Dom... är inte som vi

04.01.2018 22:28
 
 
Dom är inte som vi. Nej detta är ingen provokation. Den som har öppna ögon och sinnen och vågar erkänna verkligheten  ser att en stor del av "invandrarna" inte är som vi. Det har dock inte med biologi att göra utan med samhällsbildning, kultur och religion.
 

Avgörande för om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på bl a följande områden:

Demokrati/diktatur, normer, existerande samhällsinstitutioner, fungerande rättsordning, gemensamma grundvärderingar som skapar sammanhållning, fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna, förhållandet mellan könen (jämställdhet), religion ( frihet att utöva och frihet från), accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner, bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse), individens grad av frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor, agaförbud samt lika rättigheter för män/kvinnor, flickor/pojkar, förbud mot tvångs/barngifte, rätten för individen att avvika från "normala" normer när de inte skadar andra etc.

 

Självklart påverkar ovanstående hur vi utvecklas som individer.

Stora skillnader mellan mottagande samhällen och de samhällen som lämnas, hindrar integration men skapar också motsatsförhållanden, som leder till kriminalitet/stridigheter etc. Mångkulturen skapar därför ofta motsättningar mellan den etniska befolkningen och den ankommande.

Om man utifrån ovanstående studerar de samhällen (stater) som flertalet utomeuropeiska "invandrare" kommer från i dag, finner man att skillnaderna mot svenska förhållanden är enorma.

 

I dag kommer flertalet utomeuropeiska "invandrare"

från diktaturer (auktoritära system utan spår av medborgarinflytande), ständiga inbördes strider, som ofta har sin grund i stam- eller religionsmotsättningar, ingen religionsfrihet (oftast statsreligion, som styr människornas liv i detalj), uselt fungerande rättsordning och institutioner, utbredd analfabetism och därmed följande okunskap, vidskepelse. Ojämlikhet mellan könen, som tar sig uttryck i grovt förtryck av flickor/kvinnor från såväl staten, religionen som från män/pojkar, klansamhällen där hedersvåld är utbrett. "Öga för öga, tand för tand principen", religion och politik är sammanvävda i varandra.

 

Statligt och religiöst förtryck av individer som avviker från "vedertagen" norm.

Självklart präglar sådana samhällen individernas värderingar och försvårar, ja rakt av är ett hinder för integration i det "nya" samhället. Framförallt i ett sekulärt samhälle som Sverige är i högre grad än många andra länder. Dessa  värderingar lämnar de givetvis inte när de stigit över gränsen till länder med demokratiska och samhällssystem, som ur filosofisk synpunkt måste anses mer utvecklade och civiliserade. 

Integration och fredlig samexistens blir självklart svårare att uppnå med "invandring" från sådana samhällen än från länder med utvecklade samhällssystem. Detta gör att det i Sverige fungerat väl med tidigare invandring eftersom flertalet kom från Europa med samma kulturella och religiösa bakgrund. Sannolikheten för att integrationen med dagens invandring skall fungera är inte sannolik eftersom deras bakgrund är så annorlunda mot vår egen.

Sverige har en låg sysselsättningsgrad bland "invandrare" från utomeuropeiska länder. Detta beror med stor sannolikhet på att även i hemländerna är sysselsättningsgraden låg varför många "invandrare" aldrig levt under organiserade sysselsättningsförhållanden. Med andra ord aldrig varit vana vid en 0700 till 1700 tillvaro. Flertalet av kvinnorna har aldrig förvärvsarbetat.

 

Skall en integration bli möjlig måste samhället ställa ovillkorliga krav på "invandrarna" inom den sfär, som alltför mycket skiljer sig från det nya landets normer och värderingar.  Här måste ovillkorlig anpassning ske. Religiösa och kulturella hänsyn får inte tas om sådana hindrar integration. I stället måste det nya samhället helt ta avstånd från och bekämpa religionen när den skapar såväl integrationsproblem som motstånd från fundamentalister att låta de nya medborgarna anpassa sig i sitt nya hemland. Men också klart genom lagstiftning markera att vi inte på något vis accepterar deras kultur och religion när den strider mot de värderingar vi lagstiftat om och som av den etniska befolkningen anses vara grundläggande för samhället.
 

Därför skall statliga tjänstemän prioritera det sekulära samhället och inte som t ex DO ta strid  för  t ex religiös vidskepelse mot hygien- och klädregler inom tand- och sjukvårdens områden etc. DO.s agerande i flera sådana fall vittnar om en sällsynt omognad och brist på modernt tänkande. Ett fjärmande från religionens vidskepelse och "kulturella" förtryck  frigör människorna och gynnar därmed integration. DO är med andra ord fullständigt olämplig för sin uppgift. På en sådan tjänst skall vi ha människor som verkar för ett sekulärt samhälle och inte som nu arbetar för en återgång till medeltida förhållanden. Religiösa friskolor på islamistisk grund motverkar framförallt flickors integration, frigörelse och möjlighet att komma ut i arbetslivet. De måste därför förbjudas.

 

I Sverige ökar man bidragen till religiösa samfund och förlänger därmed tiden mot ett sekulariserat och mindre våldsinriktat samhälle.

För någon tid sedan utförde någon ( självklart oförsvarligt) ett attentat mot en moské i Eskilstuna. Genast rycker ministrar och medier etc ut. Men när invandrare utför mord, våldtäkt, bombning och skjutning i många av våra städer och orter så gott som dagligen  tiger myndigheter och politiker och medierna skriver så lite som möjligt om dessa grova brott. Självklart skall inte offentliga medel gå till extrema religiösa organisationer som islam. I stället kommer efter attentatet mot moskén kraven på ökade medel för dessa! Det är lätt att bevisa att där islam ges utrymme i samhället är också våldet som störst och integrationen sämst.

 

Det råder i dag ingen tvekan om att Sverige blivit mer våldsutsatt efter ankomsten av "invandrare" från de samhällen/stater jag ovan beskrivit.

Vill vi få ned brottsligheten  och inordna "invandrarna" i samhället måste vi driva en än mer sekulär invandringspolitikpolitik, men också hårdare krav på att invandrare skall leva upp till den värdegrund som vi lagstiftat om och som omfattas av majoriteteten av den "etniska" befolkningen i Sverige. I annat fall finns bara en väg - utvisning.

 

Den "låt gå politik" som är förhärskande i dag när det gäller invandringen motverkar integrationen och skapar i stället parallell och klansamhällen som kommer att öka motsättningarna och i förlängningen regelrätta krigstillstånd mellan "etniska" svenskar och "invandrarna". 

Dagens massinvandring är en katastrof på många sätt. Volymen är oförsvarligt hög.  Integrationen är i stort sett ett fiasko. Kraven på att "invandrarna" skall leva upp till vårt samhälles krav på laglydnad och inordna sig efter vårt samhälles grundläggande normer och regler hävdas inte av myndigheterna.

 

I stället för att ge stöd åt invandrarkvinnorna/flickorna går såväl det ekonomiska som annat stöd till de mest reaktionära och fundamentalistiska krafterna inom religionen/islam. Kvinnorna/flickorna är i dag i Sverige lika utsatta för hedersvåld, förtryck, tvångsgifte, hinder från förvärvsarbete och högre utbildning som de var i sina hemländer. De hindras från integration i det nya samhället genom att inte få leva och umgås med svenska ungdomar efter egen vilja. De muslimska/islamistiska friskolorna är inget annat än renodlade koranskolor. I dag växer det upp parallellsamhällen som svampar ur marken och koranen med sharialagar etc klavbinder de invandrare som vill integreras ja i många fall assimileras.

Den som i dag påstår att invandrarna är som vi ljuger mot bättre vetande. Inte ens de som vill inordna sig i vårt samhälle kan göra detta eftersom politikerna, medierna på alla sätt sviker dem och i stället med sin undfallenhet gynnar subversiva krafter.
 
 
De kulturella skillnaderna mellan oss och de som kommer från de - utifrån ett filosofiskt synsätt - tillräckligt utvecklade och civiliserade samhällena skiljer sig sålunda från oss såväl vad gäller värderingar som känslomässig mognad.
 
Deras syn på kvinnor och jämlikhet mellan man och kvinna skiljer ju sig totalt från det vi får med oss från spädbarnsålder. Därför är det oförsvarligt att vi i dag tillåter muslimska friskolor som inte är något annat än koranskolor med en indoktrinering av barnen som inte hör hemma i vårt samhälle. Empati saknas i stort vad gäller djuren. Skall det gå att leva tillsammans måste invandrarna helt och hållet anpassa sig till de värderingar  vi lagstiftat om såväl vad gäller människor som djur.
 
Min samlade uppfattning är att vi med en säkerhet av minst 85 procent står inför en kommande konfrontation med de invandrare som vidhåller att islams värderingar skall få fotfäste eller gälla i Sverige. Denna konfrontation kommer med största säkerhet bli blodig och kräva många liv. När detta sker (och det kommer att ske) är de ansvariga regerings- och riksdagspolitiker från och med 2006 och framåt. Det är hög tid att de funderar över
vad medborgarnas dom kommer att bli när denna konfrontation inträffar. 
 
Skall detta kunna förhindras måste invandringen minimeras och de fundamentalister
som driver Islams värderingar antingen neutraliseras alternativt utvisas. Jag tvivlar inte det minsta på att denna förutsägelse blir en realitet om politikerna inte inser allvaret utan fortsätter samma "låt gå politik" som hittills. 
 
Den oreglerade invandring regeringen tillåter i dag är så långt ifrån förnuft man kan komma. Den har kostat många svenskars liv. Och kommer att kosta många fler. Kriminaliteten vad beträffar våld/gruppvåldtäkter, grovt våld, rån etc har nått sådana proportioner att det kommer
att sluta med stridigheter mellan den etniska befolkningen och invandrarna. Den kan bli blodigare än någon kunnat föreställa sig. De skyldiga - politikerna - kommer inte ha minsta försvar att komma med. 
 
Regeringen har inte gjort minsta insats för att hindra framväxten av parallellsamhällen.
 
Nu har vi därför ett stort antal sådana där inte svenska lagar styr utan sharialagar.
De människor som bebor dessa är lika underkuvade av fundamentalistiska islamister som de var i sitt hemland. De svenska politikerna har med andra ord acceppterat att många samhällen islamiseras i Sverige.
 
Vi får ofta höra av politiker och pk-journalister att, "Vi har klarat av det förr".
 
Men vi har aldrig klarat av något liknande dagens situation. Framförallt att invandrarna är utomeuropeiska med allt vad detta innebär. Men inte heller har vi vad mängden beträffar klarat av något liknande. Detta kommer politikerna snart bli varse. Men inte bara de utan hela svenska folket!
 
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Ämne: Dom... är inte som vi

de ockuperade världens ledning

en13 | 08.01.2018

detta sprut vill byta befolkning globalt och eliminera ursprungliga invånare

https://www.worldjewishcongress.org/en

https://www.aipac.org/

info

en13 | 05.01.2018

Det är synligt hur ockuperade officiella medier vilseleder allmänheten... reklamen visar bara icke europeiska utseenden människor... detta är överton att hjärntvätta att befolkningen skall se ut som i nord Afrika här i norden.... araber med helt annat mentalitet och falska meriter stora företag tar som ledare över kunniga medarbetare som de börjar handskas som med slavar - De migranter av icke europeisk bakgrund icke assimileras utan låtsas de är falska, omänskliga och aggressiva ... även i andra och tredje generationer... de är djur som snart ska eliminera oss alla... Det är helt annat genetisk kod som måste leva bland de lika och icke bland vita människor....

http://cdn1.collective-evolution.com/assets/uploads/2017/11/pops-audience-hall-759x500.jpg

http://www.collective-evolution.com/2017/11/17/the-dark-secrets-behind-the-popes-audience-hall-its-a-giant-reptilian/

https://en.wikipedia.org/wiki/N%C4%81ga

"Israel offers to pay tens of thousands of African migrants to leave within 90 days or face jail after Netanyahu said their presence is 'a threat to the country's Jewish character' http://www.dailymail.co.uk/news/article-5231587/Israel-offers-pay-African-migrants-leave-threatens-jail.html

Sv:info

en13 | 07.01.2018

Migranter är vilda judar från hela arabiska världen och nord Afrika och därför är de så fräcka och brottsbenägna...- ockuperade av sionister rättsapparat gynnar de framför svenskar eller icke judar - NWO byter befolkningen

Sv:info

en13 | 08.01.2018

https://www.blacklistednews.com/Israeli_mastermind_behind_organ_trafficking_ring_is_arrested_in_Cyprus/62725/0/38/38/Y/M.html

Harel is accused of promising up to $14,500 in payment to donors, with the extracted organs reportedly being sold on to mainly Israeli recipients for as much as $120,000. Some donors were reportedly never paid.
https://www.rt.com/news/415136-kosovo-organ-trafficker-arrested/

Ny kommentar