliespridningen i vår vardag. Därför är det blåögt att tro att det skulle göra slammet hälsosamt inom överskådlig tid, skriver Ren åker Ren mat.

Förespråkare för slamspridning är som väntat missnöjda med vår artikel på GP Debatt häromdagen. Men deras saklighet brister.

WHO redovisar klart i rapporten State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals - 2012   

 

(Se   https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78102/1/WHO_HSE_PHE_IHE_2013.1_eng.pdf?ua=%201   sid 14)

hur rester av de kemikalier och hormonstörande ämnen som används i samhället samlas upp i avloppsslam. Man visar även hur många av dem avdunstar till lufthavet. Miljögifterna som hamnar i luften faller ned på foderodlingar, beten och trädgårdar. Hela WHO-rapporten handlar om hur miljögifterna ger upphov till en rad svåra sjukdomar och missbildningar. Det finns inga undantag för miljögifterna i slammet.

Direkt fel och farligt

Den typ av svåra miljögifter som kan påvisas i navelsträngsblod och bröstmjölk sprids bland annat med slammet. Att påstå att slammets miljögifter inte finns i livsmedel och därmed inte är en bidragande orsak till ohälsa är direkt fel och farligt. Säg hellre att ni anser, att de hälsorisker som slammet orsakar skall accepteras av till exempel gravida, ammande kvinnor och småbarnsföräldrar - vare sig ni anser dem stora eller små!

Vi andra anser, liksom Livsmedelsverket och många forskare, att alla bidrag till vuxnas och barns intag av miljögifter som exempelvis dioxiner, PCB etcetera skall pressas tillbaka. Såväl Naturvårdsverket som Kemikalieinspektionen har slagit fast, att ”avloppsslam är ett avfall”.

Att påstå att konstgödsel innehåller mer kadmium än slam är direkt fel och därmed vilseledande. Den mest använda konstgödseln i Sverige (NPK) innehåller cirka 3 – 5 milligram kadmium per kilo fosfor enligt det dominerande gödselföretaget YARA, medan exempelvis slammet i Göteborg (från Ryaverket) innehåller över 20 milligram kadmium per kilo fosfor (verkets egen årsrapport 2013). Slam tillför således cirka fem gånger mer kadmium till jorden än den vanligaste konstgödseln. Redan i dag är barnvälling förorenad med giftigt kadmium och det är upprörande att Finnson och andra slamanhängare struntar i detta – de anser att slammet skall ut på åkrarna till varje pris, även för hälsan.

Det är fel att påstå att vi för att spara på fosforfyndigheterna (som beräknats räcka i flera hundra år) måste sprida slam. I dag finns metoder att skilja växtnäringen från miljögifterna och avfallet i slammet. Man kan till exempel bränna slammet och utvinna ren fosfor ur askan samtidigt som man oskadliggör många kemikalier, läkemedelsrester och smittämnen. Riktigt kretslopp med andra ord.

Avvecklar slamspridning

Runt om i Europa sker nu en successiv avveckling av slamspridningen och i exempelvis Holland och Schweiz sprids inget slam längre. I det tekniskt välutvecklade Sverige har vi helt enkelt hamnat på efterkälken. Svenska livsmedel skulle bli ännu bättre och mer konkurrenskraftiga om vi kunde bli av med slamgifterna.

När slamanhängarna påstår sig verka för mindre användning av kemikalier i samhället och livsmedelsproduktionens viktigaste resurs, jordbruksmarken, är detta grovt osakligt. I själva verket tillsätter reningsverken enormt stora mängder giftiga kemikalier. Vid Ryaverket i Göteborg användes år 2013: polyaluminiumklorid 435 ton, aminoakrylat 280 ton, järnsulfat 2 882 ton, natriumhypoklorit 52 ton, metanol 2 530 ton och så vidare. Verket tar därtill emot stora mängder kemiskt avfall från reningen av dricksvatten. Var tar allt detta vägen? Merparten hamnar i slammet förstås!

Blåögt att tro på hälsosamt slam

Det är viktigt att alla ansträngningar görs för att minska kemikaliespridningen i vår vardag. Därför är det blåögt att tro att det skulle göra slammet hälsosamt inom överskådlig tid. Hela vår miljö är full av decenniers produkter som vittrar och avger gifter till slammet och ständigt tillkommer nya ämnen som vi inte vet mycket om.

Det kanske mest stötande med slamspridningen är, att ekonomiskt hårt pressade bönder ”köps upp” av slamspridare och får ersättning för att ta emot slam. Det är skattepengar som används – och vi riskerar dessutom att tvingas betala med vår hälsa.

Lena Jarlöv

arkitekt

Tord Melander

journalist

Gunnar Lindgren

civilingenjör

Helena Plumeyer

trädgårdsmästare

Miljönätverket Ren åker Ren mat

________________________________

 

Utdrag ur WHO-rapporten, sidan 14

Slammet sprider sjukdomsalstrande miljögifter till lufthavet

 

cid:image005.jpg@01D040BE.BF901880

 
 

 

 

 

Hormonstörande ämnen i slam avdunstar och sprids genom luften

                                                          Från ”Endocrine Disrupting Chemicals 2012”, FN-organet WHO, sid 14

                                            Se   https://www.unep.org/pdf/EDCs_Summary_for_DMs%20_Jan24.pdf

 

             Gunnar Lindgrens kommentar:

Svenskt Vatten redovisar en rad osanna uppgifter i sin artikel.

1.     Den vanligaste konstgödseln i Sverige innehåller väsentligt mindre kadmium än slam – tvärtemot vad Svenskt Vatten m fl påstår.

 

2.     Slamspridarnas tal om fosforbrist är en konstruktion som har till syfte att frammana en form av krisstämning. Fosfor förbrukas dock inte till skillnad från olja, kol m m – det är ett grundämne som inte ”kan ta slut”. Men problemet är att jordbrukets fosfor hamnar på fel ställen genom ett förbiseende inom jordbruket. Den stora delen av jordbrukets fosfor finns i stallgödseln. En liten del finns i urin och avföring. Men man återför inte stallgödsel till odlingen av den foderspannmål som tas in till gården från foderföretagen. Det blir billigare att använda konstgödsel hos odlarna av foderspannmål.

En stor del av den fosfor som borde cirkulera finns idag upplagrad i åkermarken runt djurgårdarna. Skattepengar som läggs på slamspridning borde i stället användas för att återföra den mångdubbelt större och renare mängden fosfor i stallgödseln. Detta skulle leda till en betydande minskning av behovet av konstgödsel. Ingen bryr sig dock om detta idag. Se bilaga!

3.     Svenskt Vatten, som går i spetsen för slamspridningen, påstår felaktigt att miljögifterna i slammet inte avdunstar och sprids som hälsofarliga ämnen till betesmark, foder och grönsaker – trots att det är samma allvarliga miljögifter som WHO varnar för och dessutom beskriver i figuren ovan. Miljögifterna i slammet som når oss via livsmedel är inte mindre riskabla än de som kommer från andra källor. Slammets miljögifter når oss också via inandningsluften enligt ovan.

Slutligen skall åter påpekas att våra animaliska livsmedel (mjölk, kött och ägg) innehåller ett 20-tal svåra miljögifter. (Se https://www.renakerrenmat.se/pdf/Miljogifter%20i%20livsmedel.pdf ). De kommer i form av luftnedfall och faller ned på all odling av foder, betesmark osv. Den som förnekar detta måste ange varifrån de annars kommer? Även exempelvis kött från hjortar som inte äter annat foder än det som de betar, innehåller miljögifter av den typ som sprids med slam till lufthavet.

4.     Slamförespråkarna Svenskt Vatten och Revaq har länge påstått sig verka för att slammet skall bli renare. Man talar om ”uppströmsarbete”, ”förbättringsarbete” och klagar exempelvis på att konstnärerna sprider giftiga ämnen till avloppet med sina färger.

Vilken är den största förorenaren av avloppet i Göteborg? Avloppsreningsverket ”Ryaverket” slår Volvo och alla andra industrier med god marginal och tillför själv enorma mängder giftiga kemikalier och annat avfall. Se ovan i Artikel 3.

Denna mängd tillsatt kemiskt avfall leder till att slammet i Göteborg innehåller cirka 3 ggr mer metallavfall än fosfor. Är detta slam en ”kretsloppsprodukt” eller ett avfall fyllt av metaller och miljögifter som absolut inte skall spridas i livsmedelsproduktionen?

Det är hög tid att Svenskt Vatten upphör med detta dubbelspel – talet om ”kretslopp”, ”förbättringsarbete” etc.

5.     Den väg vi nu skall gå är att utvinna ren fosfor ur slammet. Idag finns sådana metoder, se nedan! Växtnäringen skall skiljas från miljögifter, smittämnen, kemikalier, hormoner, läkemedelsrester, radioaktiva ämnen och inte minst alla okända substanser som oavbrutet introduceras av kemikalieindustrin.

_____________________________

 

Slam blir råvara i Lidköping

 

 

partners logo

 
 
 

 

Henrik Söderberg och Mats Gustafsson, Peak Eko, visar upp en av de två metoder för slamåtervinning som prövas i Lidköping.

Två nya metoder för återvinning av avloppsslam ska prövas i Lidköping. Dels en slags torrdestillation som ger biokol, gas och olja och dels kemisk extraktion av bland annat fosfor. Det är energieffektiva metoder som ger produkter lantbruket har nytta av.

Läs mer

https://www.cirkulation.com/artiklar-och-notiser/slam-blir-raavara-i-lidkoeping/

 

_______________________________________________

 

____________________________

Har du ännu inte skrivit till de tre varumärkena hoppas jag att också du gör detta. Be att de ser till att ALL slamspridning upphör – inte bara på varumärkenas egna odlingar. Miljögifterna i slammet sprids till alla odlingar i form av luftnedfall, samt också till vår inandningsluft.

Arla:                  konsumentkontakt@arlafoods.com

 

Lantmännen:   konsumentkontakt@lantmannen.com

 

Kungsörnen:    konsumentkontakt.kungsornen@lantmannen.com

 

 

Be era vänner att också skicka ett brev till företagen!  

 

 

 

Gunnar Lindgren

Starrkärr 210, 446 95 Älvängen

Tfn 0303-745073070-5679054

gunnar.lindgren.mail@telia.com

www.gunnarlindgren.com

Ämne: ”Hormonstörande kemikalier i atmosfären: Deras effekter på människor och djur”

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar